Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-09-18 21:40:24

Obwieszczenia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.06.2013.AU z dnia 3 marca 2014 r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej Ś.N. i N.N. wraz ze stacją transformatorową słupową STS 20/400 w miejscowości Grodziec, gmina Ozimek

Ozimek, dnia 3 marca 2014 r.

ZMG.6733.06.2013.AU

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 3 marca 2014 roku wydana została decyzja nr ZMG.6733.06.2013.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej Ś.N. i n.n. wraz ze stacją transformatorową słupową STS 20/400 w miejscowości Grodziec.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 440, 952, 630/2. 631/1 i 998, k.m. 1, obręb Grodziec.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

Zarządcą drogi gminnej, Gminą Ozimek:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych:

RG-0211/242/32/14 z dnia 23.01.2014 r.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 3 marca 2014 roku


Autor: Arkadiusz Ulman
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Arkadiusz Ulman
Insp. ds. budownictwa
tel. 77 462 28 57
e-mail: a.ulman@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2014-03-03 09:21:00
Wyświetl historię zmian