Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.09.01.2013.JM na zadanie pn.: Usługi transportowe dla uczestników projektu pn.: Szkoła Pełna Pomysłów

znak postępowania: ZZP.271.09.01.2013.JM

DODANO OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


B U R M I S T R Z   O Z I M K A

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

 

Usługi transportowe dla uczestników projektu

pn.: Szkoła Pełna Pomysłów

Numer ogłoszenia: 163834 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

 I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportowe dla uczestników projektu pn.: Szkoła pełna pomysłów.

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla uczestników projektu

Szkoła pełna pomysłów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podzielony na następujące części:

 Część 1

Usługa organizacji wyjazdu edukacyjnego projektu „Szkoła pełna pomysłów” obejmująca
w szczególności następujące elementy: rezerwację terminu, transport od miejsca podstawienia do Centrum Nauk Kopernik w Warszawie i powrót, wyżywienie, opiekę pilota, bilety wstępu, przewodnika oraz wszelkie inne koszty w tym opłaty drogowe i za parking. W projekcie zaplanowano 1 wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Przy obliczaniu ceny za usługę należy wziąć pod uwagę wszelkie koszty oferenta związane z wykonywaną usługą w tym zakresie. Wielkość grupy może ulec nieznacznej zmianie z powodu np. absencji uczniów. Oferent powinien dysponować autokarem, którym można przewieźć zaplanowaną ilość osób,  spełniającym wszelkie wymogi techniczne do przewozu dzieci. Oferent powinien oszacować ilość kilometrów biorąc pod uwagę miejsce podstawienia (od danej szkoły)  do miejsca docelowego i powrót do miejsca wyjazdu oraz inne mające wpływ na długość trasy. Przy obliczaniu ceny za przewóz należy wziąć pod uwagę wszelkie koszty oferenta związane z wykonywaną usługą, w tym w szczególności: koszty dojazdu do miejsca podstawienia, koszty związane z przejazdem autostradą i koszty postoju (w tym opłaty parkingowe), własne doświadczenie i wiedzę w zakresie rzeczywistej długości tras wyjazdów edukacyjnych. Oferent zapewni transport autokarem spełniającymi wszystkie wymogi techniczne do przewozu dzieci, sprawnym, posiadającym aktualne badania techniczne, ubezpieczenia OC i NNW.  Autokar powinien być wyposażony w klimatyzację, audio i video, minibarek – kawa herbata, niezależne ogrzewanie, liczbę miejsc siedzących gwarantujących  przewiezienie  jednorazowo grupy określonej w tabeli (załącznik nr 1). Zamawiający nie przewiduje możliwości przewożenia grupy osób kilkoma autokarami o mniejszej liczbie miejsc. Termin wycieczki może ulec zmianie, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z miesięcznym wyprzedzeniem.

 Część 2

Transport uczestników krajowych wyjazdów edukacyjnych (trasa do 50 km w jedną stronę) projektu „Szkoła pełna pomysłów” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. W projekcie zaplanowano wyjazdy edukacyjne  na basen. Wszystkie wyjazdy są jednodniowe. Długość tras dostosowana jest do wieku uczestników, którymi są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. Usługa polega na transporcie uczestników tych wyjazdów z odpowiedniej szkoły do miejsca docelowego i powrotu do szkoły. Tabela (załącznik nr 2) przedstawia dane dotyczące tych  wyjazdów. Wielkości poszczególnych grup i opiekunów mogą ulec nieznacznym zmianom z powodu rzeczywistych wyników rekrutacji, absencji uczniów itp. Podawana ilość kilometrów jest wartością przybliżoną. Oferent powinien oszacować ilość kilometrów biorąc pod uwagę miejsce podstawienia (od danej szkoły)  do miejsca docelowego i powrót do miejsca wyjazdu oraz inne mające wpływ na długość trasy. Przy obliczaniu ceny za przewóz należy wziąć pod uwagę wszelkie koszty oferenta związane z wykonywaną usługą, w tym w szczególności: koszty dojazdu do miejsca podstawienia, koszty postoju (w tym opłaty parkingowe), własne doświadczenie i wiedzę w zakresie rzeczywistej długości tras wyjazdów edukacyjnych. Oferent zapewni transport autokarami spełniającymi wszystkie wymogi techniczne do przewozu dzieci, sprawnymi, posiadającymi aktualne badania techniczne, ubezpieczenia OC i NNW.  Autokary powinny być wyposażone w niezależne ogrzewanie, liczbę miejsc siedzących gwarantujących  przewiezienie  jednorazowo grupy określonej w tabeli (załącznik nr 2). Zamawiający nie przewiduje możliwości przewożenia grupy osób kilkoma autokarami o mniejszej liczbie miejsc. Terminy wycieczek mogą ulec zmianom, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z miesięcznym wyprzedzeniem.

 Wykonawca zobowiązany będzie do :

a)         zapewnienia transportu uczestnikom projektu pojazdem spełniającym wymogi rozporządzenia z dnia 31.12.2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 roku, Nr 32, poz.262 ze zm. );

b)         posiadania wszelkich uprawnień do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 23 stycznia 2013r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012,  poz. 1265 ze zm.)

c)          zapewnienia ubezpieczenia pojazdu, które będą przewozić uczestników projektu;

d)         zapewnienia uczestnikom projektu przewidzianych prawem bezpiecznych i higienicznych warunków przejazdu pojazdem sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu kołowego. Zamawiający nie poniesie żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością Wykonawcy.

 1. W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczestników projektu lub innej nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zastępczy. W przypadku nie zapewnienia zastępczego transportu, o którym mowa powyżej, Zamawiający zapewni transport uczestników projektu na koszt Wykonawcy.
 2. Wykonawca będzie dbał o zewnętrzną i wewnętrzną czystość środków transportu oraz zapewni pełną sprawność techniczną środków transportu przeznaczonych do przewożenia uczestników projektu.
 3. Wykonawca zapewni zabezpieczenie całego wyjazdu w podręczną apteczkę pierwszej pomocy oraz w tablicę informacyjną "Przewóz dzieci".
 4. Wykonawca zobowiązuje się do starannego i profesjonalnego działania oraz do przestrzegania obowiązującego prawa w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy.
 5. Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia pasażerów i mienia od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem.
 6. Wykonawca zapewni wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908), Ustawy z dnia 23 stycznia 2013r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012,  poz. 1265 ze zm.).
 7. Telefonicznego informowania Zamawiającego o każdym opóźnieniu powyżej 15 minut w podstawieniu pojazdu. Brak informacji będzie traktowany jak nie podstawienie pojazdu i będzie skutkował naliczeniem kary umownej.
 8. Minimalne wymagania, które musi spełniać pojazd podczas wyjazdu: posiadać taką ilość miejsc siedzących, która zapewni przewiezienie jednorazowo grupy uczestników wskazanych w załącznikach do umowy 1 i 2;  rok produkcji nie wcześniejszy niż 1998 rok.
 9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przywóz w dwie strony uczestnikom projektu w godzinach ustalonych z Zamawiającym pojazdem posiadającym niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne. Samochód musi posiadać aktualną i ważną polisę ubezpieczeniowa OC i NW.

 II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Dla części 1 i 2: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 50 % zamówienia podstawowego.

 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.17.00.00-0.

 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

         Zakończenie: 29.06.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI


 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na terenie Polski.

 

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej- załącznik nr 3 do oferty; 3) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, 2) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy 3) obniżenie wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest korzystna dla Zamawiającego, 4) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. 5) termin realizacji - w przypadku: a) kiedy przedmiot zamówienia zostanie wykonany wcześniej b) konieczności przerwania realizacji usługi ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, c) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację usługi. d) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, e) jeżeli zajdzie koniczność przedłużenia okresu realizacji projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo - finansowego. Termin realizacji umowy wydłużą się o okres wydłużenia realizacji projektu. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek, pok. 100 I piętro.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

02.05.2013 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku,

ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek

BIURO PODAWCZE (parter).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Projekt Szkoła Pełna Pomysłów jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacynego Kapitał Ludzki działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Zamawiający nie przewiduje:

−        zawarcia umowy ramowej,

−        ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Burmistrz Ozimka

/-/ Marek Korniak

Ogłoszenie o zamówieniu (WORD, 175,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-04-24 15:26 Liczba pobrań: 7

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (WORD, 564,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-04-24 15:31 Liczba pobrań: 21

załącznik nr 1 (EXCEL, 136,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-04-24 15:32 Liczba pobrań: 21

załacznik nr 2 (EXCEL, 151,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-04-24 15:32 Liczba pobrań: 26

Ogłoszenie o unieważnieniu - część 1 (WORD, 36,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-05-08 09:56 Liczba pobrań: 5

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2i (WORD, 49,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-05-08 09:56 Liczba pobrań: 8

 • Data aktualizacji: 2020-10-22 15:56
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 883 814