Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.21.2013.JM na zadanie pn.: Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i systemu sygnalizacji pożarowej w Gminnym Zespole Szkół w Ozimku

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 „inwestujemy w Twoją przyszłość”

 

znak postępowania: ZZP.271.21.2013.JM

DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


B U R M I S T R Z   O Z I M K A

 ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

 Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i systemu sygnalizacji pożarowej

w Gminnym Zespole Szkół w Ozimku


Numer ogłoszenia: 347514 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i systemu sygnalizacji pożarowej w Gminnym Zespole Szkół w Ozimku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1.     1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i systemu sygnalizacji pożarowej w Gminnym Zespole Szkół w Ozimku.

Ogólny zakres i opis przedmiotu zamówienia:

-     oprawy oświetlenia awaryjnego - 122 szt.,

-     Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 1150 m,

-     montaż kanałów instalacyjnych PCV - 980 m

-     badania i pomiary - 122 szt,

-     mechaniczne przebijanie otworów w ścianach do1/2 i 1 cegły - 320 szt.,

-     mechaniczne kucie bruzd  dla przewodów wtynkowych - 250 m,

-     montaż przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznej długości - 6 600 m,

-     centrala alarmowa - 1 szt.,

-     akumulatory bezobsługowe o poj. 130 Ah - 4 szt.,

-     czujki pożarowe - 319 szt.,

-     sygnalizatory akustyczne wewnętrzne i zewnętrzne - 22 sz.,

-     pomiary impedancji pętli zwarciowej, rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

-     przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu pożarowego

-     przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego osób,

 1.     2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną cześć niniejszej SIWZ. Załączony przedmiar robót określa orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy, ponieważ przyjęto w niej zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, tj. cena umowy nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.ozimek.pl
 2.     3.   Zaleca się, aby wykonawca dokonał na swój koszt wizji lokalnej, zapoznał się z terenem inwestycji oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wycena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu, w tym w szczególności czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.
 3.     4.   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy na roboty instalacyjne, natomiast na poszczególne elementy będące przedmiotem zamówienia zgodnie z okresem gwarancji udzielonej przez producentów. Okres gwarancji na roboty instalacyjne będzie liczony od daty wykonania odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego. Wykonawca w okresie gwarancji na zamontowane urządzenia zapewni nieodpłatną konserwację i wymianę materiałów, części lub urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta.
 4.     5.   Wszystkie urządzenia oraz sposób wykonania montażu należy wykonać w sposób gwarantujący ich prawidłowe działanie w oparciu o prowadzone uzgodnienia z Zamawiającym.
 5.     6.   Wszystkie urządzenia wchodzące w skład niniejszego zamówienia winny być kompletne, wolne od wad i usterek oraz muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty techniczne, itp. wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w/w dokumenty wraz z gwarancjami, instrukcjami obsługi w języku polskim przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.
 6.     7.   Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w taki sposób, aby nie powodowały utrudnień w funkcjonowaniu szkoły (np. w godzinach popołudniowych).
 7.     8.   Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby, w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych.
 8.     9.   Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających równoważność materiałów lub urządzeń.  Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” . W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie takich dokumentów, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i rozwiązania zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych  materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. Pod pojęciem „parametry” rozumie się w szczególności: funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej.
 9.   10.  W przypadku, gdy w opisie zamówienia, w jakiejkolwiek części dokumentacji lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować jedynie jako propozycje projektanta. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

 II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 50 % zadania podstawowego.

 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.62.52.00-5, 30.23.74.75-9, 45.31.53.00-1, 45.31.56.00-4.

 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 III.1) WADIUM

 Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 2. Forma wadium: Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium. 1) wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BANK SPÓŁDZIELCZY LEŚNICA ODDZIAŁ OZIMEK Nr rachunku 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007 - na przelewie należy umieścić informację: Wadium - system SAP w GZS Ozimek 2) wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w osobnej kopercie razem z ofertą; 3) do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wnoszonego wadium. 4) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał wadium przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2. 5) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem.

 III.2) ZALICZKI

 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - należycie i zgodnie ze sztuką budowlaną wykonał oraz prawidłowo ukończył przynajmniej 1 robotę polegającą na wykonaniu robót elektrycznych wraz z instalacją systemu sygnalizacji pożaru o wartości co najmniej: 250.000,00 zł brutto

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek uznany zostanie za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł.

 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt 1 i 2 Wykonawca składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) informację o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do oferty 3) dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej (kopia przelewu) lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał należy załączyć do oferty w osobnej kopercie). 4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 5) jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy razem z ofertą składa: zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 6) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 2 niniejszego rozdziału 7) jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 (sytuacja finansowa i ekonomiczna) polega na zasobach innego podmiotu przedkłada wraz z ofertą opłaconą polisę tego podmiotu, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 250 000,00 zł

 SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, 2) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. 3) zmiana sposobu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych 4) zmiana terminu realizacji - w przypadku: wystąpienia zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym lub robót zamiennych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, przedłużenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót. konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; konieczności przerwania robót, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacja techniczną, konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania, wstrzymania robót, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ, wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na wykonanie umowy 5) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; powodujące poprawienie parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 6) zmiany w zakresie ilości wykonanych robót, technologii wykonania lub inne zmiany dokumentacji projektowej, jeżeli są konieczne dla dalszej realizacji zamówienia lub są korzystne dla Zamawiającego i nie powodują zwiększenia wynagrodzenia. 7) zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę, w przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy (wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych). W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenia przedmiotowego zamówienia, zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca spełnia co najmniej takie warunki jak podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania; 8) zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika budowy. 9) zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę.

 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek (pok. 118).

 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2013 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku,

ul. ks. Jana Dzierżona 4B,

46-040 Ozimek,

BIURO PODAWCZE (parter).

 IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

 IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Zamawiający nie przewiduje:

− zawarcia umowy ramowej,

− ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

                                                                                                          BURMISTRZ OZIMKA

                                                                                                          /-/ MAREK KORNIAK

Ogłoszenie o zamówieniu (WORD, 372,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-08-28 13:49 Liczba pobrań: 34

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (WORD, 331,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2013-10-11 14:47 Liczba pobrań: 64

 • Data aktualizacji: 2020-10-22 17:03
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 884 160