Obwieszczenia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.06.2013.AU z dnia 3 marca 2014 r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej Ś.N. i N.N. wraz ze stacją transformatorową słupową STS 20/400 w miejscowości Grodziec, gmina Ozimek

Ozimek, dnia 3 marca 2014 r.

ZMG.6733.06.2013.AU

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 3 marca 2014 roku wydana została decyzja nr ZMG.6733.06.2013.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej Ś.N. i n.n. wraz ze stacją transformatorową słupową STS 20/400 w miejscowości Grodziec.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 440, 952, 630/2. 631/1 i 998, k.m. 1, obręb Grodziec.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

Zarządcą drogi gminnej, Gminą Ozimek:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych:

RG-0211/242/32/14 z dnia 23.01.2014 r.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 3 marca 2014 roku


  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec, tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZMG/AU/aa 
  • Data aktualizacji: 2021-07-24 22:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 193 811