Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.17.01.2013.JM na zadanie pn.: Zakup i dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu Szkoła pełna pomysłów

 

znak postępowania: ZZP.271.17.01.2013.JM

09.09.2013r. - DODANO OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

30.08.2013 - DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

06.08.2013R. - DODANO WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

B U R M I S T R Z   O Z I M K A

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

 Zakup i dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu Szkoła pełna pomysłów.


Numer ogłoszenia: 310718 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu Szkoła pełna pomysłów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą mebli, pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu: Szkoła pełna pomysłów.

 1. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 2. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w 5 wiejskich szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2013-2014 dla 119k/106m.
 3. 4.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze postępowanie zostało podzielone na 3 części:

Część nr 1: dostawa pomocy do gimnastyki korekcyjnej dla Szkoły Podstawowej                       w Antoniowie

Część nr 2: dostawa pomocy do zajęć "Mistrzowie unihokeja" dla Szkoły Podstawowej               w Antoniowie

Część nr 3: dostawa mebli do zajęć "Przyroda w obiektywie" - informatyczno -przyrodniczych warsztatów fotografii cyfrowej dla Szkoły Podstawowej w Antoniowie

Szczegółowy opis poszczególnych części zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej części.
 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia (umowy) własnym transportem i na własny koszt do siedziby Szkoły Podstawowej w Antoniowie.
 3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie transportu przedmiotu zamówienia.
 4. 8.       Wykonawca w przypadku realizacji kilku części niniejszego zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w pogrupowanych pakietach według części. Wszystkie przedmioty z danej części zostaną oznaczone numerem pozycji z danej części zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
 5. 9.       Zamawiający wymaga, aby wszystkie pomoce i sprzęt dydaktyczny posiadały atesty/ normy/ homologacje dopuszczające do użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, były fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad i usterek.
 6. 10.   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty opis oferowanych elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia  według załącznika nr 4 do oferty.
 7. Wraz z towarem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcje obsługi itp. w języku polskim.
 8. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres min. 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy, natomiast na sprzęt gwarancji jakości i rękojmi na okres zgodny z gwarancją producenta.
 9. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie dostarczenie poszczególnych elementów będących przedmiotem zamówienia równoważnych pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.
 10. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dopisuje wyrazy „lub równoważny”. Wskazanie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nazwy handlowej lub marki, wraz z ich rozwiązaniami technicznymi należy rozumieć jako określenie standardu przedmiotu zamówienia i dopuszcza się zastosowania w ofercie wszelkich ich odpowiedników rynkowych. Wskazanie marki i eksploatacyjne cechy techniczne lub nazwy handlowe określają klasę produktu (urządzeń, oprogramowania), a nie jego producenta.

 II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Dla każdej części: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 50% wartości zamówienia podstawowego.

 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.61.00.00-1, 37.42.00.00-8, 37.40.00.00-2, 18.41.20.00-0, 39.16.21.00-6.

 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w dniach: 14.

 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 III.2) ZALICZKI

 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do oferty; 3) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego - opis produktów, które mają zostać dostarczone - załącznik nr 4 do oferty. Załącznik nr 4 należy wypełnić następująco: w kolumnie Opis przedmiotu oferowanego przez Wykonawcę należy wpisać zgodny z opisem przedmiotu zamówienia lub opisać zaproponowane rozwiązania równoważne pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone, należy wypełnić pola tylko dla tej/tych części, na które Wykonawca składa ofertę. 4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie;

 SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności której nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówienia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie, w szczególności w przypadku: 1. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej zakres i termin. 2. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmiany podatku VAT. 3. zmiany rodzaju asortymentu w przypadku wycofania danego produktu z rynku 4. zmianę terminów realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, pod warunkiem, że takiej zgody udzieli instytucja dofinansowująca i, że Zamawiający nie straci dofinansowania 5. ze względu na dofinansowanie zadania możliwa jest zmiana umowy w zakresie konieczności dostosowania umowy z Wykonawcą do postanowień umowy o dofinansowanie. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę.

 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek.

 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

12.08.2013 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku,

ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek,

BIURO PODAWCZE (parter).

 IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

 IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zamawiający nie przewiduje:

−        zawarcia umowy ramowej,

−        ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

 

                                                                                                BURMISTRZ OZIMKA

                                                                                              /-/ MAREK KORNIAK

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert (WORD, 82,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-08-30 13:44 Liczba pobrań: 13

Ogłoszenie o unieważnieniu części (WORD, 39,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-09-09 11:01 Liczba pobrań: 8

 • Data aktualizacji: 2020-09-29 16:42
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 621 324