Zamówienia do 130000zł

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2021-04-02 10:56 Liczba pobrań: 65

Wyniki (PDF, 182,89 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2021-04-02 10:56 Liczba pobrań: 44

Zapytanie ofertowe pn. Dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem

ZAPYTANIE OFERTOWE

W sprawie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł.

nr ZO.271.9.2.2021.AK

na zdanie pn.:

Dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem

                                                                                                                                        

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem MS ESD Microsoft 365 Business Standard Retail AllLngSub PKLic 1YROnline Eurozone C2R NR w ilości  3  szt. wraz z systemami operacyjnymi, pakietami biurowymi do budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Laptopy i oprogramowanie musza być fabrycznie nowe, nigdy nie używane, a oprogramowanie nie może być nigdy wcześniej aktywowane.

 

  2.      Szczegółowy opis komputera przenośnego ( laptopa):

 

 

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputera przenośnego                         ( sztuk 3)

 

PRODUCENT

DELL

 

Typ

Laptop

 

Procesor

 

Procesor Intel® Core i5-10300H 

 

Pamięć operacyjna RAM

 8GB DDR4

 

Parametry pamięci masowej

 Dysk SSD M.2 PCIe 512GB

 

Wydajność grafiki

Zintegrowana

 

Wyposażenie multimedialne

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

Kamera internetowa min.1.0 Mpix

 

 

Ekran

17,3” , Matowy, LED o rozdzielczości 1920x1080(FullHD)

 

Certyfikaty i standardy

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

 

Łączność

 

LAN 10/100/1000 Mbps

Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)

Moduł Bluetooth

 

 

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional PL

 

Wymagania dodatkowe

Wbudowane porty (ilość minimalna):

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.

USB Typu-C - 1 szt.

HDMI 2.0 - 1 szt.

Czytnik kart pamięci - 1 szt.

USB 2.0 - 2 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

 

 

Wsparcie techniczne producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).

 

Warunki gwarancji

Okres gwarancji producenta – 2 lata.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta komputera (wskazać nazwę i model) potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Zamawiający wymaga od producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia (wskazać nazwę i model), że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego – okres trwania usługi – 2 lata.

 

Oprogramowanie biurowe (3 szt.) :

MS ESD Microsoft 365 Business Standard Retail AllLngSub PKLic 1YROnline Eurozone C2R NR

 

 

3. Dostarczone przez Wykonawcę licencje do oprogramowania, muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (itp.: oryginalny nośnik, certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, itp.), jeśli jest to niezbędne dla nabycia przez Zamawiającego praw do tego oprogramowania lub jego uruchomienia.

4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Warunki zlecenia: zostały określone w załączniku nr 2 – projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszego zapytania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 60 dni od dnia podpisania umowy

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Oferent powinien określić cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym, które stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Podstawą obliczenia ceny za dostawę komputerów jest opis przedmiotu zamówienia oraz umowa.
 3. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ryczałtowej ceny ofertowejza realizację przedmiotu zamówienia na Formularzu ofertowym

    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

      § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

      § 2.  Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

 

 1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.
 2. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 3. Oferta winna być:
 •          opatrzona pieczątką firmową,
 •          zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON,
 •          podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.        
 1. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej;
 2. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
 3. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferta powinna być dostarczona (do wyboru): za pośrednictwem poczty / za pośrednictwem kuriera / do siedziby Zamawiającego lub elektronicznie na adres a.kekin@ugim.ozimek.pl  do dnia 29.06.2021r. do godz. 12:00 .

- Za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty.

 1.       Ocena ofert zostanie dokonana w terminie do 7 dni.
 2.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie zamieści wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bip.ozimek.pl.
 4.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5.       Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki rachunkowe,
  z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 6.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego.
 7.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8.       Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.ozimek.pl w zakładce Przetargi i zamówienia publiczne/2021/ zamówienia do 130.000zł.

 

OCENA OFERT

 1. cena - 100% ,

                 najniższa oferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert

     Liczba pkt =  …………………………………..…….…………………………………….   x  100

      cena badanej oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Opis sposobu obliczania ceny:

1)      Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT

2)      Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia wyliczonej, do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich (zgodnie z formularzem ofertowym).

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.ozimek.pl/ Przetargi i zamówienia publiczne/2021/ zamówienia do 130.000zł.

 

ZMIANY  UMOWY

a)      Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:

-        wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie,

-        zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,

-        powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Agata Kekin   pod numerem telefonu 77 46 22 862 oraz adresem email: a.kekin@ugim.ozimek.pl

 

2)      ZAŁĄCZNIKI:

Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1 ,

Projekt umowy – załącznik nr 2.

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe (WORD, 210,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-06-21 15:59 Liczba pobrań: 5

Załacznik nr 1 Formularz ofertowy (WORD, 35,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-06-21 15:59 Liczba pobrań: 1

Załącznik nr 2 Projekt umowy (WORD, 69,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-06-21 15:59 Liczba pobrań: 3

 • Data aktualizacji: 2021-07-24 22:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 62 192 935