Obwieszczenia 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka NrDRO/ZRGG. 6220.5/5.2020.KK z dnia 17.08.2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja elektrowni Słonecznej Schodnia nr 2 o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na działkach nr 437/90, 448/91, 449/91 położonych w obrębie 0126 w miejscowości Schodnia, gmina Ozimek.

Ozimek 17.08.2020r.

DRO/ZRGG. 6220.5/5.2020.KK                                        

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zmian.), w związku z wnioskiem Pana Dariusza Myślewskiego, ul. Rolnicza 6a, 88 – 200 Radziejów, działającego z pełnomocnictwa firmy IBC SE PL15 Sp. z o.o., ul. Puławska 145, 02 – 715 Warszawa

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja elektrowni Słonecznej Schodnia nr 2 o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr 437/90, 448/91, 449/91 położonych w obrębie 0126 w miejscowości Schodnia, gmina Ozimek.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zmian.), w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Schodnia.

 

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 

  •          Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  •          Sołtys wsi Schodnia (tablica ogłoszeń wsi Schodnia)
  •          Internet

Obwieszczono: 21.08.2020r.

  • Data aktualizacji: 2020-09-28 19:42
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 601 051