Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.01.2013.KS na zadanie pn.: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Gminy Ozimek , jednostek organizacyjnych Gminy oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Ozimek.

znak postępowania: ZZP.271.01.2013.KS

14.01.2013r. - dodano wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ

16.01.2013r. - dodano II wyjaśnienia i II zmianę treści SIWZ -

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 18.01.2013r.

25.01.2013R. DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                         B U R M I S T R Z   O Z I M K A

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Gminy Ozimek , jednostek organizacyjnych Gminy oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Ozimek
Numer ogłoszenia: 4493 - 2013; data zamieszczenia: 08.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Gminy Ozimek , jednostek organizacyjnych Gminy oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Ozimek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 89, poz. 625 z późn. zm.) na potrzeby funkcjonowania  Gminy Ozimek jednostek organizacyjnych gminy, oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Ozimek.

Energia elektryczna będzie dostarczona do 131 punktów zasilania. Punkty poboru wyszczególniono w załączniku (dokument programu Microsoft Excel) nr 1a-d w zakładkach tj. UGiM, Oświetlenia, GZO i DK.

Energia elektryczna powinna być dostarczana o napięciu 400/230 V/V (+/- 5%) częstotliwość 50Hz, i o jakości spełniającej wymagania producentów opraw oświetleniowych i Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych, Przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i aktualnych Polskich Norm.

Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie dostawy 1309 MWh/rok. Moc zapotrzebowana odpowiednio 1022,75 kW

Przewiduje się, że ilość punktów poborów energii w okresie realizacji zamówienia może ulec zwiększeniu o nowo wybudowane lub nabyte obiekty lub budynki. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii do obiektów określonych w SIWZ oraz do nowych punktów poboru, które zostaną wybudowane oraz podłączone do sieci. Wykazy tych punktów poboru będą stanowić odrębny/e załącznik/i do umowy. Zapotrzebowanie na energię elektryczną może także ulec zwiększeniu w przypadku zwiększenia zużycia energii elektrycznej.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, polegający na rozszerzeniu dostawy do 10 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się posiadaniem koncesji, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997r. - Prawo energetyczne.
 • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę obejmującą swoim zakresem dostawę energii elektrycznej. Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej dostawy energii elektrycznej o wolumenie przekraczającym bądź równym 1000 MWh.
 • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu - załącznik nr 1 do Oferty
 • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu - załącznik nr 1 do Oferty
 • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu - załącznik nr 1 do Oferty
 • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; Inne dokumenty jakie należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: 1) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 2) W przypadku spółki cywilnej Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć na żądanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy, umowy spółki cywilnej w celu prawidłowego określenia reprezentacji spółki.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, 2) zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów poboru 3) zmiana miejsca dostawy, 4) zmiana ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej 5) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT a) termin realizacji - w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację zadania 6) zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta 46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B pok. 100.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

17.01.2013r. godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta

46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B

BIURO PODAWCZE (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający nie przewiduje:

−        zawarcia umowy ramowej,

−        ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (WORD, 183,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-01-08 13:00 Liczba pobrań: 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WORD, 371,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-01-08 13:01 Liczba pobrań: 29

CZ.II SIWZ - ZAŁĄCZNIKI (WORD, 98,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-01-08 13:02 Liczba pobrań: 25

CZ. III SIWZ - UMOWA (WORD, 79,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-01-08 13:03 Liczba pobrań: 25

Dokumenty programu Microsoft Excel - załączniki do SIWZ i oferty (EXCEL, 56,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-01-08 13:04 Liczba pobrań: 27

wyjaśnienie treści SIWZ (WORD, 163,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-01-14 12:03 Liczba pobrań: 12

zmiana treści SIWZ (WORD, 182,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-01-14 12:03 Liczba pobrań: 15

CZ.III SIWZ projekt umowy - po zmianach (WORD, 83,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-01-14 12:05 Liczba pobrań: 9

II wyjaśnienie SIWZ (WORD, 151,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-01-16 13:27 Liczba pobrań: 6

II zmiana SIWZ (WORD, 177,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-01-16 13:28 Liczba pobrań: 7

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (WORD, 174,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-01-16 13:28 Liczba pobrań: 6

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (WORD, 178,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-01-25 10:13 Liczba pobrań: 34

 • Data aktualizacji: 2020-09-29 16:42
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 621 212