Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr ZZP.271.28.2013.JM na zadanie pn.: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Gminy Ozimek, jednostek organizacyjnych Gminy oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Ozimek

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT - 05.12.2013R.

znak postępowania: ZZP.271.28.2013.JM

 

B U R M I S T R Z   O Z I M K A

 ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Gminy Ozimek, jednostek organizacyjnych Gminy oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Ozimeki
Numer ogłoszenia: 484996 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Gminy Ozimek, jednostek organizacyjnych Gminy oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Ozimek..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. (Dz. U. 2012 poz. 1059 ze zm.) na potrzeby funkcjonowania  Gminy Ozimek jednostek organizacyjnych gminy oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Ozimek.

 1. Energia elektryczna będzie dostarczona do 130 punktów zasilania (ilość ta w okresie związania umową może ulec zmianie o ok. 10%). Punkty poboru wyszczególniono w załączniku nr 1 w zakładkach tj. UGiM, Oświetlenia, GZO i DK.
 2. Energia elektryczna powinna być dostarczana o napięciu 400/230 V/V (+- 5%) częstotliwość 50Hz, i o jakości spełniającej wymagania producentów opraw oświetleniowych i Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych, Przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i aktualnych Polskich Norm.
 3. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie jednorocznym 1459 MWh. Moc zapotrzebowana odpowiednio 1051,07 kW.
 4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany taryfy C12b oraz O11 na O12, w związku z czym do kalkulacji należy uwzględnić ceny dla tej taryfy wg wytycznych podanych w formularzu oferty – część II SIWZ .
 5. Przewiduje się, że ilość punktów poborów energii w okresie realizacji zamówienia może ulec zwiększeniu o nowo wybudowane lub nabyte obiekty lub budynki. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii do obiektów określonych w SIWZ oraz do nowych punktów poboru, które zostaną wybudowane oraz podłączone do sieci. Wykazy tych punktów poboru będą stanowić odrębny/e załącznik/i do umowy. Zapotrzebowanie na energię elektryczną może także ulec zwiększeniu w przypadku zwiększenia zużycia energii elektrycznej.

 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.12.2015.

 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18.000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium. 1) wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BANK SPÓŁDZIELCZY LEŚNICA ODDZIAŁ OZIMEK Nr rachunku 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007 - na przelewie należy umieścić informację: Wadium - dostawa energii elektrycznej. 2) wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w osobnej kopercie razem z ofertą; 3) do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wnoszonego wadium. 4) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał wadium przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypad¬ku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2. 5) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. 4. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszego rozdziału. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane; 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 5. Ponowne wniesienie wadium 1) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4) ppkt. 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

 III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się posiadaniem koncesji, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997r. - Prawo energetyczne (t. jedn. Dz.U. 2012 poz. 1059 ze zm.)

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał/wykonuje co najmniej jedną dostawę energii elektrycznej o wolumenie równym lub przekraczającym 1000 MWh.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 Wykonawca składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej (kopia przelewu) lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał należy załączyć do oferty w osobnej kopercie). 3) informację o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do oferty 4) gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika - dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie; 5) jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy razem z ofertą składa: zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 6) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 2 niniejszego rozdziału

 SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, 2) zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów poboru 3) zmiana miejsca dostawy, 4) zmiana ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej 5) zmiana aktualnych taryf 6) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT a) termin realizacji - w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację zadania 7) zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek (pok. 118 I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2013 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku,

ul.ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek,

BIURO PODAWCZE (parter).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Zamawiający nie przewiduje:

− zawarcia umowy ramowej,

− ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

 

                                                                                                          BURMISTRZ OZIMKA

                                                                                                          /-/ MAREK KORNIAK

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (WORD, 170,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-12-05 14:55 Liczba pobrań: 11

 • Data aktualizacji: 2020-09-29 16:42
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 622 828