Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.05.01.2013.JM na zadanie pn.: Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz sprawowanie opieki podczas wyjazdów edukacyjnych w projekcie pn.: „Szkoła pełna pomysłów”

 

znak postępowania: ZZP.271.05.01.2013.JM

DODANO WYJASNIENIE TREŚCI SIWZ

DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

 

B U R M I S T R Z   O Z I M K A

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

 

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz sprawowanie opieki podczas wyjazdów edukacyjnych w projekcie

pn.: „Szkoła pełna pomysłów”


Numer ogłoszenia: 98222 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz sprawowanie opieki podczas wyjazdów edukacyjnych w projekcie pn.: Szkoła pełna pomysłów..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych Gminy Ozimek oraz sprawowanie opieki podczas wyjazdów edukacyjnych uczniów i uczennic tych szkół w projekcie „Szkoła pełna pomysłów”.

 1. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 2. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w 5 wiejskich szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2013-2014 dla 119k/106m.

 

 1. 4.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze postępowanie zostało podzielone na 26 części:

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku

 

Część 1: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. VI, 30 godzin
w 2013 roku w roku szkolnym 2012/2013;

 

Część 2:  zajęcia - wykorzystanie technologii ICT w rozwijaniu zdolności matematycznych, 2013 r. - 26 godzin, 2014 r. – 34 godziny; łącznie 60 godzin w roku szkolnym 2013/2014;

 

Część 3:

-  zajęcia z doskonalenia kompetencji językowych poprzez pracę
w gazetce szkolnej, 2013 r. - 56 godzin (30 godzin w roku szkolnym 2012/2013                 i 26 godzin w roku szkolnym 2013/2014), 2014 r. – 34 godziny w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 90 godzin;

-  opieka podczas wyjazdu uczniów do teatru w Opolu – w VI 2013 roku; przewidywany czas do 5 godzin oraz wyjazdu do teatru do Gliwic
w I 2014 roku, przewidywany czas  do 5 godzin, łącznie 10 godzin;

-  opieka podczas 2 wyjazdów do Bierkowic - Muzeum Wsi Opolskiej łącznie 10 godzin w V i X 2013 roku;

 

Część 4: 

-  zajęcia: nauka języka angielskiego poprzez teatr - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne; 2013r. - 56 godzin (30 godzin w roku szkolnym 2012/2013 i 26 godzin w roku szkolnym 2013/2014), 2014r. – 34 godziny w roku szkolnym 2013/2014; łącznie         90 godzin;

-  opieka podczas wyjazdu uczniów do teatru w Opolu – w VI 2013 roku; przewidywany czas do 5 godzin oraz wyjazdu do teatru do Gliwic
w I 2014 roku, przewidywany czas  do 5 godzin, łącznie 10 godzin;

-  opieka podczas 2 wyjazdów do Bierkowic- Muzeum Wsi Opolskiej łącznie 10 godzin w V i X 2013 roku;

 

Część 5: 

-  zajęcia: Żyj kolorowo warsztaty plastyczne, 2013r. - 56 godzin (30 godzin
w roku szkolnym 2012/2013 i 26 godzin w roku szkolnym 2013/2014),
2014r. – 34 godziny w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 90 godzin;

-  opieka podczas wyjazdu uczniów do teatru w Opolu – w VI 2013 roku; przewidywany czas do 5 godzin oraz wyjazdu do teatru do Gliwic
w I 2014 roku, przewidywany czas  do 5 godzin, łącznie 10 godzin;

-  opieka podczas 2 wyjazdów do Bierkowic- Muzeum Wsi Opolskiej łącznie 10 godzin w V i X 2013 roku;

 

Część 6: zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki kl. V; 2013r. -
26 godzin w roku szkolnym 2013/2014, 2014r. – 34 godziny w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 60 godzin;

 

Część 7: opieka podczas 45 wyjazdów na basen; 27 wyjazdów w 2013 roku
(15 wyjazdów w roku szkolnym 2012/2013 a 12 w roku szkolnym 2013/2014)
i 18 wyjazdów w 2014 roku w roku szkolnym 2013/2014, łącznie 90 godzin;

 

Część 8: opieka podczas 45 wyjazdów na basen 27 wyjazdów w 2013 roku
(15 wyjazdów w roku szkolnym 2012/2013 a 12 w roku szkolnym 2013/2014)
i 18 wyjazdów w 2014 roku w roku szkolnym 2013/2014, łącznie 90 godzin;

 

Część 9: opieka podczas wyjazdu uczniów do teatru w Opolu – w VI 2013 roku; przewidywany czas do 5 godzin oraz wyjazdu do teatru do Gliwic
w I 2014 roku, przewidywany czas do 5 godzin, łącznie 10 godzin;

           

Część 10: opieka podczas 2 wyjazdów do Bierkowic- Muzeum Wsi Opolskiej łącznie          10 godzin w V i X 2013 roku;

 

Szkoła Podstawowa w Krasiejowie

 

Część 11: opieka podczas wyjazdu do teatru na sztukę anglojęzyczną -
6 godz
. w XII 2013 roku;

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu

 

Część 12: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; 2013-10 godzin w roku szkolnym 2012/2013, 2014-20 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 30 godzin;

 

Część 13: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; 2013-10 godzin w roku szkolnym 2013/2014; 2014-20 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 30 godzin;

 

Część 14:

-   zajęcia matematyczno-przyrodnicze (dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne); 2013r. – 15 godzin; 2014r. – 25 godzin; łącznie 40 godzin
w roku szkolnym 2013/2014;

-   opieka podczas wyjazdu do Izby Leśnej w Kupach w IX 2013 roku
5 godzin;

-   opieka podczas wyjazdu do Centrum Nauk Kopernik w Warszawie we IX 2013 roku,  10 godzin;

 

Część 15:

-   zajęcia sportowe; 2013 - 15 godzin w roku szkolnym 2012/2013, 2014 –
15 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 30 godzin;

-   opieka podczas 5 (XI i XII 2013) wyjazdów na lodowisko  w roku szkolnym 2013/2014 – łącznie 15 godzin;

-   opieka podczas 15 wyjazdów na basen w 2014 roku w II – 2 wyjazdy, III – 4 wyjazdy, IV – 3 wyjazdy, V – 3 wyjazdy, VI – 3 wyjazdy, łącznie
30 godzin;

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach

 

Część 16: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; 2013 – 30 godzin z czego 10 godzin w roku szkolnym 2012/2013, a 20 godzin w roku szkolnym 2013/2014, 2014 – 30 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie 60 godzin;

 

Część 17: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; 2013 –
30 godzin, z czego 10 godzin w roku szkolnym 2012/2013, a 20 godzin w roku szkolnym 2013/2014, 2014 – 30 godzin; łącznie 60 godzin;

 

Część 18: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego; 2013 –
20 godzin, 2014 – 30 godzin; łącznie 50 godzin w roku szkolnym 2013/2014;

 

Część 19: doradztwo i opiekę psychologiczno-pedagogiczną; 2013 –
9 godzin, z czego 7 godzin w roku szkolnym 2012/2013, a 2 godziny w roku szkolnym 2013/2014, 2014 – 6 godzin w roku szkolnym 2013/2014; łącznie
15 godzin;

 

Część 20:

-   zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - kółko matematyczno-przyrodnicze; 2013 – 10 godzin, 2014 – 15 godzin; łącznie 25 godzin w roku szkolnym 2013/2014;

-   opieka podczas 2 wycieczek na Górę św. Anny w IX 2013 i V 2014 roku; łącznie              10 godzin;

 

Część 21:

-   dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - kółko filmowo-teatralne; 2013 – 10 godzin, 2014 – 15 godzin; łącznie 25 godzin w roku szkolnym 2013/2014;

-   opieka podczas 2 wyjazdów do teatru im. Jana Kochanowskiego
w Opolu w X 2013 roku i III 2014 roku; łącznie 10 godzin;

 

Część 22: zajęcia dla uczniów zdolnych z języka angielskiego; 2013 –
20 godzin, 2014 – 30 godzin; łącznie 50 godzin w roku szkolnym 2013/2014;

 

Część 23: opieka podczas 2 wycieczek na Górę św. Anny w IX 2013 i V 2014 roku; łącznie 10 godzin;

 

Część 24: opieka podczas wyjazdu do Centrum Nauk Kopernik w Warszawie w V 2014 roku; łącznie 10 godzin;

 

Część 25: opieka podczas wyjazdu do Centrum Nauk Kopernik w Warszawie w V 2014 roku; łącznie 10 godzin;

 

Część 26: opieka podczas wyjazdu do Centrum Nauk Kopernik w Warszawie w V 2014 roku; łącznie 10 godzin;

 

 1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.  
 2. W ramach prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest również do:

1) współpracy z dyrektorem szkoły podstawowej oraz koordynatorem projektu,

2) przygotowania w formie pisemnej w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy programu i planu pracy zajęć pozalekcyjnych(zajęcia prowadzone mogą być wyłącznie w czasie wolnym od lekcji obowiązkowych z wyłączeniem ferii i dni świątecznych), obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla uczestników projektu „Szkoła pełna pomysłów” dla określonego typu zajęć i przedstawienia do akceptacji dyrektorowi szkoły, a następnie koordynatorowi projektu,

3) realizacji zajęć zgodnie z opracowanym programem zaakceptowanym przez dyrektora szkoły i koordynatora projektu,

4) przekazywania konspektu zajęć koordynatorowi projektu,

5) realizacji zajęć zgodnie z celem głównym i celami szczegółowymi projektu,

6) przestrzegania obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z realizacji umowy; opieka nad uczniami podczas zajęć, dbanie o bezpieczeństwo uczniów,

7) sprawowania opieki nad uczniami na organizowanych wyjazdach edukacyjnych, jeśli zajęcia takie wyjazdy przewidują,

8) wspomagania promocji i ewaluacji projektu- w szczególności informowania                         o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz współpracy z dyrektorem szkoły i koordynatorem projektu w mierzeniu postępu uczniów w zakresie rezultatów projektu,

9) dbałości o stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu,

10)   zwiększenia motywacji do nauki przez uczniów uczestniczących w projekcie,

11)   bieżącego monitorowania  efektów zajęć i raportowanie o stanie realizacji zajęć,

12)   umożliwienia uczestnictwa rodziców w zajęciach, informowania rodziców o postępach dziecka, ankietowania rodziców w trakcie trwania projektu w celu analizy postępów dzieci (treść ankiety zostanie uzgodniona wcześniej z koordynatorem projektu),

13)   wystawienia opinii dla każdego ucznia dwa razy w semestrze nt. stopnia zaspokojenia zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów,

14)   rzetelnego prowadzenia dokumentacji z realizowanych zajęć i wyjazdów edukacyjnych, jeśli zajęcia takie wyjazdy przewidują - dzienników zajęć i innych wymaganych dokumentów ( listy obecności, karty czasu pracy, dokumentacji zdjęciowej)

15)   przygotowania materiałów do przeprowadzenia zajęć we własnym zakresie,

16)   stosowania we wszystkich materiałach logotypów Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z księgą wizualizacji znajdującej się na stronie internetowej www.pokl.opole.pl

17)   informowanie na bieżąco koordynatora projektu lub asystenta koordynatora projektu o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu,

18)   informowania dyrektora szkoły o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z harmonogramem,

19)   przeniesienia na rzecz zleceniodawcy praw autorskich majątkowych do opracowanych materiałów,

20)   oznaczenia sal, w których prowadzone są zajęcia logotypami Unii Europejskiej,

21)   niezwłocznego udostępnienia dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, dyrektorowi szkoły, organowi kontrolującemu,

22)   zaspokojenia potrzeb chłopców i dziewcząt bez ograniczeń wynikających z płci – obowiązek uwzględniania w trakcie zajęć zasady równości szans w przekazywanych treściach.

23)   udostępniania całej dokumentacji z zakresu realizacji umowy (np. prac uczniów wytworzonych w trakcie powadzonych zajęć) na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, Dyrektorowi Szkoły, organowi kontrolującemu,

24)   przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),

 1. W ramach sprawowania opieki podczas wyjazdów edukacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do:

1)       sprawowania opieki nad uczniami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych,

2)       zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz prowadzenie innych zadań zleconych przez organizatora wycieczki

3)       sprawdzania stanu liczbowego uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu oraz po przybyciu do punktu docelowego

4)       współpracy z osobą prowadzącą zajęcia, w ramach których organizowany jest wyjazd, dyrektorem szkoły podstawowej, koordynatorem szkolnym, kierownikiem projektu i jego zastępcą,

 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

1)       bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć

2)       bezpieczeństwo uczniów podczas  wyjazdów edukacyjnych,

3)       jakość i terminowość prowadzonych zajęć,

4)       szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas wykonywania przedmiotu umowy,

5)       wykorzystanie materiałów dydaktycznych zakupionych przez Zamawiającego,                      w ramach projektu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz dbałość o ich należyty stan,

6)       należyte utrzymanie stanu nieodpłatnie udostępnionych przed Dyrektora Szkoły pracowni/sali, w której będą prowadzone zajęcia oraz użyczonego do prowadzenia zajęć sprzętu.

 1. Jednej godzinie:

a)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających uzdolnienia odpowiada        czasowo - 45 minut.

b)      zajęć specjalistycznych (tj, wymienionych w cz. 19) odpowiada czasowo – 60 minut

c)      opieki podczas wyjazdów odpowiada czasowo - 60 minut

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 26.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny.
 • Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty

 

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny.
 • Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty

 

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dla każdej z części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22: warunek uznany zostanie za spełniony jeśli Wykonawca: wykaże, że dysponuje osobą posiadającą/posiada co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego oraz kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych zajęć wymienionych w rozdziale III SIWZ wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uprawniające do nauczania wczesnoszkolnego (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400). Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia - załącznik nr 4 do oferty.
 • dla każdej z części: 7, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26: Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty.

 

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny.
 • Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1.  W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt VI, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia lub dokumenty:

dla części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22:

1)       oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik nr 1 do oferty;

2)       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do oferty

dla części: 7, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26:

1)       oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik nr 1 do oferty;

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łącznie spełnienie warunku - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub Ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.

 1. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia lub dokumenty:

(dla każdej części)

1)       oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do formularza oferty

2)       aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia labo składania ofert. 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie – w tym oświadczenie wymienione w pkt. 1.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2 niniejszego rozdziału.

 1. Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

1)       ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ;

2)       listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do oferty

3)       dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika.

4)       jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy razem z ofertą składa:

-   zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

-   dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2 niniejszego rozdziału – jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji  części zamówienia

 1. Inne dokumenty jakie należy dostarczyć przed podpisaniem umowy:

1)       kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) dokumentów potwierdzających, że osoby realizujące zajęcia w ramach projektu posiadają kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych zajęć.

 1. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1)       Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że:

a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2)       Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiany osoby prowadzącej zajęcia, jednak z zastrzeżeniem, że osoba realizująca zajęcia w ramach zastępstwa winna posiadać kwalifikacje określone dla danego typu zajęć lub warsztatów, 2) zmiany liczby godzin zajęć, 3) zmiany liczby dzieci biorących udział w projekcie, 4) zmiany terminów organizowanych wyjazdów edukacyjnych 5) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany przepisów, 6) termin realizacji: w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na jej realizację, wstrzymania zajęć, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ 2. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany lub odpowiednio uzasadniony wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a druga Strona umowy wyrazi zgodę.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek pok. 100 (I piętro).

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

20.03.2013 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek

BIURO PODAWCZE (parter).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający nie przewiduje:

−        zawarcia umowy ramowej,

−        ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

                                                                                                BURMISTRZ OZIMKA

                                                                                              /-/ MAREK KORNIAK

 

Ogłoszenie o zamówieniu (WORD, 150,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-03-12 11:12 Liczba pobrań: 39

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (WORD, 574,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-03-12 11:12 Liczba pobrań: 61

wyjasnienie_SIWZ_szkoa (WORD, 43,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-03-15 14:45 Liczba pobrań: 18

 • Data aktualizacji: 2020-09-29 16:42
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 622 218