Obwieszczenia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO. 6220.1/6.2021.KK z dnia 03.03.2021r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Montaż linii technologicznej do malowania proszkowego na terenie zakładu ProLicht Reklama Sp. z o.o. w Ozimku" na działce nr 479/1 KM 8 położonej w obrębie 0091, w miejscowości Ozimek, gmina Ozimek.

Ozimek 03.03.2021r.

DRO. 6220.1/6.2021.KK                                         

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zmian.), w związku z wnioskiem firmy ProLicht Reklama Sp. z o.o., ul. Dworcowa 1, 46 – 040 Ozimek

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Montaż linii technologicznej do malowania proszkowego na terenie zakładu ProLicht Reklama Sp. z o.o. w Ozimku” na działce nr 479/1 KM 8 położonej w obrębie 0091, w miejscowości Ozimek, gmina Ozimek.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247), w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

 Burmistrz Ozimka

/-/ Mirosław Wieszołek

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Internet

 Obwieszczono: 03.03.2021r.

 

  • Data aktualizacji: 2021-03-08 18:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 60 440 619