Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.08.20123.KS na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Ozimek

znak postępowania: ZZP.271.08.2013.KS

DODANO WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                        B U R M I S T R Z   O Z I M K A

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Ozimek


Numer ogłoszenia: 42879 - 2013; data zamieszczenia: 21.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Ozimek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

ubezpieczenia szyb od stłuczenia,

ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

w następujących jednostkach organizacyjnych:

 1. Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek;
 2. Dom Kultury w Ozimku, ul. Dłuskiego 4, 46-040 Ozimek;
 3. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek;
 4. Żłobek, ul. Ostapa Dłuskiego 15, 46-040 Ozimek;
 5. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku, ul. Dłuskiego 13, 46-040 Ozimek;
 6. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ozimku, ul. Korczaka 10, 46-040 Ozimek;
 7. Przedszkole Publiczne Nr 3  w Dylakach, ul. Fabryczna 3, 46-043 Dylaki;
 8. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku, ul. XX-lecia 1, 46-040 Ozimek;
 9. Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie, Krasiejów, ul. Ks. Maksymiliana Senfta 2, 46-040 Ozimek;
 10. Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku, ul. Opolska 6, 46-042 Szczedrzyk;
 11. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ozimku, ul. Częstochowska 26, 46-040 Ozimek;
 12. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ozimku, ul. Daniecka 14, 46-040 Ozimek;
 13. Gminny Zespół Szkół w Ozimku, ul. Korczaka 12, 46-040 Ozimek:- Szkoła Podstawowa nr 3 - Gimnazjum nr 1
 14. Szkoła Podstawowa w Antoniowie, Antoniów, ul. Powstańców Śląskich 17, 46-040 Ozimek;
 15. Szkoła Podstawowa w Dylakach, 46-043 Dylaki;
 16. Szkoła Podstawowa w Grodźcu, 46-040 Ozimek;
 17. Szkoła Podstawowa w Krasiejowie, Krasiejów, ul. Szkolna 5, 46-040 Ozimek;
 18. Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku, ul. M. Brolla 1, 46-042 Szczedrzyk;
 19. Gminny Zakład Oświaty, ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek.

UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 – Program Ubezpieczenia

Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego – Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego.
 2. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.).
 3. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia oraz dołączyć OWU do oferty złożonej Zamawiającemu.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 50 % zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, działającej w formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiadają zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zmówienia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2)dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie; 3) OWU wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 85
 • 2 - zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 15

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1)zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2)zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczna zgodnie z określonymi w specyfikacji zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia; 3)zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli - w przypadku zmiany rodzaju wartości budynków/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie rozliczna zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf; 4)zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej - w przypadku: a)powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczna bądź naliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunków i taryf; b)przekształcenia jednostki - warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; c)likwidacji jednostki - jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej. 5)korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki, 6)zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 7)Zamawiający przewiduje prawo zmiany sposobu wystawienia polis ubezpieczeniowych po rozstrzygnięciu przetargu: dla ubezpieczeń majątkowych (indywidualnych i wspólnych) może zostać wystawiona jedna polisa obejmująca ochroną wszystkie jednostki wskazane w SIWZ. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy i Miasta 46-040 Ozimek ul.ks. Jana Dzierżona 4 B pok. 100 I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

03.04.2013 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta 46-040 Ozimek

ul.ks. Jana Dzierżona 4 B BIURO PODAWCZE - parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający nie przewiduje:

− zawarcia umowy ramowej,

− ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Burmistrz Ozimka

/-/ Marek Korniak

ogłoszenie o zamówieniu (WORD, 205,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-21 13:52 Liczba pobrań: 0

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (WORD, 277,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-04-18 11:16 Liczba pobrań: 14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WORD, 510,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-21 13:53 Liczba pobrań: 3

Załącznik nr 1 do SIWZ - Program ubezpieczenia Gminy Ozimek (WORD, 285,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-21 13:55 Liczba pobrań: 4

Załącznik nr 2 - Wykaz majtku Gminy Ozimek (EXCEL, 220,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-21 13:56 Liczba pobrań: 26

Załącznik nr 3 - informacje dodatkowe dot. mostu zabytkowego (PDF, 214,21 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-21 13:57 Liczba pobrań: 12

Załącznik nr 4 - dokumentacja fotograficzna mostu zabytkowego przed i po renowacji (PDF, 1,64 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-21 13:58 Liczba pobrań: 20

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (WORD, 214,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-29 10:15 Liczba pobrań: 18

ZAŁĄCZNIK DO WYJAŚNIEŃ_-_informacje_dot._remontow (EXCEL, 35,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-03-29 10:16 Liczba pobrań: 14

 • Data aktualizacji: 2020-09-29 16:42
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 622 313