Obwieszczenia 2017 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Zębowice o zakończeniu postępowania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1738" (PDF, 395,08 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2017-02-10 14:00 Liczba pobrań: 9

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.08.2016.AU z dnia 4 stycznia 2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji transformatorowej sieci niskiego napięcia 0,4kV, sieci średniego napięcia (15kV) oraz przyłącza do budynku mieszkalnego

Ozimek, dnia 4 stycznia 2017 r.

ZMG.6733.08.2016.AU

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 O  ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Macieja Morzyk reprezentujący firmę Maciej Morzyk „PROXELUS” z siedzibą: ul. Opolska 51, 46-070 Dziekaństwo, działającego z pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

budowie stacji transformatorowej sieci niskiego napięcia 0,4kV, sieci średniego napięcia (15kV) oraz przyłącza do budynku mieszkalnego.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 799/42, 626/42, 1215/174, 2151/175, 1218/175, 1221/174, 1224/176, 702/68, 1222/174, 2181/215, 2182/215, 2174/181, 2156/184, 2285/184, k.m. 2, położone w miejscowości Schodnia, obręb Schodnia.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 5 stycznia 2017 roku

 

  •          Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  •          BIP – Internet
  •          ZMG/AU/aa
  • Data aktualizacji: 2020-06-01 15:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 170 437