Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.04.2013.KS na zadanie pn.: Przebudowa części budynku przy ul. Sporackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenie biblioteki publicznej oraz izbę historii wsi

                                                                                                             

znak postępowania: ZZP.271.04.2013.KS

UWAGA!!!

Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodano zmianę treści SIWZ

Zmiana terminu składania ofert - do dnia 12.03.2013r.

Zmiana terminu zakończenia - do 20.09.2013r.

 08.03.2013r.: Dodano wyjaśnienie treści SIWZ, zmianę treści SIWZ i aktualny rys. E-1 dokumentacji elektrycznej oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert - do dnia 14.03.2013r.

                                                      B U R M I S T R Z   O Z I M K A

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZY UL.SPORACKIEJ 19 W KRASIEJOWIE NA POMIESZCZENIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ORAZ IZBĘ HISTORII WSI


Numer ogłoszenia: 24725 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZY UL.SPORACKIEJ 19 W KRASIEJOWIE NA POMIESZCZENIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ORAZ IZBĘ HISTORII WSI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części istniejącego budynku użyteczności publicznej pełniącego role kulturalno-oświatową na cele Biblioteki Publicznej oraz Izbę Pamięci Wsi.

Zmiany uwzględniać będą potrzeby osób niepełnosprawnych (wykonanie pochylni, dostosowanie toalet) oraz wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, p. pożarowej. Adoptowana część budynku zaopatrzona zostanie w elektryczne piece akumulacyjne.

Zakres prac do wykonania:

1. Część budowlana:

-         transport wyposażenia działającego muzeum w miejsce wskazane przez Zamawiającego

-         roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe (stare okładziny, płyty gipsowe, ściany)

-         wykonanie nowych schodów do budynku licowanych płytkami wraz z pochylnią

-         impregnacja ogniochronna oraz przeciw pleśniom i grzybom więźby dachowej

-         wykonanie przewodów wentylacyjnych blaszanych z wyprowadzeniem ponad dach, z wykonaniem niezbędnych przebić i przekuć oraz obudowa z płyt g-k

-         roboty tynkarskie (skucie, uzupełnienie, wykonanie nowych tynków)

-         okładziny z płyt gipsowych wodoodpornych (pomieszczenia mokre) oraz ogniochronnych na stropach i biegach klatek schodowych

-         zeskrobanie starych farb, oczyszczenie mechaniczne i zmycie, naprawa tynków i wykonanie gładzi gipsowych z pomalowaniem ścian i stropów adoptowanych pomieszczeń

-         udrożnienie przewodów wentylacyjnych z osadzeniem kratek

-         wykonanie okładzin ścian i podłóg w pomieszczeniach sanitarno higienicznych

-         wykonanie podestów na legarach z desek struganych o gr. 22mm

-         ocyklinowanie istniejących posadzek z desek z poszpachlowaniem nierówności i polakierowaniem

-         naprawa miejsc po przekuciach, malowanie i naprawa podokienników

-         wykonanie przesklepień otworów

-         wykonanie ścianek działowych z płyt g-k wodoodpornych z izolacją z wełny

-         montaż ościeżnic drzwiowych regulowanych

-         montaż skrzydeł drzwiowych

-         montaż okuć

-         naprawy i renowacja starych drzwi

-         naprawa schodów drewnianych przez ocyklinowanie, lakierowanie oraz wstawienie listew krawędziowych, ułożenie wykładzin

-         naprawa balustrad drewnianych przez ocyklinowanie, lakierowanie

-         usunięcie i utylizacja gruzu

2.  Instalacja wodno-kanalizacyjna

-         demontaż starej instalacji wodno-kanalizacyjnej

-         wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej

-         biały montaż

3. Wentylacja i ogrzewanie

-         montaż piecy akumulacyjnych oraz wykonanie niezbędnych instalacji

4. Instalacja elektryczna

-         demontaż istniejącej instalacji elektrycznej

-         wykonanie tablic rozdzielczych i wlz-tów

-         wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego

-         wykonanie instalacji gniazd i ogrzewania

-         wykonanie instalacji SAP

-         wykonanie instalacji przeciwporażeniowej i przepięciowej

-         niezbędne pomiary

5. Pozostałe

-         wykonanie wszelkich map, pomiarów, badań itp. umożliwiających przekazanie budynku do użytkowania

UWAGA!

Zamówienie nie obejmuje dostaw wyposażenia do budynku – poz. w przedmiarze robót 39, 40, 80, 81 nie należy uwzględniać.

 

 1. Szczegółowy opis zawiera dokumentacja techniczna, przedmiary robót oraz  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną cześć niniejszej SIWZ.
 2. Zaleca się, aby Wykonawca, na własny koszt, dokonał wizji lokalnej terenu przyszłej inwestycji.
 3. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 4. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej.
 5. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dopisuje wyrazy „lub równoważny”.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 50 % zadania podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 44.22.00.00-8, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 1. Informacja na temat wadium:

        Wysokość wadium

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

9.000,00 zł(słownie: dziewięć_tysięcy_złotych).

Forma wadium

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1)      pieniądzu;

2)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)      gwarancjach bankowych;

4)      gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał przynajmniej dwie roboty budowlane (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) w zakresie budowy, przebudowy lub remontu budynku o wartości min. 200 000,00 zł. brutto każda.
 •  Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje ww. warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni warunek posiadania potencjału technicznego na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty
 • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 5 letnim doświadczeniem;

dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z co najmniej 5 letnim doświadczeniem

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia UWAGA: Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek uznany zostanie za spełniony jeśli Wykonawca wykażę, że posiada opłaconą polisę ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł.
 • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,   że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

1)      ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ;

2)      harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, uwzględniający  wykonanie  robót objętych przedmiotem zamówienia w wymaganym terminie, tj.: do dnia 15.06.2013r.

3)      dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika;

4)      Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2 rozdziału II.

Inne dokumenty jakie należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

1)      Kserokopie uprawnień kierowników wraz aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby.

2)      Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

3)      W przypadku spółki cywilnej Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego, umowy spółki cywilnej w celu prawidłowego określenia reprezentacji spółki.

4)      Kosztorys ofertowy sporządzony w szczególności na podstawie dokumentacji oraz własnych kalkulacji

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1)       zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu,

2)      rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy

3)      obniżenie wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest korzystna dla Zamawiającego,

4)      zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT.

5)      termin realizacji - w przypadku wystąpienia:

a)      robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia

b)      przedłużenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty  w stosunku  do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót.  

c)      konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

d)      konieczności przerwania robót, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną,

e)      konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania,

f)       wstrzymania robót, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ,

g)      wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót.

6)      Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych;

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

7)     zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika budowy.

8)     Zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy i Miasta 46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B pok. 100.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

04.03.2013 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta 46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B

BIURO PODAWCZY (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający nie przewiduje:

−        zawarcia umowy ramowej,

−        ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Burmistrz Ozimka

/-/ Marek Korniak

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (WORD, 247,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-15 13:50 Liczba pobrań: 36

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WORD, 865,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-15 13:50 Liczba pobrań: 100

Harmonogram (EXCEL, 28,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-15 13:51 Liczba pobrań: 57

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH (PDF, 119,22 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-15 13:52 Liczba pobrań: 98

DOKUMENTACJA - ARCHITEKTURA (PDF, 4,54 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-15 13:52 Liczba pobrań: 64

PRZEDMIAR - ELEKTRYKA (PDF, 145,56 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-15 13:53 Liczba pobrań: 79

DOKUMENTACJA - ELEKTRYKA (PDF, 1,99 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-15 13:54 Liczba pobrań: 79

PRZEDMIAR - INSTALACJE ELEKTRYCZNE (PDF, 46,88 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-15 13:54 Liczba pobrań: 82

DOKUMENTACJA - INSTALACJE SANITARNE (PDF, 532,84 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-15 13:55 Liczba pobrań: 69

SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (PDF, 758,38 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-15 13:56 Liczba pobrań: 28

Inwentaryzacja 1 (PDF, 144,96 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-15 13:58 Liczba pobrań: 21

Inwentaryzacja 2 (PDF, 147,47 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-15 14:08 Liczba pobrań: 0

Inwentaryzacja 3 (PDF, 175,28 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-15 14:09 Liczba pobrań: 0

Inwentaryzacja 4 (PDF, 525,26 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-15 14:09 Liczba pobrań: 0

Inwentaryzacja 5 (PDF, 312,53 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-15 14:11 Liczba pobrań: 0

Inwentaryzacja 6 (PDF, 752,00 B)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-15 14:11 Liczba pobrań: 0

Inwentaryzacja 7 (PDF, 506,08 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-15 14:12 Liczba pobrań: 22

Inwentaryzacja 8 (PDF, 441,06 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-15 14:12 Liczba pobrań: 17

Inwentaryzacja 9 (PDF, 599,37 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-15 14:13 Liczba pobrań: 14

Inwentaryzacja 10 (PDF, 108,23 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-15 14:13 Liczba pobrań: 16

Inwentaryzacja 11 (PDF, 95,90 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-15 14:14 Liczba pobrań: 20

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (WORD, 201,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-27 15:11 Liczba pobrań: 66

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (WORD, 210,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-27 15:13 Liczba pobrań: 40

projekt umowy - po zmianach (WORD, 247,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-27 15:13 Liczba pobrań: 32

dokumentacja - I (PDF, 186,11 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-27 15:15 Liczba pobrań: 32

dokumentacja - II (PDF, 171,43 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-27 15:16 Liczba pobrań: 24

dokumentacja - III (PDF, 117,01 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-27 15:16 Liczba pobrań: 27

dokumentacja - IV (PDF, 181,96 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-27 15:17 Liczba pobrań: 26

dokumentacja - V (PDF, 163,68 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-02-27 15:17 Liczba pobrań: 30

Aneks-rys_E-1 (PDF, 486,49 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-03-08 15:35 Liczba pobrań: 29

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (WORD, 210,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-03-08 15:35 Liczba pobrań: 47

wyjasnienie SIWZ (WORD, 179,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-03-08 15:35 Liczba pobrań: 52

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (WORD, 314,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-04-12 12:07 Liczba pobrań: 45

 • Data aktualizacji: 2020-09-29 16:42
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 622 726