Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym nr ZZP.271.10.2013.JM na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek

DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dz.U./S S90
10/05/2013
153300-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1/13
10/05/2013S90
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/13
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153300-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Ozimek: Usługi związane z odpadami
2013/S 090-153300

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Ozimek, siedziba Urząd Gminy i Miasta w Ozimkuul. ks. Jana Dzierżona 4bPunkt kontaktowy: Urząd Gminy i Miasta OzimekOsoba do kontaktów: Justyna Matysek46-040 OzimekPOLSKATel.: +48 774622839E-mail: j.matysek@ugim.ozimek.plFaks: +48 774622811
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ozimek.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.ozimek.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Gmina Ozimek, siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimkuul. ks. Jana Dzierżona 4bPunkt kontaktowy: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku – Biuro Podawcze (parter)Osoba do kontaktów: Justyna Matysek46-040 OzimekPOLSKATel.: +48 774622839E-mail: j.matysek@ugim.ozimek.plFaks: +48 774622811Adres internetowy: http://ozimek.pl
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Dz.U./S S90
10/05/2013
153300-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2/13
10/05/2013S90
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/13
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne ipodobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: GminaOzimek.
Kod NUTS PL522
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny orazzmieszany od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na którychnie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Ozimek oraz zagospodarowaniepoprzez przekazanie uprawnionym przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odzysku tychodpadów.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000, 90000000, 90511000, 90511200, 90511300, 90512000, 90513100, 34928480
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych następującychrodzajów:
— papier i tektura (kod: 20 01 01, 15 01 01),
— szkło (kod: 20 01 02, 15 01 07),
— tworzywa sztuczne (kod: 20 01 39, 15 01 02),
— opakowania wielomateriałowe (kod: 15 01 05),
— metal (kod: 15 01 04, 20 01 40),
— odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji zbieranełącznie z odpadami — zielonymi (kod: 20 01 08, 20 02 01),
— pozostałe, zmieszane odpady komunalne (kod: 20 03 01).
Sposób zbierania poszczególnych frakcji powinien być zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządkuna terenie Gminy Ozimek. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.ozimek.pl
Dz.U./S S90
10/05/2013
153300-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3/13
10/05/2013S90
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/13
(Uchwała Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXVI/246/12 z dnia 10.12.2012r. – Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2013poz. 247 z dnia 18.1.2013 r.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdziale III SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 200 000 PLN
(słownie: dwieście tysięcy zł).
2. Forma wadium
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach ztym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BankSpółdzielczy Leśnica Oddział Ozimek
Nr rachunku 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007 – na przelewie należy umieścić informację „Wadium –Odpady komunalne”
2) wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w osobnej kopercie razem zofertą;
3) do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wnoszonego wadium.
4) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu,Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającegopotwierdzi, że otrzymał wadium przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączeniedo oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, aleniewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.Wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowaniazgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2.
5) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzonazgodnie z obowiązującym prawem.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących:
Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, w formie przelewu nakonto Wykonawcy.
Dz.U./S S90
10/05/2013
153300-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4/13
10/05/2013S90
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/13
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu:
a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówieniaalbo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczyspółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z umowy spółkibądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
b) każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę samodzielnie musi spełniać warunki:
— dotyczące nie podlegania wykluczeniu z postępowania;
— posiadania uprawnień do wykonywania działalności;
Dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków (wymienione w rozdziale VII pkt 1 ppkt 2 oraz w pkt 2, atakże informację o przynależności do gr. kapitałowej) składają wszyscy Wykonawcy wspólnie składający jednaofertę.
c) pozostałe warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie, ponieważ wspólne złożenieoferty prowadzić ma do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ. Zatemwystarczające będzie, jeżeli dokumenty potwierdzające spełnianie pozostałych warunków złoży tylko jeden zWykonawców wspólnie składających ofertę, o ile wykazane zostanie w ten sposób spełnianie warunków udziałuw postępowaniu postawionych w SIWZ.
d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa rozdziale VII pkt 1.1 SIWZWykonawcy mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkichpodmiotów występujących wspólnie przez Pełnomocnika lub przez wszystkie podmioty składające ofertęwspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogąubiegać się Wykonawcy (w tym Wykonawcy zagraniczni), którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładająobowiązek ich posiadania
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada:
- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości na terenie Gminy Ozimek prowadzonego przez Burmistrza Ozimka zgodnie z przepisami art. 9bi 9c ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn.zm.),
- zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach(Dz.U. 2013, poz. 21),
- zezwolenie na zbieranie oraz odzysk odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wydane napodstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm. )albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) albo
zezwolenie na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówieniawydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) albo pozwolenie
Dz.U./S S90
10/05/2013
153300-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5/13
10/05/2013S90
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5/13
na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), Wykonawca nie przedkłada dokumentów jw. w zakresie w jakim korzysta z instalacji doodzysku odpadów oraz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów nie będących jego własnością,
- wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez GłównegoInspektora Ochrony Środowiska.
Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie przedłożonych wraz z ofertą w/w dokumentów.
6. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
7. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 1-5 Wykonawca możepolegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienialub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimistosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponowałzasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemnezobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nichprzy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopiipoświadczonej notarialnie.
Nie spełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy
z postępowania.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt VI, każdy z Wykonawcówpowinien przedłożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik nr 1do oferty;
oraz dokumenty:
2) potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisyprawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności: koncesji, zezwolenia lub licencji
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, każdy z Wykonawcówpowinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia lub dokumenty:
1) oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 Pzp -załącznik nr 2 do oferty.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniaw oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składaniaofert
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca niezalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek naubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
Dz.U./S S90
10/05/2013
153300-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6/13
10/05/2013S90
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6/13
organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcaskłada:
1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ;
2) informację o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do oferty
3) dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej (kopia przelewu) lub kserokopia potwierdzona za zgodnośćz oryginałem dowodu wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał należy załączyć do oferty wosobnej kopercie).
4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawieniniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywanajest przez pełnomocnika; Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność zoryginałem notarialnie.
5) jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega nazasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy razem z ofertą składa:
zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okreskorzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
6) jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 (sytuacjafinansowa i ekonomiczna) polega na zasobach innego podmiotu przedkłada wraz z ofertą opłaconą polisętego podmiotu, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że podmiot jest ubezpieczony ododpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniana kwotę min. 1.200.000,00 zł oraz informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowejpotwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu,wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę min. 500.000 zł.
7) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega nazasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udziałw realizacji części zamówienia przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 2.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów o których mowa:
a) w pkt 1 ppkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkanialub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej zprzedmiotem zamówienia.
b) w pkt 2 ppkt 2-4 i ppkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
Dz.U./S S90
10/05/2013
153300-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7/13
10/05/2013S90
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7/13
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia alboskładania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległychpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3miesięce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleniezamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleniezamówienia albo składania ofert
c) w pkt 2 ppkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejscazamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt4-8, 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
2) Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającymoświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przedwłaściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczegoodpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, lub przed notariuszem.
6. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będziena podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie wsystemie 0 – 1 (zero - jedynkowym tj. „spełnia – nie spełnia”), nie spełnienie chociażby jednego z postawionychwarunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
7. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”przez Wykonawcę. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym –jak wyżej – przez Wykonawcę.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotówokreślonych w pkt 4, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów sąpoświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
9. Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do tego czasu utraciły swąważność winny zostać uaktualnione.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogąubiegać się Wykonawcy (w tym Wykonawcy zagraniczni), którzy spełniają warunki dotyczące:
5. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
— opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczonyod odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia nakwotę min. 1 200 000,00 PLN
— środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 500 000,00 PLN.
Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie przedłożonych wraz z ofertą:
Dz.U./S S90
10/05/2013
153300-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8/13
10/05/2013S90
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8/13
— polisy wraz z dowodem jej opłacenia, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, żewykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej zprzedmiotem zamówienia na kwotę min. j/w;
— informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanychśrodków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przedupływem terminu składania ofert na kwotę min. j/w;
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt VI, każdy z Wykonawcówpowinien przedłożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik nr 1do oferty;
oraz dokumenty:
7) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczonyod odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
8) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanychśrodków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przedupływem terminu składania ofert.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (w tym Wykonawcy zagraniczni), którzy spełniająwarunki dotyczące:
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lubwykonuje usługę/usługi polegającą/e na odbieraniu odpadów komunalnych od co najmniej 10 000 osóbwykonywaną/e w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy.
Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie przedłożonego wraz z ofertą:
— wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównychusług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniemich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonaneoraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 4 do oferty
Uwaga:
— pod pojęciem głównych usług Zamawiający rozumie usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj.polegające na odbieraniu odpadów komunalnych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunkuwiedzy i doświadczenia opisanego w rozdziale VI pkt 2.
— dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłychpoświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jestw stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa.
— dopuszcza się, aby Wykonawca w miejsce dowodów, o których mowa powyżej (poświadczeń luboświadczeń) przedłożył dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie(np. referencje) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.2.2013 r. w sprawie rodzajówdokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą byćskładane (Dz.U. Nr , poz. 231).
Dz.U./S S90
10/05/2013
153300-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9/13
10/05/2013S90
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9/13
— w przypadku, gdy Zamawiający, tj. Gmina Ozimek jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane wwykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowapowyżej.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada lub będzie posiadał:
— co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
— co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
— co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
spełniające wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz wymogiRozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
— bazę magazynowo – transportową
spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowychwymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie przedłożonego wraz z ofertą:
wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celuwykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 5 doOferty.
4. dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponowałminimum 5 osobową załogą, w tym co najmniej 1 osobą odpowiedzialną za świadczenie usługi oraz co najmniej4 osobami, które będą wykonywać bezpośrednio zamówienie (operatorzy sprzętu, pracownicy fizyczni)
Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie przedłożonych wraz z ofertą:
— wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczeniai wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnościoraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do oferty;
— oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymaganeuprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 7 do oferty;
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt VI, każdy z Wykonawcówpowinien przedłożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik nr 1do oferty;
oraz dokumenty:
3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównychusług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniemich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonaneoraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 4 do oferty;
4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celuwykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5 dooferty;
5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
Dz.U./S S90
10/05/2013
153300-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10/13
10/05/2013S90
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10/13
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnościoraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do oferty;
6) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymaganeuprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 7 do oferty.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZZP.271.10.2013.JM
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.6.2013 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 18.6.2013 - 10:15
Miejscowość:
Ozimek - UGiM Ozimek Sala Narad Nr 20 (parter)
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Dz.U./S S90
10/05/2013
153300-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
11/13
10/05/2013S90
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
11/13
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Informacje ogólne.
1) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2) Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniemumowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania oudzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lubw kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym żezobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany przez Zamawiającegorachunek bankowy.
3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunkubankowym.
4) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Pzp.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Szczegółowe warunki zwrotu zabezpieczenia uregulowano w art. 151 Ustawy Pzp oraz w umowie stanowiącejczęść III SIWZ.
Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy
1. Wzór umowy stanowi część III niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, napodstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okolicznościwymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnieniaZamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym postępowaniu;
2) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT;
3) zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innelegitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem i kwalifikacjami;
4) zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie zobowiązującymi przepisami;
5) zmiana umowy wynikająca ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasadyodbierania i zagospodarowania odpadów;
6) zmiana w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakresprzedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu umowy;
Dz.U./S S90
10/05/2013
153300-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
12/13
10/05/2013S90
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
12/13
7) w uzasadnionych przypadkach zmiana częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, za zgodą Wykonawcy,bez zmiany wynagrodzenia;
8) w zakresie zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, rodzajów i ilości frakcji odbieranychodpadów w związku ze zmianą regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek i innychuchwał rady gminy, przyjętych w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przez gminę, napodstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
9) zmiana wzorów dokumentów określonych w załącznikach do umowy w zakresie niemających wpływ nawybór Wykonawcy, a mająca na celu usprawnienie wykonywania usługi.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunkubankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,
c) zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.
4. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany lub odpowiednio uzasadniony wniosek, a zmiana możenastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a drugaStrona umowy wyrazi zgodę.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17a02-676 WarszawaPOLSKA
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom oraz innym podmiotomwskazanym w art. 179 ust. 1 Pzp, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia orazponiosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługująśrodki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują równieżorganizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
3. Środkami ochrony prawnej są:
a) odwołanie – art. 180 Pzp i następne,
b) skarga do sądu – art. 198a Pzp i następne.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętejw postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jestzobowiązany na podstawie ustawy.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca sięniezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywaćokoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa KrajowejIzby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemuzgodnie z art. 180 ust. 5.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Iza Odwoławczaul. Postępu 17a02-676 WarszawaPOLSKA
Dz.U./S S90
10/05/2013
153300-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
13/13
10/05/2013S90
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
13/13
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.5.2013

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK

Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.05.2013r. (PDF, 180,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-05-10 11:30 Liczba pobrań: 26

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 358,35 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-05-10 11:33 Liczba pobrań: 118

Wzór umowy - część III SIWZ (PDF, 175,22 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-05-10 11:33 Liczba pobrań: 47

Uchwała Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek (PDF, 4,43 MB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-05-10 11:34 Liczba pobrań: 22

Uchwała Sejmiku Woj. Opolskiego w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Woj. Opolskiego na lata 2012-2017" (PDF, 57,04 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-05-10 11:39 Liczba pobrań: 0

Uchwała Sejmiku Woj. Opolskiego - załącznik (PDF, 4,29 MB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-05-10 11:39 Liczba pobrań: 1

Wyjaśnienie treści SIWZ (WORD, 169,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-05-29 15:24 Liczba pobrań: 33

Zmiana treści SIWZ (WORD, 173,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-05-29 15:24 Liczba pobrań: 26

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do publikacji (PDF, 91,15 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-05-29 17:43 Liczba pobrań: 31

II Wyjaśnienie treści SIWZ (WORD, 181,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-06-12 13:19 Liczba pobrań: 29

II Zmiana treści SIWZ (WORD, 172,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-06-12 13:19 Liczba pobrań: 21

Wzór umowy uwzględniający zmiany treści SIWZ (WORD, 210,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-06-12 13:23 Liczba pobrań: 10

III Zmiana treści SIWZ (WORD, 175,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-06-14 13:24 Liczba pobrań: 24

Wzór umowy uwzględniający zmianę treści SIWZ (WORD, 211,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-06-14 13:25 Liczba pobrań: 28

III Wyjaśnienie treści SIWZ (WORD, 153,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-06-14 13:28 Liczba pobrań: 5

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (WORD, 180,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-07-08 12:44 Liczba pobrań: 87

  • Data aktualizacji: 2020-10-22 15:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 883 914