Obwieszczenia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ozimek”.

ZRG.6228.1.13.2014.AW                                                                     Ozimek, 24.11.2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ozimek”.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do w/w opracowania w terminie do 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia, na piśmie bądź w formie elektronicznej na adres Urzędu Gminy Gminy i Miasta w Ozimku; 46-040 Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4B, email: rozwój@ugim.ozimek.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi.

W związku z powyższym informujemy, że strony mogą zapoznać się z projektem „Planu”
w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia tj. od 25.11.2014 r. do 15.12.2014 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku pok. 217, w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej http://www.ozimek.pl/ogloszenia;68/obwieszczenia,2014,r,.html.

 

                                                                                             z up. Burmistrza Ozimka

                                                                                               /-/ Zbigniew Kowalczyk

                                                                                                 Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •           Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  •           Internet
PGN_OZIMEK_listopad_2014 (PDF, 1,37 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2014-11-24 08:30 Liczba pobrań: 6

  • Data aktualizacji: 2021-07-24 22:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 193 488