Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZZP.271.13.2013.JM na zadanie pn.: Usługi transportowe w ramach projektu pn.: Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych Gminy Ozimek

znak postępowania: ZZP.271.13.2013.JM

DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


B U R M I S T R Z   O Z I M K A

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

 

Usługi transportowe w ramach projektu pn. Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych gminy Ozimek


Numer ogłoszenia: 182094 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportowe w ramach projektu pn. Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych gminy Ozimek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie dzieci szkół podstawowych i opiekunów na zajęcia nauki pływania, w podziale na grupy:

Grupa 1 – 37 dzieci + 4 opiekunów,

Grupa 2 – 37 dzieci + 4 opiekunów,

w następujących planowanych terminach:

Grupa 1- na trasie: Ozimek – Krasiejów – pływalnia w Strzelcach Opolskich i z powrotem:

1) 24.05.2013 godz. zajeć 18.00 - 19.30

2) 01.06.2013 godz. zajęć 10.00 – 11.30

3) 08.06.2013 godz. zajęć 10.00 – 11.30

4) 15.06.2013 godz. zajęć 10.00 – 11.30

5) 21.06.2013 godz. zajęć 17.00 – 18.30

6) 22.06.2013 godz. zajęć 10.00 – 11.30

7) 28.06.2013 godz. zajęć 17.00 – 18.30

8) 29.06.2013 godz. zajęć 10.00 – 11.30

 

Grupa 2– na trasie Szczedrzyk – Ozimek – pływalnia w Strzelcach Opolskich i z powrotem::

1) 25.05.2013 godz. zajęć 11.00 – 12.30

2) 01.06.2013 godz. zajęć 11.30 – 13.00

3) 08.06.2013 godz. zajęć 11.30 – 13.00

4) 15.06.2013 godz. zajęć 11.30 – 13.00

5) 21.06.2013 godz. zajęć 18.30 – 20.00

6) 22.06.2013 godz. zajęć 11.30 – 13.00 

7) 28.06.2013 godz. zajęć 18.30 – 20.00

   8) 29.06.2013 godz. zajęć 11.30 – 13.00

 

 1. Wykonawca zobowiązany będzie do :

a)         zapewnienia transportu uczestnikom projektu pojazdem:

 1. spełniającym wymogi rozporządzenia z dnia 31.12.2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 roku, Nr 32, poz.262 ze zm. );
 2. posiadającym taką ilość miejsc siedzących, która zapewni przewiezienie jednorazowo jednej grupy uczestników wskazanych w pkt 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości przewożenia jednej grupy osób kilkoma pojazdami o mniejszej liczbie miejsc.
 3. którego rok produkcji nie jest wcześniejszy niż 1998.

b)         posiadania wszelkich uprawnień do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 23 stycznia 2013r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012,  poz. 1265 ze zm.)

c)         zapewnienia ubezpieczenia pojazdu, które będą przewozić uczestników projektu;

d)         zapewnienia uczestnikom projektu przewidzianych prawem bezpiecznych i higienicznych warunków przejazdu pojazdem sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu kołowego. Zamawiający nie poniesie żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością Wykonawcy.

e)         uzgodnienia i przedstawienia Zamawiającemu godzin odjazdów (przyjazdów) z poszczególnych punktów na trasie w sposób zapewniający możliwość terminowego rozpoczęcia i zakończenia zajęć nauki pływania.

 1. W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczestników projektu lub innej nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zastępczy. W przypadku nie zapewnienia zastępczego transportu, o którym mowa powyżej, Zamawiający zapewni transport uczestników projektu na koszt Wykonawcy.
 2. Wykonawca będzie dbał o zewnętrzną i wewnętrzną czystość środków transportu oraz zapewni pełną sprawność techniczną środków transportu przeznaczonych do przewożenia uczestników projektu.
 3. Wykonawca zapewni zabezpieczenie całego wyjazdu w podręczną apteczkę pierwszej pomocy oraz w tablicę informacyjną "Przewóz dzieci".
 4. Wykonawca zobowiązuje się do starannego i profesjonalnego działania oraz do przestrzegania obowiązującego prawa w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy.
 5. Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia pasażerów i mienia od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem.
 6. Wykonawca zapewni wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908), Ustawy z dnia 23 stycznia 2013r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012,  poz. 1265 ze zm.).
 7. Telefonicznego informowania Zamawiającego o każdym opóźnieniu powyżej 15 minut w podstawieniu pojazdu. Brak informacji będzie traktowany jak nie podstawienie pojazdu i będzie skutkował naliczeniem kary umownej.
 8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przywóz w dwie strony uczestnikom projektu w godzinach ustalonych z Zamawiającym pojazdem posiadającym niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne. Samochód musi posiadać aktualną i ważną polisę ubezpieczeniowa OC i NW.

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 50 % zamówienia podstawowego.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.17.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na terenie Polski autobusem lub autokarem.

 

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

5. Ponadto obok dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej- załącznik nr 3 do oferty; 3) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie;4) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów - jeśli dotyczy

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej SIWZ, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy. Wzór umowy stanowi część III SIWZ. 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, 2) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy 3) obniżenie wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest korzystna dla Zamawiającego, 4) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. 5) termin realizacji - w przypadku: a) kiedy przedmiot zamówienia zostanie wykonany wcześniej b) konieczności przerwania realizacji usługi ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, c) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację usługi. d) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, e) jeżeli zajdzie koniczność przedłużenia okresu realizacji projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo - finansowego. Termin realizacji umowy wydłuży się o okres wydłużenia realizacji projektu. 2. Zmiany ilości uczestników oraz harmonogramu wyjazdów nie stanowią zmiany umowy. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę.

 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek, pok. 118 I pietro.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

16.05.2013 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku,

ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek,

BIURO PODAWCZE (parter).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zamawiający nie przewiduje:

−        zawarcia umowy ramowej,

−        ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK

Ogłoszenie o zamówieniu (WORD, 97,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-05-08 15:30 Liczba pobrań: 9

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (WORD, 565,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-05-08 15:30 Liczba pobrań: 30

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (WORD, 158,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-05-17 15:10 Liczba pobrań: 9

 • Data aktualizacji: 2020-10-22 17:03
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 884 072