Obwieszczenia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZRG.AU.7331/11/10 z dnia 21.02.2014 r. w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 296, k.m. 1, położonej w miejscowości Grodziec

Ozimek dnia 21 lutego 2014 r.

ZRG.AU.7331/11/10                                                         

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 17 luty 2014 roku wydana została decyzja nr ZRG.AU.7331/11/10 w sprawie umorzenia postepowania w związku z wycofanie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w formie wieży telekomunikacyjnej o wysokości 50m., posadowieniu kontenera z urządzeniami na gruncie oraz instalacji na wieży anten nadawczo-odbiorczych i radiolinii.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane było do realizacji na działce nr: 296, k.m.1, położonej w miejscowości Grodziec, obręb Grodziec.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 21 luty 2014 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZMG/AU/aa 
  • Data aktualizacji: 2021-06-16 18:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 740 571