Zam. do 14 000 euro

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na zadanie: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek".

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZRG.271.3.2013.AW

z dnia 11.06.2013 r.

na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek.

(postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych)

 

 I.        ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Gmina Ozimek reprezentowana przez Burmistrza Ozimka.

Adres Zamawiającego

Urząd Gminy i Miasta

46 – 040 Ozimek

ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 800      fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

Godziny pracy urzędu - Poniedziałek – piątek od 7:30 – 15:30

 II.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz INFORMACJE o CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM:

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest  z 21  budynków  gospodarczych / wiat  oraz 14 pryzm znajdujących się na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Ozimek. Łączna ilość wyrobów azbestowych przewidywanych do:

  1. Usługa kompleksowa (demontaż płyt azbestowych z dachów budynków gospodarczych / wiat, załadunek, transport, rozładunek i utylizacja) - łączna przewidywana powierzchnia  dachów do zdjęcia 3196 m2 , ok. 52,75 Mg.
  2. Usługa niepełna (załadunek, transport, rozładunek i utylizacja płyt azbestowych), przewidywana ilość płyt luzem 766 m2 , ok. 12,66 Mg.
  3. Łączna ilość wyrobów azbestowych planowanych do utylizacji wynosi 3962 m2 ,
    ok. 65,41 Mg.
  4. Wykonawca winien:

a) posiadać decyzję marszałka województwa właściwego według miejsca siedziby lub zamieszkania wytwórcy odpadów zatwierdzającą program gospodarki odpadami (obejmujący wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest)  lub zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 45 ust.6 (będące jednocześnie zezwoleniem na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 45 ust. 8) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

b) posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z  późn. zm.) lub posiadać wniosek
o wpis albo wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

c)  deponować odpady celem unieszkodliwienia na składowiskach posiadających decyzję zezwalającą na prowadzenie instalacji składowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

5. Zamawiający zawrze umowę ze zryczałtowaną ceną  na wykonanie robót, z klauzulą zmienności ceny w przypadku odstąpienie właściciela nieruchomości od realizacji zadania.

 

 III.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 15.07.2013 r. do 30.09.2013 roku.

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

Zapytanie_ofertowe (WORD, 28,34 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2013-06-11 13:32 Liczba pobrań: 70

Ogloszenie_z_otwarcia (WORD, 15,00 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2013-06-21 10:49 Liczba pobrań: 18

Ogloszenie_wynikow_postepowania (WORD, 15,72 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2013-06-24 12:54 Liczba pobrań: 1

  • Data aktualizacji: 2020-06-02 11:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 177 326