Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.11.2013.JM na zadanie pn.: Remont nawierzchni dróg wewnętrznych w Grodźcu

znak postępowania: ZZP.271.11.2013.JM

 


DODANO ZMIANĘ TREŚCI SIWZ W DN. 10.05.2013R.

DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT


 

B U R M I S T R Z   O Z I M K A

 ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

 „Remont nawierzchni dróg wewnętrznych w Grodźcu”

Numer ogłoszenia: 167594 - 2013; data zamieszczenia: 26.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni dróg wewnętrznych w Grodźcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Grodziec. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Niniejsze postępowanie zostało podzielone na 2 części: Część 1: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Kwiatowej w m. Grodziec. odcinek I: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,713 km, Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gr. Kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 1083,525 m3, Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna grubości po zagęszczeniu gr. 20 cm 2167,050 m2, Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna grubości po zagęszczeniu gr. 10 cm 2167,050 m2, Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 2167,050 m2, Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych AC-11S grubość 5 cm (warstwa ścieralna) 2167,050 m2, odcinek II: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,003 km, Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gr. Kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 13,365 m3, Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna grubości po zagęszczeniu gr. 20 cm 26,73m2, Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna grubości po zagęszczeniu gr. 10 cm 26,73m2, Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 26,73 m2, Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych AC-11S grubość 5 cm (warstwa ścieralna) 26,73 m2, Część 2: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Robotniczej w m. Grodziec. odcinek I: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,462 km, Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gr. Kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 924,81 m3, Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna grubości po zagęszczeniu gr. 20 cm 1849,62m2, Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna grubości po zagęszczeniu gr. 10 cm 1849,62m2, Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 1849,62 m2, Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych AC-11S grubość 5 cm (warstwa ścieralna) 1849,62 m2, odcinek II: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,037 km, Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gr. Kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km, 74,10 m3, Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna grubości po zagęszczeniu gr. 20 cm 148,20m2, Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna grubości po zagęszczeniu gr. 10 cm 148,20m2, Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 148,20 m2, Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych AC-11S grubość 5 cm (warstwa ścieralna) 148,20 m2 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną cześć niniejszej SIWZ. 4. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.ozimek.pl 5. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty. 6. Zaleca się, aby wykonawca dokonał na swój koszt wizji lokalnej, zapoznał się z terenem inwestycji oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 7. Wycena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu, w tym w szczególności czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. 8. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisanych w dokumentacji i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji i STWiOR. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów do zaproponowanych rozwiązań równoważnych. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierównoważności. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie takich dokumentów, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i rozwiązania zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dopisuje wyrazy lub równoważny..

 II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • dla części 1 i 2: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 50 % zadania podstawowego.

 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.34.20.00-6.

 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium: Część 1: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Część 2: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 2. Forma wadium: Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium. 1) wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BANK SPÓŁDZIELCZY LEŚNICA ODDZIAŁ OZIMEK Nr rachunku 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007 - na przelewie należy umieścić informację: dla części 1: Wadium - ul. Kwiatowa w Grodźcu, dla cześci 2: Wadium - ul. Robotnicza w Grodźcu, 2) wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w osobnej kopercie razem z ofertą; 3) do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wnoszonego wadium. 4) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał wadium przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypad¬ku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawione¬go przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewy¬starczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2. 5) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem.

 III.2) ZALICZKI

 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dla części 1 i 2: Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dla części 1 i 2: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał przynajmniej dwie roboty budowlane (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) w zakresie budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych o wartości min. 300 000,00 zł. brutto każda.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dla części 1 i 2: Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dla części 1 i 2: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dla części 1 i 2: warunek uznany zostanie za spełniony jeśli Wykonawca wykażę, że posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: dla części 1 i 2: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) informację o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do oferty 3) dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej (kopia przelewu) lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał należy załączyć do oferty w osobnej kopercie). 4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 5) jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy razem z ofertą składa: zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 6) jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 (sytuacja finansowa i ekonomiczna) polega na zasobach innego podmiotu przedkłada wraz z ofertą opłaconą polisę tego podmiotu, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300.000,00 zł 7) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 2.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy stanowi część III niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, 2) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy 3) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. 4) termin realizacji - w przypadku: a) kiedy przedmiot zamówienia zostanie wykonany wcześniej b) przedłużenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót. c) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; d) konieczności przerwania robót, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną, e) konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania, f) wstrzymania robót, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ, g) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót. 5) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 6) zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika budowy. 7) Zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę.

 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek pok. 118 I piętro.


 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

 13.05.2013 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku,

ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

BIURO PODAWCZE (parter).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zamawiający nie przewiduje:

− zawarcia umowy ramowej,

− ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

 

                                                                                                          BURMISTRZ OZIMKA

                                                                                                          /-/ MAREK KORNIAK

Ogłoszenie o zamówieniu (WORD, 206,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-04-26 11:48 Liczba pobrań: 11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (WORD, 613,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-04-26 11:48 Liczba pobrań: 25

metryka projektu - część 1 (PDF, 1,42 MB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-04-26 11:49 Liczba pobrań: 15

przedmiar - część 1 (PDF, 37,04 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-04-26 11:49 Liczba pobrań: 23

przedmiar - część 1 (PDF, 46,41 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-04-26 11:49 Liczba pobrań: 28

STWiOR - część 1 (WORD, 854,79 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-04-26 11:49 Liczba pobrań: 14

metryka projektu - część 2 (PDF, 1,54 MB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-04-26 11:52 Liczba pobrań: 10

przedmiar - część 2 (PDF, 44,73 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-04-26 11:52 Liczba pobrań: 20

przedmiar - część 2 (PDF, 39,42 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-04-26 11:52 Liczba pobrań: 21

STWiOR - część 2 (WORD, 855,64 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-04-26 11:52 Liczba pobrań: 9

zmiana STWiOR - część 2, ul. Robotnicza (WORD, 2,92 MB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-05-10 15:09 Liczba pobrań: 0

zmiana STWiOR - część 1, ul. Kwiatowa (WORD, 2,92 MB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-05-10 15:09 Liczba pobrań: 1

Zmiana treści SIWZ (WORD, 152,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-05-10 15:13 Liczba pobrań: 0

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert (WORD, 195,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-05-27 15:24 Liczba pobrań: 10

 • Data aktualizacji: 2020-09-29 16:42
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 622 789