Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.22.2013.KS na zadanie pn.: Przebudowa części budynku przy ul. Sporackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenia biblioteki publicznej oraz izbę historii wsi - dostawa i montaż elementów wyposażenia

 

znak postępowania: ZZP.271.22.2013.KS

19.08.2013r. DODANO ZMIANĘ TREŚCI SIWZ - NOWY FORMULARZ OFERTY

29.08.2013r. DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ OFERTY

                                                   B U R M I S T R Z   O Z I M K A

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZY UL.SPORACKIEJ 19 W KRASIEJOWIE NA POMIESZCZENIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ORAZ IZBĘ HISTORII WSI - dostawa i montaż elementów wyposażenia
Numer ogłoszenia: 162721 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZY UL.SPORACKIEJ 19 W KRASIEJOWIE NA POMIESZCZENIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ORAZ IZBĘ HISTORII WSI - dostawa i montaż elementów wyposażenia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli i wyposażenia do nowo utworzonej biblioteki i izby historii wsi w Krasiejowie przy ul. Sporackiej 19. Operacja współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 2. Zamówienie obejmuje dostawę elementów wyposażenia, mebli i ich montaż w szczególności tj.: regały biblioteczne i na pisma oraz ladę biblioteczną, 2 komputery, witryny szklane, biurka, krzesła, a także pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń.
 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, który stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia są określone w Projekcie umowy stanowiącym część III SIWZ.
 4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia uwzględniając wymagania Zamawiającego w zakresie kolorystyki mebli. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów (wybarwień) płyt przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia.
 5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia (umowy) w miejsce wskazane przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.
 6. Zamawiający wymaga, aby na oferowane meble Wykonawca udzielił następujących gwarancji jakości na przedmiot  zamówienia - umowy (licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia - umowy) na okres:24 miesiące,Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z przedmiotem zamówienia dokumenty gwarancyjne, co do jakości przedmiotu umowy wystawione przez siebie lub producenta.
 7. Zaleca się, aby Wykonawca, na własny koszt, dokonał wizji lokalnej terenu przyszłej inwestycji
 8. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby, w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych.
 9. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
 10. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
 11. Pod pojęciem „parametry” rozumie się w szczególności: funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 50 % zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.11.00-3, 39.15.50.00-3, 39.15.51.00-4, 39.17.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 2. Forma wadium Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy wraz z montażem mebli o wartości 50 000,00 zł brutto każda.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje tego warunku w sposób szczególny.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje tego warunku w sposób szczególny.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje tego warunku w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty jakie należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zabezpieczenie w formie pieniądza należy wpłacać na konto nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, 2) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. 3) Odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części umowy w stosunku do części umowy i związana z tym zmiana wynagrodzenia, ze względu na opóźnienia w dostawie albo wadliwości dostarczonej części dostawy. 4) Zmniejszenie zakresu dostawy przedmiotu umowy lub rezygnacja z zakupu przedmiotu umowy do wysokości 10 % wartości umowy, w przypadku gdy cześć zamówienia utraci dla Zamwiajacego znaczenie - w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone. 5) Dostosowania wymiarów mebli i elementów wyposażania do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń. 6) Termin realizacji - w szczególności w przypadku wystąpienia: a) Braku możliwości zamontowania mebli z przyczyn leżących po stornie Zamawiającego - o czas wystąpienia tych przeszkód b) Niespodziewanych problemów z dostawą materiałów służących do wyprodukowania przedmiotu zamówienia - o czas występowania tych przeszkód c) Siły wyższe uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ d) przedłużenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację dostaw i montażu. e) konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania, f) wstrzymania dostaw, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ, g) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację dostaw. 7) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 8) zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika budowy. 9) Zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10) nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. c) Zmiana poszczególnych etapów realizacji prac nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy nie wymaga sporządzania aneksów. 11) Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany lub odpowiednio uzasadniony wniosek, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a druga Strona umowy wyrazi zgodę. 12) Zmiany, o których mowa w w niniejszym rozdziale wymagają sporządzenia aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta 46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4 B pok. 100 I Piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2013 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta

46 - 040 Ozimek

ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

BIURO PODAWCZE (PARTER).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zamawiający nie przewiduje:

−        zawarcia umowy ramowej,

−        ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Burmistrz Ozimka

/-/ Marek Korniak

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (WORD, 235,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-08-14 14:59 Liczba pobrań: 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WORD, 1,02 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-08-14 15:00 Liczba pobrań: 36

ZaŁącznik nr 5 do oferty wykaz oferowanych urządzeń (WORD, 195,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-08-14 15:00 Liczba pobrań: 14

Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia (WORD, 166,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-08-14 15:00 Liczba pobrań: 33

FORMULARZ OFERTY po zmianach (WORD, 47,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-08-20 08:56 Liczba pobrań: 14

SIWZ PO ZMIANACH (WORD, 1,02 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-08-20 08:56 Liczba pobrań: 22

ZMIANA TREŚCI SIWZ (WORD, 179,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-08-20 08:56 Liczba pobrań: 15

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (WORD, 307,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-08-29 13:27 Liczba pobrań: 24

 • Data aktualizacji: 2020-09-29 16:42
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 622 714