Obwieszczenia 2014 r.

Obwieszenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.01.14.AU z dnia 24.10.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ø200 mm o długości ok. 85,0 m.b. oraz odcinka sieci wodociągowej dz 90 mm o długości około 98,0 m.b. w miejscowości Grodziec, na terenie obejmującym działki nr 936 i 933, k.m.1, położone w miejscowości Grodziec, obręb Grodziec

Ozimek, dnia 24 października 2014 r.

ZMG.6733.01.2014.AU

  

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 października 2014 roku Pana Krzysztofa Durkalca, działającego z pełnomocnictwa Pana Tadeusza Pikotę, Zastępcy Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Antoniów, Ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek

 z a w i a d a m i a m 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na:

 

budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grodziec

 

Inwestor:                    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Antoniów, Ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek

 

Wnioskodawca:          Pan Krzysztof Durkalec, działający z pełnomocnictwa Pana Tadeusza Pikotę, Zastępcy Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Antoniów, Ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek

 

Lokalizacja:                Grodziec, dz. nr 936 i 933, k.m. 1, obręb Grodziec

 

Inwestycja                  Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ø200 mm o długości około 85,0 m.b. oraz odcinka sieci wodociągowej dz 90 mm o długości około 98,0m.b

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 24 października 2014 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  • BIP – Internet 
  • Data aktualizacji: 2021-07-24 22:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 193 529