Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.15.2013.KS na zadanie pn.: Przebudowa części pomieszczeń budynku Remizy Strażackiej w Schodni na salę wielofunkcyjną z zapleczem

znak postępowania: ZZP.271.15.2013.KS

 

                                                      B U R M I S T R Z   O Z I M K A

 23.05.2013r. Dodano zmianę treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu -

TERMIN SKŁADANIA OFERT do 03.06.2013r. do godz. 10:00

29.05.2013R. DODANO WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

17.06.2013R. - DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

 

Przebudowa części pomieszczeń budynku Remizy Strażackiej w Schodni na salę wielofunkcyjną z zapleczem
Numer ogłoszenia: 77185 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części pomieszczeń budynku Remizy Strażackiej w Schodni na salę wielofunkcyjną z zapleczem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części pomieszczeń budynku Remizy Strażackiej w Schodni na salę wielofunkcyjną z zapleczem

Zakres prac do wykonania:

- Roboty rozbiórkowe,

-  Roboty budowlane, w tym między innymi: sufity systemowe podwieszane na konstrukcji  - 233,5 m2; okładziny gipsowo-kartonowe - 233,5 m2; zakup, dostawa  i montaż wykładziny z tworzyw sztucznych - 233,5 m2; wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - 455,6 m2; ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych  wodoodpornych (GKI) 167,724 m2; Gruntowanie podłoży - 627,12 mb; Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - 246,16 m2; posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych R 11 - 92,5 m2; cokoliki z płytek ceramicznych - 241,2 m2;

- Stolarka budowlana:  ościeżnice i skrzydła drzwiowe - 26,6 m2;

- Roboty związane z pokryciem dachowym: Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.

      20 cm;  pokrycie dachu blachą trapezową na konstrukcji stalowej - 465 m2; obróbki

      Blacharskie - 86,7 m2, rusztowania rurowe - 434,3 m2

- Instalacja wentylacyjna;

- Instalacja wodno-kanalizacyjna;

-  Instalacja c.o.;

-  Roboty elektryczne;

- Platforma przychodowa dla osób niepełnosprawnych.

 1. Szczegółowy opis zawiera dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną cześć niniejszej SIWZ.
 2. Zaleca się, aby Wykonawca, na własny koszt, dokonał wizji lokalnej terenu przyszłej inwestycji.
 3. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby, w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych.
 4. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
 5. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych  materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności

 1. Pod pojęciem „parametry” rozumie się w szczególności: funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 44.22.00.00-8, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

 1. Wysokość wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15.000,00 zł

(słownie: piętnaście_tysięcy_złotych)

 1. Forma wadium

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na: budowie/przebudowie/remoncie budynku/ów o wartości 400 000,00 zł brutto każda.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/ami zdolną/ymi do wykonania zamówienia tj. posiadającą/ymi przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budowlanych oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami) lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami) tj. osoba/y które/ychj odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12. 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (świadczenie usług transgranicznych).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00 zł. brutto

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Ponadto obok dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 1)ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2)dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej (kopia przelewu) lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał należy załączyć do oferty w osobnej kopercie). 3)dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 4)jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy razem z ofertą składa: zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 5)jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 (sytuacja finansowa i ekonomiczna) polega na zasobach innego podmiotu przedkłada wraz z ofertą opłaconą polisę tego podmiotu, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00 zł. 2.Inne dokumenty jakie należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: 1)Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 2)Dokument potwierdzający kwalifikacje i ubezpieczenie wykazanej osoby w wykazie osób posiadającej uprawnienia. 3)Kosztorys ofertowy wykonany metodą szczegółową. UWAGA! Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano - montażowych na kwotę nie niższą niż Cena ofertowa brutto na okres realizacji przedmiotu umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, 2) wystąpienie robót zamiennych 3) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. 4) Termin realizacji - w szczególności w przypadku wystąpienia: a) wystąpienia zamówień dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i wykraczają poza przedmiot zamówienia b) przedłużenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót. c) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; d) konieczności przerwania robót, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacja techniczną, e) konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania, f) wstrzymania robót, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ, g) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót. 5) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 6) zmiany w zakresie ilości wykonanych robót (w tym roboty zamienne), technologii wykonania lub inne zmiany dokumentacji projektowej, jeżeli są konieczne dla dalszej realizacji zamówienia lub są korzystne dla Zamawiającego i nie powodują zwiększenia wynagrodzenia. 7) zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika budowy. 8) Zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9) nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. c) Zmiana poszczególnych etapów realizacji prac nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy nie wymaga sporządzania aneksów. 10) Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany lub odpowiednio uzasadniony wniosek, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a druga Strona umowy wyrazi zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy i Miasta

46 - 040 Ozimek

Ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 869 fax. 77 46 22 811

przetargi@ugim.ozimek.pl pok. 100 I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

 

31.05.2013 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta

46 - 040 Ozimek

Ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

BIURO PODAWCZE - parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/MAREK KORNIAK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (WORD, 228,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-05-15 13:31 Liczba pobrań: 24

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WORD, 929,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-05-15 13:32 Liczba pobrań: 52

PRZEDMIAR (PDF, 124,88 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-05-15 13:34 Liczba pobrań: 42

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA (ZIP, 4,59 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-05-15 13:37 Liczba pobrań: 59

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA (ZIP, 717,46 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-05-15 13:40 Liczba pobrań: 35

INSTALACJA_ELEKTRYCZNA_WEWNTRZNA (ZIP, 279,28 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-05-15 13:41 Liczba pobrań: 20

INSTALACJE_SANITARNE (ZIP, 1,81 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-05-15 13:46 Liczba pobrań: 23

INWENTARYZACJA (ZIP, 6,61 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-05-15 13:48 Liczba pobrań: 17

IFORMACJA_DO_PLANU_BIOZ (PDF, 57,35 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-05-15 13:52 Liczba pobrań: 14

ZAGADNIENIA_PPOŻ (PDF, 30,88 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-05-15 13:52 Liczba pobrań: 11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (PDF, 445,76 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-05-15 13:53 Liczba pobrań: 21

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (WORD, 323,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-05-23 11:31 Liczba pobrań: 30

zmiana treści SIWZ (WORD, 194,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-05-23 11:31 Liczba pobrań: 26

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (WORD, 181,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-05-29 15:18 Liczba pobrań: 27

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY (WORD, 307,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-06-17 11:56 Liczba pobrań: 37

 • Data aktualizacji: 2020-09-29 16:42
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 622 227