Obwieszczenia 2017 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Zębowice o zakończeniu postępowania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1738" (PDF, 395,08 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2017-02-10 14:00 Liczba pobrań: 9

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6131.17.2017.DR z dnia 09.05.2017r. w sprawie oględzin drzewa przy ul. Dłuskiego 7 w Ozimku

Ozimek, 09.05.2017r

ZRG.6131.17.2017.DR

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Nr AOIV/T/BU/159/2017  Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” 45-061 Opole, ul. Katowicka 23, Administracja Osiedla w Ozimku 46-040 Ozimek, ul. Dłuskiego 17 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa z terenu przy ul. Dłuskiego 7A w Ozimku, działka nr 105/5 k.m. 2 obręb Ozimek.

Informuję, że w dniu 02 czerwca 2017r. o godzinie 10.30 na w/w nieruchomości odbędą się oględziny drzewa wnioskowanego do usunięcia.

Zgodnie z art. 50 § 1 k.p.a. wzywa się wnioskodawcę do stawienia się na oględzinach w celu okazania przedmiotu oględzin

Jednocześnie w związku z art. 36 Kpa zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z uwagi na konieczność przeprowadzenia oględzin w terenie i zebrania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji. Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do 30 czerwca 2017r.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita 

Zastepca Burmistrza

  • Data aktualizacji: 2020-05-26 13:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 087 080