Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.06.2013.JM na zadanie pn.: Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka w latach 2013/2015

znak postępowania: ZZP.271.06.2013.JM

DODANO WYJAŚNIENIE I ZMIANĘ SIWZ ORAZ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - DO 22.03.2013R.


DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


                                                         B U R M I S T R Z   O Z I M K A

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka w latach 2013/2015
Numer ogłoszenia: 98710 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka w latach 2013/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka o łącznej powierzchni 173 186 m2 w następującym zakresie:

a) Pielęgnacja trawników (utrzymanie wysokości do 10 cm ), co najmniej sześciokrotne koszenie (wraz z wywozem skoszonej trawy-najpóźniej następnego dnia po skoszeniu),

b) pielęgnacja klombów, polegająca na odchwaszczaniu, dwukrotnym nawożeniu nawozami zgodnie z wymaganiami dla danego gatunku, uzupełnianiu korą, przycinaniu krzewów, niezbędnym podlewaniu oraz uzupełnianiu nasadzeń materiałem dostarczonym przez Zamawiającego w ilości do 50 szt. w roku 2013 i do 50 szt. w roku 2014 z pełną zaprawą dołów),

c) nasadzenie po 1200 szt. kwiatów jednorocznych w roku 2013 i w 2014 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i usunięcie ich jesienią,

d) pielęgnacja krzewów i drzew iglastych, polegająca na wykonaniu niezbędnych cięć technicznych, sanitarnych i formujących,

e) pielęgnacja krzewów i drzew liściastych, polegająca na wykonaniu niezbędnych cięć technicznych, sanitarnych i formujących,

f) pielęgnacja żywopłotów – co najmniej czterokrotne cięcie, w tym jedno cięcie zimowe połączone z usuwaniem samosiewów,

g)frezowanie pni do średnicy 60 cm w ilości 5 szt. w roku 2013 i 5 szt. w roku 2014,

h)bieżące zgrabianie liści z terenów zieleni,

i) podlewanie 8-10 razy nowo nasadzonych drzew szt. 80, klombów na powierzchni  1993 m² i kwiatów 1200 szt,

j)prace transportowe (na bieżąco wykonywany wywóz liści, gałęzi i skoszonej trawy ),

k)dopuszcza się koszenie terenów zieleni tylko kosiarkami zbierającymi,

l)dopuszcza się używania kos spalinowych na skarpach, przy drzewach, znakach, krawężnikach i słupach oraz miejscach trudno dostępnych,

m) nadzór nad wycinką drzew

Dopuszcza się koszenie terenów zieleni tylko kosiarkami zbierającymi.

Dopuszcza się używania kos spalinowych na skarpach, przy drzewach, znakach, krawężnikach i słupach oraz miejscach trudno dostępnych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 50 % zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-3, 77.31.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

Wysokość wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6.000,00 zł

(słownie: sześć_tysięcy_złotych)

Forma wadium

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał przynajmniej dwie usługi potwierdzone dowodami (dla każdej usługi osobno), że usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, polegające na bieżącej pielęgnacji zieleni - w tym w szczególności: koszenia trawników, nasadzenia roślin jednorocznych oraz kształtowania drzew i krzewów o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje (dysponuje lub będzie dysponował) n/w sprzętem: kosiarka samojezdna zbierająca do kosza - min. sz. 2 kosiarka spalinowa zbierająca do kosza- min. szt. 2 kosa spalinowa - min. sz. 2 nożyce spalinowe do przycinania żywopłotu - min. szt. 2 samochód dostawczy - min. szt. 1 pojazd przystosowany do podlewania nasadzeń min. szt. 1
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co najmniej jednym pracownikiem z wykształceniem o kierunku ogrodnictwo.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł. brutto

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. (dot. pkt.III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 4 do oferty;

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 5 do oferty;

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 6 do oferty;

4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

2. (dot. pkt.III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1) oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do formularza oferty

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia labo składania ofert.

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;

2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;

Uwaga ! pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę.

 3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika);

4) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale VII pkt 2 SIWZ (dokumenty potwierdzające niepodleganiu wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 PZP) oraz pkt 5 ppkt 3 SIWZ (oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej).

5) Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione w rozdz. VII pkt 1 SIWZ (dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu).

Uwaga ! wspólne złożenie dokumentów, o którym wyżej mowa, prowadzić ma do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ (wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile wykazane zostanie w ten sposób spełnianie warunków udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ);

6) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa rozdziale VII pkt 1.1 SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie.

7) dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez Pełnomocnika (lidera) lub przez jeden z podmiotów występujących wspólnie;

8) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych.

3. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy wypełnić odpowiednio formularz oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu nie dotyczy lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonanie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

III.6 Ponadto obok dokumentów wymienionych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ;

2) dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej (kopia przelewu) lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał należy załączyć do oferty w osobnej kopercie).

3) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- załącznik nr 3 do oferty

 4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

5) jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy razem z ofertą składa: zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

6) jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 (sytuacja finansowa i ekonomiczna) polega na zasobach innego podmiotu przedkłada wraz z ofertą opłaconą polisę tego podmiotu, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł.

4. Inne dokumenty jakie należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

1) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

2) Dokument potwierdzający kwalifikacje wykazanej osoby w wykazie osób posiadającej wykształcenie związane z ogrodnictwem.

5. potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia), nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, 2) obniżenie wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest korzystna dla Zamawiającego, 3) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. 4) termin realizacji - w przypadku: wystąpienia konieczności przerwania usługi, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonywanie usługi zgodnie z umowa, wstrzymania wykonywania usługi, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ, wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację usługi. 5) zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta 46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4 B pok. 100 I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

20.03.2013 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta

46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

BIURO PODAWCZE (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający nie przewiduje:

− zawarcia umowy ramowej,

− ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Z –ca Burmistrza

 

Ogłoszenie o zamówieniu (WORD, 208,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-12 12:46 Liczba pobrań: 18

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (WORD, 565,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-12 12:47 Liczba pobrań: 48

zał. nr 1 do SIWZ - Wykaz terenów zielonych (EXCEL, 39,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-12 12:47 Liczba pobrań: 26

wyjasnienie SIWZ (WORD, 153,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-03-19 14:47 Liczba pobrań: 13

zmiana SIWZ (WORD, 171,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-03-19 14:47 Liczba pobrań: 15

zmiana ogłoszenia o zamówieniu (WORD, 172,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-03-19 14:47 Liczba pobrań: 18

ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (WORD, 181,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-04-10 14:45 Liczba pobrań: 31

 • Data aktualizacji: 2020-09-29 16:42
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 621 929