Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.05.2013.JM na zadanie pn.: Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz sprawowanie opieki podczas wyjazdów edukacyjnych w projekcie pn.: „Szkoła pełna pomysłów”


DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT - 05.03.2013

DODANO OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

 znak postępowania: ZZP.271.05.2013.JM

                                                        B U R M I S T R Z   O Z I M K A

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

 

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz sprawowanie opieki podczas wyjazdów edukacyjnych w projekcie

pn.: Szkoła pełna pomysłów


Numer ogłoszenia: 65680 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz sprawowanie opieki podczas wyjazdów edukacyjnych w projekcie pn.: Szkoła pełna pomysłów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych Gminy Ozimek oraz sprawowanie opieki podczas wyjazdów edukacyjnych uczniów i uczennic tych szkół w projekcie „Szkoła pełna pomysłów”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w 5 wiejskich szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2013-2014 dla 119k/106m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze postępowanie zostało podzielone na 62 części:

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku

Część 1: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. VI, 30 godzin
w 2013 roku w roku szkolnym 2012/2013;

Część 2:  zajęcia - wykorzystanie technologii ICT w rozwijaniu zdolności matematycznych, 2013 r. - 26 godzin, 2014 r. – 34 godziny; łącznie 60 godzin w roku szkolnym 2013/2014

Część 3:

- zajęcia z doskonalenia kompetencji językowych poprzez pracę
w gazetce szkolnej, 2013 r. - 56 godzin (30 godzin w roku szkolnym 2012/2013 i 26 godzin w roku szkolnym 2013/2014), 2014 r. – 34 godziny w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 90 godzin;

- opieka podczas wyjazdu uczniów do teatru w Opolu – w VI 2013 roku; przewidywany czas do 5 godzin oraz wyjazdu do teatru do Gliwic w I 2014 roku, przewidywany czas  do 5 godzin, łącznie 10 godzin;

- opieka podczas 2 wyjazdów do Bierkowic - Muzeum Wsi Opolskiej łącznie 10 godzin w V i X 2013 roku;

 Część 4: 

- zajęcia: nauka języka angielskiego poprzez teatr - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne; 2013r. - 56 godzin (30 godzin w roku szkolnym 2012/2013 i 26 godzin w roku szkolnym 2013/2014), 2014r. – 34 godziny w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 90 godzin;

- opieka podczas wyjazdu uczniów do teatru w Opolu – w VI 2013 roku; przewidywany czas do 5 godzin oraz wyjazdu do teatru do Gliwic w I 2014 roku, przewidywany czas  do 5 godzin, łącznie 10 godzin;

- opieka podczas 2 wyjazdów do Bierkowic- Muzeum Wsi Opolskiej łącznie 10 godzin w V i X 2013 roku;

 Część 5: 

- zajęcia: Żyj kolorowo warsztaty plastyczne, 2013r. - 56 godzin (30 godzin w roku szkolnym 2012/2013 i 26 godzin w roku szkolnym 2013/2014), 2014r. – 34 godziny w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 90 godzin;

- opieka podczas wyjazdu uczniów do teatru w Opolu – w VI 2013 roku; przewidywany czas do 5 godzin oraz wyjazdu do teatru do Gliwic w I 2014 roku, przewidywany czas  do 5 godzin, łącznie 10 godzin;

- opieka podczas 2 wyjazdów do Bierkowic- Muzeum Wsi Opolskiej łącznie 10 godzin w V i X 2013 roku;

 

Część 6:

-zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki kl. V; 2013r. - 26 godzin w roku szkolnym 2013/2014, 2014r. – 34 godziny w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 60 godzin;

 Część 7:

-opieka podczas 45 wyjazdów na basen; 27 wyjazdów w 2013 roku (15 wyjazdów w roku szkolnym 2012/2013 a 12 w roku szkolnym 2013/2014) i 18 wyjazdów w 2014 roku w roku szkolnym 2013/2014, łącznie 90 godzin;

 Część 8:

-opieka podczas 45 wyjazdów na basen 27 wyjazdów w 2013 roku (15 wyjazdów w roku szkolnym 2012/2013 a 12 w roku szkolnym 2013/2014) i 18 wyjazdów w 2014 roku w roku szkolnym 2013/2014, łącznie 90 godzin;

 Część 9:

-opieka podczas wyjazdu uczniów do teatru w Opolu – w VI 2013 roku; przewidywany czas do 5 godzin oraz wyjazdu do teatru do Gliwic w I 2014 roku, przewidywany czas do 5 godzin, łącznie 10 godzin;

 Część 10:

-opieka podczas 2 wyjazdów do Bierkowic- Muzeum Wsi Opolskiej łącznie 10 godzin w V i X 2013 roku;

 

Szkoła Podstawowa w Krasiejowie

 Część 11:

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, 2013r. - 24 godziny, z czego 15 godzin w roku szkolnym 2012/2013, a 9 godzin w roku szkolnym 2013/2014;  2014r. – 12 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 36 godzin;

Część 12:

-  zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na j. obce „Poznajemy kulturę i literaturę krajów anglosaskich”; 2013r. - 20 godzin, z czego 11 godzin w roku szkolnym 2012/2013 a 9 godzin w roku szkolnym 2013/2014; 2014 – 10 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 30 godzin;

-  opieka podczas 2 wyjazdów do biblioteki językowej w Opolu w IV 2013 roku i w X 2013, każdy wyjazd po 4 godziny, łącznie 8 godzin;

-  opieka podczas wyjazdu do teatru na sztukę anglojęzyczną - 6 godz. w XII 2013 roku;

-   opieka podczas 2 wyjazdów w I i V 2014 roku do Opola na lekcje z native speakerem; po 4 godziny na wyjazd, łącznie 8 godzin;

Część 13:

-  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego "Aby język giętki...potrafił i chciał"; 2013r. - 20 godzin, z czego 13 godzin w roku szkolnym 2012/2013, a 7 godzin w roku szkolnym 2013/2014; 2014r. - 10 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 30 godzin;

-  opieka podczas wyjazdu do teatru  w Opolu w V 2013 roku, 6 godzin

-  opieka podczas wyjazdu na projekcję filmu w Opolu w X 2013 roku, 6 godzin;

-  opieka podczas wyjazdu do Muzeum Śląska Opolskiego w IV 2014 roku, 6 godzin;

Część 14:

-  zajęcia "Poszukiwacze skarbów" - innowacyjne formy nauczania - architektoniczne i językowe; 11 w roku szkolnym 2012/2013, a 9 w roku szkolnym 2013/2014 łącznie w roku 2013  20 godzin;

-  opieka podczas wyjazdu do Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu w IV 2014 roku, 5 godzin;

-  opieka podczas wyjazdu do Brzegu w V 2014 roku, 5 godzin;

-  opieka podczas wyjazdu do Moszna - Rogów Opolski - Kamień Śląski w V 2014 roku, 5 godzin;

Część 15:

- zajęcia z j. ojczystego niemieckiego "Bliżej tradycji, obyczajów, uroczystości naszej małej ojczyzny" – 2013r. - 2 godziny w roku szkolnym 2012/2013, 2014r. – 8 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 10 godzin;

-  opieka podczas wyjazdu do biblioteki językowej w Opolu w IV 2013 roku, 4 godziny;

-  opieka  podczas dwóch wyjazdów do Bierkowic 4 godziny w XII 2013 roku i  4 godziny w IV 2014 roku, łącznie 8 godzin;

-  opieka podczas wyjazdu do gospodarstwa agroturystycznego w X 2013 roku 4 godziny;

Część 16:

zajęcia - doradztwo i opieka pedagogiczna w roku szkolnym 2012/2013 – 9 godzin;

Część 17:

opieka podczas 15 wyjazdów na basen - innowacyjne formy nauczania po 2 godz. każdy wyjazd, łącznie 30 godzin w 2013 roku (IX – 4 wyjazdy, X – 5 wyjazdów, XI – 4 wyjazdy, XII – 2 wyjazdy);

Część 18:

opieka podczas 15 wyjazdów na basen - innowacyjne formy nauczania po 2 godz. każdy wyjazd, łącznie 30 godzin w 2013 (IX – 4 wyjazdy, X – 5 wyjazdów, XI – 4 wyjazdy, XII – 2 wyjazdy);

Część 19:

opieka podczas 2 wyjazdów do biblioteki językowej w Opolu
w IV 2013 roku i w X 2013, każdy wyjazd po 4 godziny, łącznie 8 godzin;

Część 20:

opieka podczas wyjazdu do teatru na sztukę anglojęzyczną - 6 godz. w XII 2013 roku;

Część 21:

opieka podczas 2 wyjazdów w I i V 2014 roku do Opola na lekcje z native speakerem; po 4 godziny na wyjazd, łącznie 8 godzin

Część 22:

opieka podczas wyjazdu do biblioteki językowej w Opolu w IV 2013 roku, 4 godziny;

Część 23:

opieka  podczas dwóch wyjazdów do Bierkowic 4 godziny w XII 2013 roku i  4 godziny w IV 2014 roku, łącznie 8 godzin;

Część 24:

opieka podczas wyjazdu do gospodarstwa agroturystycznego w X 2013 roku 4 godziny;

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu

Część 25: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; 2013-10 godzin w roku szkolnym 2012/2013 , 2014-20 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 30 godzin;

Część 26: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; 2013-10 godzin w roku szkolnym 2013/2014, 2014-20 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 30 godzin;

Część 27: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; 2013-10 godzin w roku szkolnym 2012/2013, 2014-20 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 30 godzin;

Część 28: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; 2013-10 godzin w roku szkolnym 2013/2014; 2014-20 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 30 godzin;

Część 29: zajęcia logopedyczne; 2013-10 godzin, 2014-10 godzin; łącznie 20 godzin w roku szkolnym 2013/2014;

Część 30:

-   zajęcia matematyczno-przyrodnicze (dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne); 2013r. – 15 godzin; 2014r. – 25 godzin; łącznie 40 godzin
w roku szkolnym 2013/2014;

-   opieka podczas wyjazdu do Izby Leśnej w Kupach w IX 2013 roku 5 godzin;

-   opieka podczas wyjazdu do Centrum Nauk Kopernik w Warszawie we IX 2013 roku,  10 godzin;

Część 31:

-   zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na język niemiecki; 2013r. – 8 godzin, 2014r. – 12 godzin; łącznie 20 godzin w roku szkolnym 2013/2014;

-   opieka podczas wyjazdu do Biblioteki Austriackiej w Opolu w XII 2013 - 4 godziny;

-   opieka podczas wyjazdu do Biblioteki Austriackiej w Opolu w V 2014 - 4 godziny;

 Część 32:

-   zajęcia historyczne (dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne); 2013- 15 godzin, 2014 – 15 godzin; łącznie 30 godzin w roku szkolnym 2013/2014;

-   opieka podczas wyjazdu do Grodu Rycerskiego w Byczynie w IX 2013 roku – 5 godzin;

-   opieka podczas wyjazdu do Centrum Nauk Kopernik w Warszawie we IX 2013 roku, 10 godzin;

 Część 33: zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z języka angielskiego; 2013 -
15 godzin, 2014 – 15 godzin; łącznie 30 godzin w roku szkolnym 2013/2014;

 Część 34:

-   zajęcia sportowe; 2013 - 15 godzin w roku szkolnym 2012/2013, 2014 – 15 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 30 godzin;

-   opieka podczas 5 (XI i XII 2013) wyjazdów na lodowisko  w roku szkolnym 2013/2014 – łącznie 15 godzin;

-   opieka podczas 15 wyjazdów na basen w 2014 roku w II – 2 wyjazdy, III – 4 wyjazdy, IV – 3 wyjazdy, V – 3 wyjazdy, VI – 3 wyjazdy, łącznie 30 godzin;

Część 35:

-  zajęcia plastyczne (dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne); 2013 - 8 godzin, 2014 – 12 godzin; łącznie 20 godzin w roku szkolnym 2013/2014;

-  opieka podczas wyjazdu do Muzeum Wsi Opolskiej –w XI 2013 roku, 5 godzin;

-  opieka podczas wyjazdu do Muzeum Wsi Opolskiej –w III 2014 roku, 5 godzin;

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach

Część 36: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; 2013 – 30 godzin z czego 10 godzin w roku szkolnym 2012/2013, a 20 godzin w roku szkolnym 2013/2014, 2014 – 30 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 60 godzin;

 Część 37: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; 2013 –
30 godzin, z czego 10 godzin w roku szkolnym 2012/2013, a 20 godzin w roku szkolnym 2013/2014, 2014 – 30 godzin; łącznie 60 godzin;

 Część 38: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego; 2013 –
20 godzin, 2014 – 30 godzin; łącznie 50 godzin w roku szkolnym 2013/2014;

 Część 39: doradztwo i opiekę psychologiczno-pedagogiczną; 2013 –
9 godzin, z czego 7 godzin w roku szkolnym 2012/2013, a 2 godziny w roku szkolnym 2013/2014, 2014 – 6 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 15 godzin;

 Część 40:

-  zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - kółko matematyczno-przyrodnicze; 2013 – 10 godzin, 2014 – 15 godzin; łącznie 25 godzin w roku szkolnym 2013/2014;

- opieka podczas 2 wycieczek na Górę św. Anny w IX 2013 i V 2014 roku; łącznie 10 godzin;

 Część 41:

-  dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - kółko filmowo-teatralne; 2013 – 10 godzin, 2014 – 15 godzin; łącznie 25 godzin w roku szkolnym 2013/2014;

-  opieka podczas 2 wyjazdów do teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w X 2013 roku i III 2014 roku; łącznie 10 godzin;

Część 42: zajęcia dla uczniów zdolnych z języka angielskiego; 2013 – 20 godzin, 2014 – 30 godzin; łącznie 50 godzin w roku szkolnym 2013/2014;

 Część 43: opieka podczas 2 wycieczek na Górę św. Anny w IX 2013 i V 2014 roku; łącznie 10 godzin;

 Część 44: opieka podczas wyjazdu do Centrum Nauk Kopernik w Warszawie w V 2014 roku; łącznie 10 godzin;

 Część 45: opieka podczas wyjazdu do Centrum Nauk Kopernik w Warszawie w V 2014 roku; łącznie 10 godzin;

 Część 46: opieka podczas wyjazdu do Centrum Nauk Kopernik w Warszawie w V 2014 roku; łącznie 10 godzin;

 Szkoła Podstawowa w Antoniowie

 Część 47: zajęcia wyrównawcze z języka polskiego "W labiryncie ortografii"; 2013- 30 godzin z czego 17 godzin w roku szkolnym 2012/2013 i 13 godzin
w roku szkolnym 2013/2014, 2014 – 20 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 50 godzin;

 Część 48: zajęcia wyrównawcze z języka polskiego "W labiryncie ortografii"; 2013- 30 godzin z czego 17 godzin w roku szkolnym 2012/2013 i 13 godzin
w roku szkolnym 2013/2014, 2014 – 20 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 50 godzin;

 Część 49:  zajęcia z terapii logopedycznej; 2013 - 20 godzin, z czego 13 godzin w roku szkolnym 2012/2013 i 7 godzin w roku 2013/2014; 2014 – 10 godzin
w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 30 godzin;

 Część 50:  zajęcia rewalidacji indywidualnej; 2013 – 30 godzin z czego
16 godzin w roku szkolnym 2012/2013, a 14 godzin w roku szkolnym 2013/2014, 2014 – 30 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 60 godzin;

 Część 51: zajęcia z języka polskiego przygotowujące do sprawdzianu - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne; 2013 – 20 godzin z czego
8 godzin w roku szkolnym 2012/2013, a 12 godzin w roku szkolnym 2013/2014; 2014 – 15 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 35 godzin;

 Część 52: zajęcia z matematyki -przygotowujące do sprawdzianu - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne; 2013 – 20 godzin, z czego
7 godzin w roku szkolnym 2012/2013, a 13 godzin w roku szkolnym 2013/2014; 2014 – 15 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 35 godzin;

 Część 53: zajęcia warsztaty językowo-przyrodnicze - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne 16 godzin w 2013 roku, z czego 8 godzin w roku szkolnym 2012/2013, a 8 godzin w roku szkolnym 2013/2014 i 10 godzin w 2014 roku w roku szkolnym 2013/2014 - 26 godzin;

 Część 54: zajęcia warsztaty językowo-przyrodnicze - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne 16 godzin w 2013 roku, z czego 8 godzin w roku szkolnym 2012/2013, a 8 godzin w roku szkolnym 2013/2014 i 10 godzin w 2014 roku w roku szkolnym 2013/2014 - 26 godzin;

 Część 55:

-   zajęcia  "Przyroda w obiektywie" - informatyczno -przyrodnicze warsztaty fotografii cyfrowej - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne; 2013 – 25 godzin, z czego 12 godzin w roku szkolnym 2012/2013 i 13 godzin w roku szkolnym 2013/2014; 2014 – 13 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 38 godzin;

-  opieka podczas warsztatów edukacji przyrodniczej na Górze św. Anny w V 2013 roku – 5 godzin;

-  opieka podczas wyjazdu do Wrocławia (ogród botaniczny)  - wyjazdowe formy pracy warsztatowej w V  2014 roku – 7 godzin;

-  opieka podczas wyjazdu do zoo w Opolu - wyjazdowe formy pracy warsztatowej w X 20136 godzin;

 Część 56:

-  zajęcia  "Na tropach przyrody - warsztaty przyrodnicze; 2013 – 20 godzin, z czego 12 godzin w roku szkolnym 2012/2013 i 8 godzin
w roku szkolnym 2013/2014, 2014 – 15 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 35 godzin;

-  opieka podczas 3 warsztatów edukacji przyrodniczej na Górze św. Anny w V 2013 roku, I 2014 roku i III 2014 roku – łącznie 15 godzin;

-  opieka podczas wyjazdu do Wrocławia (ogród botaniczny)  - wyjazdowe formy pracy warsztatowej w V  2014 roku – 7 godzin;

-  opieka podczas wyjazdu do zoo w Opolu - wyjazdowe formy pracy warsztatowej w X 20136 godzin;

 Część 57: zajęcia  - Mistrzowie unihokeja; 2013 – 35 godzin, z czego 20 godzin w roku szkolnym 2012/2013 i 15 godzin w roku szkolnym 2013/2014, 2014 –
25 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 60 godzin;

 Część 58: zajęcia  -gimnastyka korekcyjna; 2013 – 30 godzin, z czego
15 godzin w roku szkolnym 2012/2013 i 15 godzin w roku szkolnym 2013/2014;  2014 – 20 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 50 godzin;

Część 59: zajęcia psychoedykacyjne (doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna); 2013 – 20 godzin, z czego 11 godzin w roku szkolnym 2012/2013 i 9 godzin w roku szkolnym 2013/2014, 2014 – 15 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie  35 godzin;

 Część 60: zajęcia  poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne; 2013 –
16 godzin, z czego 9 godzin w roku szkolnym 2012/2013 i 7 godzin w roku szkolnym 2013/2014; 2014 – 12 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie
28 godzin;

 Część 61: opieka podczas 15 wyjazdów na basen (łącznie 45 godzin opieki); 5 wyjazdów w roku szkolnym 2012/2013 i 10 wyjazdów w roku szkolnym 2013/2014, z czego 4 wyjazdy w 2013 roku i 6 wyjazdów w 2014 roku;

 Część 62: opieka podczas 15 wyjazdów na basen (łącznie 45 godzin opieki); 5 wyjazdów w roku szkolnym 2012/2013 i 10 wyjazdów w roku szkolnym 2013/2014, z czego 4 wyjazdy w 2013 roku i 6 wyjazdów w 2014 roku;

 Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.  

 W ramach prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest również do:

1) współpracy z dyrektorem szkoły podstawowej oraz koordynatorem projektu,

2) przygotowania w formie pisemnej w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy programu i planu pracy zajęć pozalekcyjnych(zajęcia prowadzone mogą być wyłącznie w czasie wolnym od lekcji obowiązkowych z wyłączeniem ferii i dni świątecznych), obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla uczestników projektu „Szkoła pełna pomysłów” dla określonego typu zajęć i przedstawienia do akceptacji dyrektorowi szkoły, a następnie koordynatorowi projektu,

3) realizacji zajęć zgodnie z opracowanym programem zaakceptowanym przez dyrektora szkoły i koordynatora projektu,

4) przekazywania konspektu zajęć koordynatorowi projektu,

5) realizacji zajęć zgodnie z celem głównym i celami szczegółowymi projektu,

6) przestrzegania obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z realizacji umowy; opieka nad uczniami podczas zajęć, dbanie o bezpieczeństwo uczniów,

7) sprawowania opieki nad uczniami na organizowanych wyjazdach edukacyjnych, jeśli zajęcia takie wyjazdy przewidują,

8) wspomagania promocji i ewaluacji projektu- w szczególności informowania                         o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz współpracy z dyrektorem szkoły i koordynatorem projektu w mierzeniu postępu uczniów w zakresie rezultatów projektu,

9) dbałości o stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu,

10)  zwiększenia motywacji do nauki przez uczniów uczestniczących w projekcie,

11)  bieżącego monitorowania  efektów zajęć i raportowanie o stanie realizacji zajęć,

12)  umożliwienia uczestnictwa rodziców w zajęciach, informowania rodziców o postępach dziecka, ankietowania rodziców w trakcie trwania projektu w celu analizy postępów dzieci (treść ankiety zostanie uzgodniona wcześniej z koordynatorem projektu),

13)  wystawienia opinii dla każdego ucznia dwa razy w semestrze nt. stopnia zaspokojenia zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów,

14)  rzetelnego prowadzenia dokumentacji z realizowanych zajęć i wyjazdów edukacyjnych, jeśli zajęcia takie wyjazdy przewidują - dzienników zajęć i innych wymaganych dokumentów ( listy obecności, karty czasu pracy, dokumentacji zdjęciowej)

15)  przygotowania materiałów do przeprowadzenia zajęć we własnym zakresie,

16)  stosowania we wszystkich materiałach logotypów Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z księgą wizualizacji znajdującej się na stronie internetowej www.pokl.opole.pl

17)  informowanie na bieżąco koordynatora projektu lub asystenta koordynatora projektu o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu,

18)  informowania dyrektora szkoły o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z harmonogramem,

19)  przeniesienia na rzecz zleceniodawcy praw autorskich majątkowych do opracowanych materiałów,

20)  oznaczenia sal, w których prowadzone są zajęcia logotypami Unii Europejskiej,

21)  niezwłocznego udostępnienia dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, dyrektorowi szkoły, organowi kontrolującemu,

22)  zaspokojenia potrzeb chłopców i dziewcząt bez ograniczeń wynikających z płci – obowiązek uwzględniania w trakcie zajęć zasady równości szans w przekazywanych treściach.

23)  udostępniania całej dokumentacji z zakresu realizacji umowy (np. prac uczniów wytworzonych w trakcie powadzonych zajęć) na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, Dyrektorowi Szkoły, organowi kontrolującemu,

24)  przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),

 

W ramach sprawowania opieki podczas wyjazdów edukacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do:

1)  sprawowania opieki nad uczniami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych,

2)  zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz prowadzenie innych zadań zleconych przez organizatora wycieczki

3)  sprawdzania stanu liczbowego uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu oraz po przybyciu do punktu docelowego

4)  współpracy z osobą prowadzącą zajęcia, w ramach których organizowany jest wyjazd, dyrektorem szkoły podstawowej, koordynatorem szkolnym, kierownikiem projektu i jego zastępcą,

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

1) bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć

2) bezpieczeństwo uczniów podczas  wyjazdów edukacyjnych,

3) jakość i terminowość prowadzonych zajęć,

4) szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas wykonywania przedmiotu umowy,

5) wykorzystanie materiałów dydaktycznych zakupionych przez Zamawiającego,  w ramach projektu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz dbałość o ich należyty stan,

6)  należyte utrzymanie stanu nieodpłatnie udostępnionych przed Dyrektora Szkoły pracowni/sali, w której będą prowadzone zajęcia oraz użyczonego do prowadzenia zajęć sprzętu.

 Jednej godzinie:

a) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających uzdolnienia odpowiada czasowo - 45 minut.

b) zajęć specjalistycznych (tj, wymienionych w cz. 16, 29, 39, 49, 50, 59, i 60) odpowiada czasowo – 60 minut

c) opieki podczas wyjazdów odpowiada czasowo - 60 minut

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 62.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty
 • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty
 • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dla każdej z części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60: warunek uznany zostanie za spełniony jeśli Wykonawca: wykaże, że dysponuje osobą posiadającą/posiada co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego oraz kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych zajęć wymienionych w rozdziale III SIWZ wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uprawniające do nauczania wczesnoszkolnego (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400). Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia - załącznik nr 4 do oferty.
 • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
 • dla każdej z części: 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 43, 44, 45, 46, 61, 62: Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty.
 • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty
 • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 1)ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2)dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika. Inne dokumenty jakie należy dostarczyć przed podpisaniem umowy: 1)kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) dokumentów potwierdzających, że osoby realizujące zajęcia w ramach projektu posiadają kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych zajęć.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiany osoby prowadzącej zajęcia, jednak z zastrzeżeniem, że osoba realizująca zajęcia w ramach zastępstwa winna posiadać kwalifikacje określone dla danego typu zajęć lub warsztatów, 2) zmiany liczby godzin zajęć, 3) zmiany liczby dzieci biorących udział w projekcie, 4) zmiany terminów organizowanych wyjazdów edukacyjnych 5) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany przepisów, 6) termin realizacji: w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na jej realizację wstrzymania zajęć, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ 2. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany lub odpowiednio uzasadniony wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a druga Strona umowy wyrazi zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy i Miasta 46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4 B pok.100 (I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

26.02.2013 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta 46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

BIURO PODAWCZE (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający nie przewiduje:

−        zawarcia umowy ramowej,

−        ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Burmistrz Ozimka

/-/ Marek Korniak

 

 

 • Data aktualizacji: 2020-09-29 16:42
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 622 388