Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.13.01.2013.JM na zadanie pn.: Usługi transportowe w ramach projektu pn.: Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych Gminy Ozimek

znak postępowania: ZZP.271.13.01.2013.JM

 

12.08.2013r. DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ OFERTY


B U R M I S T R Z   O Z I M K A

 ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

 Usługi transportowe w ramach projektu pn. Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych gminy Ozimek

 

Numer ogłoszenia: 304812 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportowe w ramach projektu pn. Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych gminy Ozimek.

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1.     1.         Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie dwóch grup dzieci szkół podstawowych i opiekunów na zajęcia nauki pływania, w następującym podziale na grupy:

Grupa 1 (36 dzieci + 4 opiekunów) na trasie Dylaki - Antoniów- pływalnia w Strzelcach Opolskich i z powrotem,

Grupa 2  (36 dzieci + 4 opiekunów) na trasie Grodziec – Ozimek – pływalnia w Strzelcach Opolskich i z powrotem

w następujących planowanych terminach dla obu grup:

1)   21.09.2013,

2)       28.09.2013,

3)       05.10.2013,

4)       12.10.2013,

5)       19.10.2013,

6)       26.10.2013,

7)       09.11.2013,

8)       16.11.2013,

 1.     2.         Usługa transportowa uczestników jest realizowana w ramach projektu pn. „Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych gminy Ozimek”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
 2.     3.         Wykonawca zobowiązany będzie do:

a)         zapewnienia transportu uczestnikom projektu pojazdem:

 1. spełniającym wymogi rozporządzenia z dnia 31.12.2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 roku, Nr 32, poz.262 ze zm. );
 2. posiadającym taką ilość miejsc siedzących, która zapewni przewiezienie jednorazowo jednej grupy uczestników wskazanych w pkt 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości przewożenia jednej grupy osób kilkoma pojazdami o mniejszej liczbie miejsc.
 3. którego rok produkcji nie jest wcześniejszy niż 1998.

b)         posiadania wszelkich uprawnień do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 23 stycznia 2013r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012,  poz. 1265 ze zm.)

c)         zapewnienia ubezpieczenia pojazdu, które będą przewozić uczestników projektu;

d)         zapewnienia uczestnikom projektu przewidzianych prawem bezpiecznych i higienicznych warunków przejazdu pojazdem sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu kołowego. Zamawiający nie poniesie żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością Wykonawcy.

e)         uzgodnienia i przedstawienia Zamawiającemu godzin odjazdów (przyjazdów) z poszczególnych punktów na trasie w sposób zapewniający możliwość terminowego rozpoczęcia i zakończenia zajęć nauki pływania.

 1. W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczestników projektu lub innej nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zastępczy. W przypadku nie zapewnienia zastępczego transportu, o którym mowa powyżej, Zamawiający zapewni transport uczestników projektu na koszt Wykonawcy.
 2. Wykonawca będzie dbał o zewnętrzną i wewnętrzną czystość środków transportu oraz zapewni pełną sprawność techniczną środków transportu przeznaczonych do przewożenia uczestników projektu.
 3. Wykonawca zapewni zabezpieczenie całego wyjazdu w podręczną apteczkę pierwszej pomocy oraz w tablicę informacyjną "Przewóz dzieci".
 4. Wykonawca zobowiązuje się do starannego i profesjonalnego działania oraz do przestrzegania obowiązującego prawa w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy.
 5. Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia pasażerów i mienia od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem.
 6. Wykonawca zapewni wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908), Ustawy z dnia 23 stycznia 2013r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012,  poz. 1265 ze zm.).
 7. Telefonicznego informowania Zamawiającego o każdym opóźnieniu powyżej 15 minut w podstawieniu pojazdu. Brak informacji będzie traktowany jak nie podstawienie pojazdu i będzie skutkował naliczeniem kary umownej.
 8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przywóz w dwie strony uczestnikom projektu w godzinach ustalonych z Zamawiającym pojazdem posiadającym niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne. Samochód musi posiadać aktualną i ważną polisę ubezpieczeniowa OC i NW.

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 50 % zamówienia podstawowego.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.17.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.11.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na terenie Polski

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej- załącznik nr 3 do oferty; 3) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie; 4) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów - jeśli dotyczy

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, 2) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy 3) obniżenie wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest korzystna dla Zamawiającego, 4) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. 5) termin realizacji - w przypadku: a) kiedy przedmiot zamówienia zostanie wykonany wcześniej b) konieczności przerwania realizacji usługi ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, c) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację usługi. d) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, e) jeżeli zajdzie koniczność przedłużenia okresu realizacji projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo - finansowego. Termin realizacji umowy wydłuży się o okres wydłużenia realizacji projektu. 2. Zmiany ilości uczestników oraz harmonogramu wyjazdów nie stanowią zmiany umowy. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek.

 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

08.08.2013 godzina 10:00

miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku,

ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek,

BIURO PODAWCZE (parter).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zamawiający nie przewiduje:

−        zawarcia umowy ramowej,

−        ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK

Ogłoszenie o zamówieniu (WORD, 79,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-07-31 09:25 Liczba pobrań: 2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (WORD, 481,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-07-31 09:25 Liczba pobrań: 14

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (WORD, 156,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-08-12 12:12 Liczba pobrań: 6

 • Data aktualizacji: 2020-09-29 16:42
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 621 995