Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.07.2013.KS na zadanie pn.: Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynniku

znak postępowania: ZZP.271.07.2013.KS

B U R M I S T R Z   O Z I M K A

UWAGA!!!

DODANO ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

DODANO II ZMIANĘ TREŚCI SIWZ

DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynniku
Numer ogłoszenia: 45761 - 2013; data zamieszczenia: 26.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Część I

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynniku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”następującego zakresu:

- Przebudowa drogi dojazdowej ul. Dobrodzieńskiej w m. Biestrzynnik km 0+818 do km 1+292

- Remont elementów małej infrastruktury turystycznej

- Remont nawierzchni zjazdu z ul. Dobrodzieńskiej, dróg wewnętrznych, parkingów i chodników

- Remont ośrodka Koliba, Smażalni oraz domku typu Brda

- Wykonanie ścieżki edukacyjne

II.  Opis przedmiotu zamówienia:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,28 km

- Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow. ponad 3m2) rozebranie, wywóz, utylizacja - 892,50 m2

-Koryta wykonane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-IV - 961,48 m2

- Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm - 1110,81 m2

- Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - 20003,61 m2

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych AC-16W grubość 4 cm (warstwa wiążąca) - 1015,78 m2

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych AC-11S grubość 4 cm (warstwa ścieralna) - 987,83 m2

- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - 0,07 ha

- Ogrodzenie z płyt drewnianych na słupach drewnianych - 210 m2

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomocą spycharek - 332,00 m2

- Koryta wykonane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI - 240,00 m2

- Oporniki z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10/15 cm na podsypce cementowo – piaskowej, 2 rzędy kostki - 193,00 m

- Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm - 571,00 m2

- Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna o gr. 10 cm /dolomit koloru jasnego/ - 520,00 m2

-Budowa ogrodzenia o wys. 1,20 m z elementów drewnianych /słupki drewniane impregnowane 10x10 cm co 2,0 m osadzone w gotowych elementach kotwiących ocynkowanych ogniowo ze stali gr. 2 mm, dodatkowo elementy ocynkowane umieszczone w fundamentach punktowych 30x30x75 cm z B-20 pola między słupkami wypełnione 3 impregnowanymi deskami sosnowymi struganymi gr. 32 mm o nieregularnych krawędziach i szerokości 20-30 cm - 210,00 m2

- Montaż bramy wjazdowej stalowej – przesuwnej, samonośnej zawieszonej wysięgnikowo nad wjazdem z napędem elektrycznym szerokość 6,0 m h,1,5 m - 1 kpl

- Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. - 700,00 m2

- Przeszlifowanie elementów drewnianych  - 97,414 m2

- malowanie elementów drewnianych farbami do drewna - 97,414 m2

- uzupełnienie pokrycia gontami przy kryciu pojedynczym - 6,967 m2

- ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem - 75,240 m2

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym - 1,025 m2

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 15 cm za pomocą spycharek - 2455,620 m2

- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego (gr. 0-31,5 mm) grubość podbudowy 12 cm krotność 0,8 - 2455,620

 1. Szczegółowy opis zawiera dokumentacja techniczna, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną cześć niniejszej SIWZ.
 2. Zaleca się, aby Wykonawca, na własny koszt, dokonał wizji lokalnej terenu przyszłej inwestycji.
 3. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby, w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych.
 4. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
 5. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych  materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności

VIII. Pod pojęciem „parametry” rozumie się w szczególności: funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej.

Część II

 I.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i montaż w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynniku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”:

a)   3 szt. tablic informacyjnych, 

-wolnostojących w konstrukcji ocynkowanej,

-na dwóch słupkach metalowych okrągłych o średnicy 6cm, od góry zamkniętych daszkami, słupki winny być zabetonowane w gruncie na głębokości min. 70,00 cm, wysokość słupków nad ziemią 2,50 m, kompletne konstrukcje zabezpieczone przed korozją,

-z płyty PCV 8mm, format 122x100 cm,

-układ poziomy,

- grafika – wydruk wielkoformatowy z folią zabezpieczającą UV,

- zewnętrzne, odporne na działanie warunków atmosferycznych,

- pełny kolor,

- jednostronne,

- tematyka tablic:

 • Gmina Ozimek – atrakcje turystyczne – tekst, zdjęcia;
 • Gmina Ozimek -  ścieżki rowerowe – tekst, zdjęcia, mapka;
 • Biestrzynnik – kompleks turystyczny ( Poliwoda), agroturystyka, miejsca odpoczynku, stawy – tekst, zdjęcia;

b)  20 szt. tablic edukacyjnych,

- wolnostojących w konstrukcji stalowej ocynkowanej,

- na dwóch słupkach metalowych okrągłych o średnicy 6cm, od góry zamkniętych daszkami, słupki winny być zabetonowane w gruncie na głębokości min. 70,00 cm, wysokość słupków nad ziemią 2,50 m, kompletne konstrukcje zabezpieczone przed korozją,

- z płyty PCV 8 mm, format 122x100 cm,

- układ poziomy,

- grafika – wydruk wielkoformatowy z folią zabezpieczającą UV,

- zewnętrzne, odporne na działanie warunków atmosferycznych,

- pełny kolor,

- jednostronne,

- tematyka tablic:

 • Karp
 • Pstrąg potokowy
 • Lipień
 • Świnka
 • Pstrąg tęczowy
 • Sandacz
 • Małże
 • Żaby
 • Zaskroniec
 • Kormoran czarny
 • Czapla siwa
 • Krzyżówka
 • Orzeł bielik
 • Wydra
 • Bóbr
 • Trzcina pospolita
 • Pałka wąskolistna
 • Kompleks przyrodniczy ( Biestrzynnik – Poliwoda )
 • Opis hodowli karpia ( Biestrzynnik – Poliwoda )
 • Opis hodowli pstrąga ( Biestrzynnik – Poliwoda )

c)  2 szt. tablic promocyjnych,

- wolnostojących w konstrukcji stalowej ocynkowanej,

- na dwóch słupkach metalowych okrągłych o średnicy 6cm, od góry zamkniętych daszkami, słupki winny być zabetonowane w gruncie na głębokości min. 70,00 cm, wysokość słupków nad ziemią 2,50 m, kompletne konstrukcje zabezpieczone przed korozją,

- z płyty PCV 8 mm, format 90x70 cm,

- układ poziomy,

- grafika – wydruk wielkoformatowy z folią zabezpieczającą UV,

- zewnętrzne, odporne na działanie warunków atmosferycznych,

- pełny kolor,

-  jednostronne,

Poprzez wykonanie tablic Zamawiający rozumie:

a) opracowanie projektu graficznego z uwzględnieniem przeniesienia praw autorskich do projektu, zgodnie ze specyfikacją i wskazówkami Zamawiającego oraz dokumentem „Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,

b) wykonanie tablic po zaakceptowaniu projektów przez Zamawiającego,

c) dostawę tablic wraz z montażem przy ścieżce edukacyjnej w Biestrzynniku – Paliwoda, montaż musi spełniać wymogi sztuki budowlanej oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. prawa miejscowego i prawa budowlanego,

d) opracowanie zawartości tematycznej zgodnie z zapisami w pkt. a,b,c), tj. tekst, zdjęcia, mapki.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Część I i II Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 50 % zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.51-3, 45.23.32.26-9, 45.23.31.61-5, 45.23.32.00-1, 45.45.30.00-7, 39.29.41.00-0, 79.82.25.00-7, 79.34.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

część I - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł 2.Forma wadium Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

część II - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • część I i II:
 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • część I - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na: budowie, Przebudowie/remoncie drogi o wartości 300 000,00 zł brutto każda.
 • część II - Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia -załącznik nr 1 do oferty
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • część I i II: Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia-załącznik nr 1 do oferty
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • część I - warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/ami zdolną/ymi do wykonania zamówienia tj. posiadającą/ymi przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności-drogowej
 • część II: Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia-załącznik nr 1 do oferty
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • część I - warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300 000,00 zł. brutto
 • część II - Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia-załącznik nr 1 do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Część I i II Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: 1)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego-nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie, pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; 2)Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie, pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; Uwaga; pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (pkt 1 i 2) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę. 3)Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika); 4)Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale VII pkt 2 SIWZ (dokumenty potwierdzające niepodleganiu wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 PZP) oraz pkt 5 ppkt 3 SIWZ (oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej). 5)Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione w rozdz. VII pkt 1 SIWZ (dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu). Uwaga wspólne złożenie dokumentów, o którym wyżej mowa, prowadzić ma do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ (wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile wykazane zostanie w ten sposób spełnianie warunków udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ); 6)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa rozdziale VII pkt 1.1 SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie. 7)dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez Pełnomocnika (lidera) lub przez jeden z podmiotów występujących wspólnie; 8)wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część,zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy wypełnić odpowiednio formularz oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu nie dotyczy lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonanie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. Ponadto obok dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: Część I 1)ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2)dokumenty, o których mowa w rozdz. VII SIWZ 3)dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej (kopia przelewu) lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał należy załączyć do oferty w osobnej kopercie). 4)listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej- załącznik nr 3 do oferty 5)dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 6)jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy razem z ofertą składa: zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 7)jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 (sytuacja finansowa i ekonomiczna) polega na zasobach innego podmiotu przedkłada wraz z ofertą opłaconą polisę tego podmiotu, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300 000,00 zł. Część II 1)ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2)dokumenty, o których mowa w rozdz. VII 3)listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej- załącznik nr 3 do oferty 4)dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 6.Inne dokumenty jakie należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: Część I 1)Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 2)Dokument potwierdzający kwalifikacje i ubezpieczenie wykazanej osoby w wykazie osób posiadającej uprawnienia. 3)Kosztorys ofertowy wykonany metodą szczegółową.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Część I i II 1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, 2)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy 3)obniżenie wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest korzystna dla Zamawiającego, 4)zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. 5)termin realizacji - w przypadku: a)wystąpienia robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia b)kiedy przedmiot zamówienia zostanie wykonany wcześniej c)nie wykonania ścieżki dydaktycznej i braku możliwości montażu tablic edukacyjnych-dot. cz.II d)przedłużenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót. e)konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; f)konieczności przerwania robót, montażu, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną, g)konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania, h)wstrzymania robót, montażu, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ, i)wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót. 6)Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 7)zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika budowy. 8)Zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B pok. 100 - I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

10.04.2013 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 46 - 040 Ozimek

ul. ks. Jana Dzierżona 4B BIURO PODAWCZE (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynniku - część I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
 • I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach projektu Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynniku, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013następującego zakresu: Przebudowa drogi dojazdowej ul. Dobrodzieńskiej w m. Biestrzynnik km 0+818 do km 1+292 Remont elementów małej infrastruktury turystycznej Remont nawierzchni zjazdu z ul. Dobrodzieńskiej, dróg wewnętrznych, parkingów i chodników Remont ośrodka Koliba, Smażalni oraz domku typu Brda Wykonanie ścieżki edukacyjnej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.51-3, 45.23.32.26-9, 45.23.31.61-5, 45.23.32.00-1, 45.45.30.00-7.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.05.2013.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynniku - część II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
 • I.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i montaż w ramach projektu Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynniku, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013:.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 79.82.25.00-7, 79.34.10.00-6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.05.2013.

Zamawiający nie przewiduje:

− zawarcia umowy ramowej,

− ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Burmistrz Ozimka

/-/ Marek Korniak

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (WORD, 289,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:06 Liczba pobrań: 16

SIWZ (WORD, 1,18 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:07 Liczba pobrań: 38

PRZEDMIAR ROBÓT - remont drogi (PDF, 280,73 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:08 Liczba pobrań: 30

PRZEDMIAR - ciąg pieszy (PDF, 66,79 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:09 Liczba pobrań: 28

PRZEDMIAR - obiekty (PDF, 97,95 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:10 Liczba pobrań: 30

PRZEDMIAR zjazdy,parkingi,chodniki (PDF, 205,29 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:11 Liczba pobrań: 35

STWiOR branża drogowa (WORD, 3,82 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:13 Liczba pobrań: 17

STWiOR branża elektryczna (WORD, 68,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:14 Liczba pobrań: 8

Opis techniczny (PDF, 82,83 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:15 Liczba pobrań: 15

Plan orientacyjny (PDF, 530,83 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:16 Liczba pobrań: 20

Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 1,28 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:17 Liczba pobrań: 21

Projekt zagospodarowania terenu - 1c (PDF, 1,87 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:17 Liczba pobrań: 15

Widok ogolny skrzyowania 2 (PDF, 208,43 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:18 Liczba pobrań: 6

Widok ogolny skrzyowania 1 (PDF, 202,93 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:18 Liczba pobrań: 6

Widok ogolny skrzyżowania 3 (PDF, 209,42 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:19 Liczba pobrań: 0

Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF, 364,49 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:20 Liczba pobrań: 9

Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF, 416,09 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:21 Liczba pobrań: 7

Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF, 647,87 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:22 Liczba pobrań: 7

Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF, 382,43 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:23 Liczba pobrań: 7

Przekroje i_szczegóły konstrukcyjne (PDF, 398,69 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:23 Liczba pobrań: 6

Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF, 569,96 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:24 Liczba pobrań: 6

Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF, 397,21 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:25 Liczba pobrań: 8

Przekroje i szczegóły konstrukcyjne (PDF, 321,40 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:25 Liczba pobrań: 8

Widok ogolny zjazdu (PDF, 188,05 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:26 Liczba pobrań: 5

Widok ogolny zjazdu (PDF, 271,44 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:27 Liczba pobrań: 5

Niweleta_odc.A (PDF, 162,96 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:27 Liczba pobrań: 8

Niweleta_odc.B (PDF, 153,99 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:28 Liczba pobrań: 7

Niweleta_odc.C (PDF, 266,12 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:29 Liczba pobrań: 7

Opis_warunkow_geotechnicznych (PDF, 15,28 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:29 Liczba pobrań: 9

opinia_zud (PDF, 1023,21 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:30 Liczba pobrań: 7

uzgodnienie_zdp (PDF, 728,99 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:30 Liczba pobrań: 4

Opis - branża zieleń (PDF, 597,11 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:31 Liczba pobrań: 8

Rysunek_graficzny_1 (PDF, 860,81 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:33 Liczba pobrań: 14

Rysunek_graficzny_2 (PDF, 1,59 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:33 Liczba pobrań: 8

Rysunek_graficzny_3 (PDF, 1,78 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:34 Liczba pobrań: 10

Metryka - projekt organizacji ruch (PDF, 78,23 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:35 Liczba pobrań: 8

Opis_techniczny (PDF, 64,29 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:36 Liczba pobrań: 10

Rysunek_poglądowy (PDF, 715,91 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:38 Liczba pobrań: 18

Plan_orientacyjny (PDF, 535,19 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:38 Liczba pobrań: 13

Stałe_oznakowanie_-_rys._nr_1 (PDF, 951,88 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:38 Liczba pobrań: 6

Stałe_oznakowanie_-_rys._nr_2 (PDF, 582,84 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:39 Liczba pobrań: 5

Stałe_oznakowanie_-_rys._nr_3 (PDF, 511,15 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:39 Liczba pobrań: 9

zatwierdzenie_projektu_stałej_organizacji_ruchu (PDF, 629,63 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-26 16:40 Liczba pobrań: 9

ZMIANA TREŚCI SIWZ (WORD, 312,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-29 09:32 Liczba pobrań: 28

FORMULARZ OFERTOWY DLA CZ. I (WORD, 46,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-29 09:33 Liczba pobrań: 11

Zacznik nr 4 do Oferty -WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ROBÓT dla cz. I (WORD, 42,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-29 09:34 Liczba pobrań: 13

II zmiana treści SIWZ (WORD, 174,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-04-05 10:49 Liczba pobrań: 27

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (WORD, 310,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-04-19 14:21 Liczba pobrań: 29

 • Data aktualizacji: 2020-10-22 15:56
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 883 763