Przetargi

Ogłoszenie Burmistrza Ozimka o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, działka nr 400/9 z km 7, położona w Ozimku, stanowiąca własność Skarbu Państwa - w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek.

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż działki zabudowanej

 

 

 1. Działka nr 400/9 km 7 o powierzchni 0,1244 ha, położona w Ozimku, stanowiąca własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu, nr Kw OP1O/00131911/1, zabudowana budynkiem dawnej centrali telefonicznej.
 2. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki następuje łącznie z projektem adaptacji na mieszkania, i aktualnym pozwoleniem na budowę.
 3. Powyższa działka w planie zagospodarowania przestrzennego Ozimka, przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 4. Cena wywoławcza działki wynosi 200.000 zł., a postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny przetargowej.
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 08 października 2018 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek przy ulicy ks. Jana Dzierżona 4B, sala 216.
 6. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki, tj kwotę w wysokości 20.000 zł przelewem bankowym na konto Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Ozimek nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007, najpóźniej do dnia 01 października 2018 r.
 7. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 8. Osoba ustalona jako nabywca w niniejszym przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomości, traci wpłacone wadium.
 9. Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bip.ozimek.pl
 10. Bliższych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy tutejszego urzędu – pokój nr 201, tel. 77 46 22 854.
 • Data aktualizacji: 2018-11-19 13:07
 • |
 • Licznik odwiedzin: 44 206 245