Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-22 16:50:27

Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZZP.271.13.2013.JM na zadanie pn.: Usługi transportowe w ramach projektu pn.: Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych Gminy Ozimek

znak postępowania: ZZP.271.13.2013.JM

DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


B U R M I S T R Z   O Z I M K A

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

 

Usługi transportowe w ramach projektu pn. Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych gminy Ozimek


Numer ogłoszenia: 182094 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportowe w ramach projektu pn. Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych gminy Ozimek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie dzieci szkół podstawowych i opiekunów na zajęcia nauki pływania, w podziale na grupy:

Grupa 1 – 37 dzieci + 4 opiekunów,

Grupa 2 – 37 dzieci + 4 opiekunów,

w następujących planowanych terminach:

Grupa 1- na trasie: Ozimek – Krasiejów – pływalnia w Strzelcach Opolskich i z powrotem:

1) 24.05.2013 godz. zajeć 18.00 - 19.30

2) 01.06.2013 godz. zajęć 10.00 – 11.30

3) 08.06.2013 godz. zajęć 10.00 – 11.30

4) 15.06.2013 godz. zajęć 10.00 – 11.30

5) 21.06.2013 godz. zajęć 17.00 – 18.30

6) 22.06.2013 godz. zajęć 10.00 – 11.30

7) 28.06.2013 godz. zajęć 17.00 – 18.30

8) 29.06.2013 godz. zajęć 10.00 – 11.30

 

Grupa 2– na trasie Szczedrzyk – Ozimek – pływalnia w Strzelcach Opolskich i z powrotem::

1) 25.05.2013 godz. zajęć 11.00 – 12.30

2) 01.06.2013 godz. zajęć 11.30 – 13.00

3) 08.06.2013 godz. zajęć 11.30 – 13.00

4) 15.06.2013 godz. zajęć 11.30 – 13.00

5) 21.06.2013 godz. zajęć 18.30 – 20.00

6) 22.06.2013 godz. zajęć 11.30 – 13.00 

7) 28.06.2013 godz. zajęć 18.30 – 20.00

   8) 29.06.2013 godz. zajęć 11.30 – 13.00

 

 1. Wykonawca zobowiązany będzie do :

a)         zapewnienia transportu uczestnikom projektu pojazdem:

 1. spełniającym wymogi rozporządzenia z dnia 31.12.2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 roku, Nr 32, poz.262 ze zm. );
 2. posiadającym taką ilość miejsc siedzących, która zapewni przewiezienie jednorazowo jednej grupy uczestników wskazanych w pkt 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości przewożenia jednej grupy osób kilkoma pojazdami o mniejszej liczbie miejsc.
 3. którego rok produkcji nie jest wcześniejszy niż 1998.

b)         posiadania wszelkich uprawnień do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 23 stycznia 2013r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012,  poz. 1265 ze zm.)

c)         zapewnienia ubezpieczenia pojazdu, które będą przewozić uczestników projektu;

d)         zapewnienia uczestnikom projektu przewidzianych prawem bezpiecznych i higienicznych warunków przejazdu pojazdem sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu kołowego. Zamawiający nie poniesie żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością Wykonawcy.

e)         uzgodnienia i przedstawienia Zamawiającemu godzin odjazdów (przyjazdów) z poszczególnych punktów na trasie w sposób zapewniający możliwość terminowego rozpoczęcia i zakończenia zajęć nauki pływania.

 1. W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczestników projektu lub innej nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zastępczy. W przypadku nie zapewnienia zastępczego transportu, o którym mowa powyżej, Zamawiający zapewni transport uczestników projektu na koszt Wykonawcy.
 2. Wykonawca będzie dbał o zewnętrzną i wewnętrzną czystość środków transportu oraz zapewni pełną sprawność techniczną środków transportu przeznaczonych do przewożenia uczestników projektu.
 3. Wykonawca zapewni zabezpieczenie całego wyjazdu w podręczną apteczkę pierwszej pomocy oraz w tablicę informacyjną "Przewóz dzieci".
 4. Wykonawca zobowiązuje się do starannego i profesjonalnego działania oraz do przestrzegania obowiązującego prawa w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy.
 5. Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia pasażerów i mienia od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem.
 6. Wykonawca zapewni wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908), Ustawy z dnia 23 stycznia 2013r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012,  poz. 1265 ze zm.).
 7. Telefonicznego informowania Zamawiającego o każdym opóźnieniu powyżej 15 minut w podstawieniu pojazdu. Brak informacji będzie traktowany jak nie podstawienie pojazdu i będzie skutkował naliczeniem kary umownej.
 8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przywóz w dwie strony uczestnikom projektu w godzinach ustalonych z Zamawiającym pojazdem posiadającym niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne. Samochód musi posiadać aktualną i ważną polisę ubezpieczeniowa OC i NW.

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.17.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

5. Ponadto obok dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej- załącznik nr 3 do oferty; 3) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie;4) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów - jeśli dotyczy

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej SIWZ, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy. Wzór umowy stanowi część III SIWZ. 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, 2) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy 3) obniżenie wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest korzystna dla Zamawiającego, 4) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. 5) termin realizacji - w przypadku: a) kiedy przedmiot zamówienia zostanie wykonany wcześniej b) konieczności przerwania realizacji usługi ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, c) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację usługi. d) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, e) jeżeli zajdzie koniczność przedłużenia okresu realizacji projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo - finansowego. Termin realizacji umowy wydłuży się o okres wydłużenia realizacji projektu. 2. Zmiany ilości uczestników oraz harmonogramu wyjazdów nie stanowią zmiany umowy. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę.

 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek, pok. 118 I pietro.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

16.05.2013 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku,

ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek,

BIURO PODAWCZE (parter).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zamawiający nie przewiduje:

−        zawarcia umowy ramowej,

−        ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Justyna Matysek
Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej
tel. 77 462 28 52
e-mail: j.matysek@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2013-05-08 15:27:00
Wyświetl historię zmian