Obwieszczenia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.04.2013.AU z dnia 16.01.2014 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Krzyżowa Dolina, likwidacji istniejącego rowu odprowadzającego wody opadowe oraz budowa drenażu z rur PCV w śladzie likwidowanego rowu

Ozimek, dnia 16 stycznia 2014 r.

ZMG.6733.04.2013.AU

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 16 stycznia 2014 roku wydana została decyzja nr ZMG.6733.04.2013.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Krzyżowa Dolina, gmina Ozimek, likwidacji istniejącego rowu odprowadzającego wody opadowe oraz budowie drenażu z rur PCV-U 160/145 w śladzie likwidowanego rowu.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 346/169, 176, 438/187, 611/187, 452/187, 453/187, 360/188, 361/188, 586/189, 581/190, 996/191, 448/191, 435/192, 436/192, 366/193, 194, 195, 818/196, 816/196, 814/199, 368/199, 200, 201, 506/202, 208, k.m.1, położonych w miejscowości Krzyżowa Dolina, obręb Krzyżowa Dolina.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

 

• Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu:

dn. 10.12.13 – sygn.. akt nr: ZDP.DT.5440-70/2013

 

• Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu:

dn. 27.12.13 na podst. art. 53 ust. 5 c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

• Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu:

dn. 20.12.13 na podst. art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 17 stycznia 2014 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Krzyżowa Dolina, tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZMG/AU/aa 
  • Data aktualizacji: 2021-06-16 18:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 740 062