Obwieszczenia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.06.2013.AU z dnia 7 lutego 2014 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej Ś.N. i N.N. wraz ze stacją transformatorową słupową STS 20/400 w miejscowości Grodziec, gmina Ozimek

Ozimek, dnia 7 luty 2014 r.

ZMG.6733.06.2013.AU

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 O  ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Zbigniewa Śleziona reprezentującego Zakład Projektowo-Usługowy inż. Zbigniew Śleziona z siedzibą w miejscowości Opole, Ul. Kręta 8, 45-441 Opole, działającego z pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

budowie linii kablowej Ś.N. i n.n. wraz ze stacją transformatorową słupową STS 20/400 w miejscowości Grodziec.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 440, 952, 630/2. 631/1 i 998, k.m. 1, położonych w miejscowości Grodziec, obręb Grodziec.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 10 luty 2014 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZMG/AU/aa
  • Data aktualizacji: 2021-06-16 18:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 740 190