Obwieszczenia 2017 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Zębowice o zakończeniu postępowania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1738" (PDF, 395,08 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2017-02-10 14:00 Liczba pobrań: 9

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.5/2.2017.KK z dnia 08.08.2017r. o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Ozimka nr ZRG.6220.9/10.2014.KK z dnia 14.05.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw na działkach o nr ewid. 547/2 i 546/2 obręb Grodziec".

Ozimek 08.08.2017r.

ZRG.6220.5/2.2017.KK                                          

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zmian.) zawiadamia, że w dniu 06.07.2017r. wpłynął wniosek, uzupełniony w dniu 02.08.2017r., Pana Kazimierza Ligas, ul. Zielona 1, 46 – 053 Chrząstowice, w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Ozimka nr ZRG.6220.9/10.2014.KK z dnia 14.05.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw na działkach o nr ewid. 547/2 i 546/2 obręb Grodziec”.

W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, nie wydaje się po raz kolejny postanowienia co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, lecz co do zasady przyjmuje się z góry, że w postepowaniu o zmianę decyzji należy również przeprowadzić ocenę. Po otrzymaniu w dniu 02.08.2017r. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie jest Burmistrz Ozimka. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 09.08.2017r. do dnia 08.09.2017r. w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ozimka przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Grodziec.

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 

·         Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

·         Sołtys wsi Grodziec (tablica ogłoszeń wsi Grodziec)

·         Internet

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 08.08.2017r.

  • Data aktualizacji: 2020-06-01 15:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 169 996