Zam. do 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nr ZZP.271.13.2013 KS poniżej 14 000 euro na zadanie pn.: „Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych Gminy Ozimek”

znak postępowania: ZZP.271.13.2013.KS

DODANO OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA

B U R M I S T R Z   O Z I M K A

ogłasza:

 PRZETARG NA ZADANIE PN.:

 „Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych Gminy Ozimek”

Przedmiot przetargu:

Opis przedmiotu przetargu:

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć nauki pływania przez osoby posiadające uprawnienia instruktora pływania wraz z udostępnieniem obiektu krytej pływalni z pomieszczeniami towarzyszącymi (zaplecze sanitarne, szatnie, natryski, depozyt itp.) dla 146 uczniów szkół podstawowych gminy Ozimek w podziale na grupy: grupa 1 – 37 osób, grupa 2 – 37 osób, grupa 3 – 36 osób, grupa 4 – 36 osób, w ilości 16 godzin lekcyjnych (45 min.) dla każdej z grup, zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu zajęć „Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych gminy Ozimek”.
  2. projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
  3. Harmonogram zajęć nauki pływania:

GRUPA 1

27.04.2013 (sobota) godz. 11.00-12.30

11.05.2013 (sobota) godz. 11.00-12.30

18.05.2013 (sobota) godz. 11.00-12.30

25.05.2013 (sobota) godz. 11.00-12.30

08.06.2013 (sobota) godz. 11.00-12.30

15.06.2013 (sobota) godz. 11.00-12.30

22.06.2013 (sobota) godz. 11.00-12.30

29.06.2013 (sobota) godz. 11.00-12.30

 

GRUPA 2

27.04.2013 (sobota) godz. 12.30-14.00

11.05.2013 (sobota) godz. 12.30-14.00

18.05.2013 (sobota) godz. 12.30-14.00

25.05.2013 (sobota) godz. 12.30-14.00

08.06.2013 (sobota) godz. 12.30-14.00

15.06.2013 (sobota) godz. 12.30-14.00

22.06.2013 (sobota) godz. 12.30-14.00

29.06.2013 (sobota) godz. 11.00-12.30

 

GRUPA 3

21.09.2013 (sobota) godz. 11.00-12.30

28.09.2013 (sobota) godz. 11.00-12.30

05.10.2013 (sobota) godz. 11.00-12.30

12.10.2013 (sobota) godz. 11.00-12.30

19.10.2013 (sobota) godz. 11.00-12.30

26.10.2013 (sobota) godz. 11.00-12.30

09.11.2013 (sobota) godz. 11.00-12.30

16.11.2013 (sobota) godz. 11.00-12.30

 

GRUPA 4

21.09.2013 (sobota) godz. 12.30-14.00

28.09.2013 (sobota) godz. 12.30-14.00

05.10.2013 (sobota) godz. 12.30-14.00

12.10.2013 (sobota) godz. 12.30-14.00

19.10.2013 (sobota) godz. 12.30-14.00

26.10.2013 (sobota) godz. 12.30-14.00

09.11.2013 (sobota) godz. 12.30-14.00

16.11.2013 (sobota) godz. 12.30-14.00

Dopuszcza się zmianę godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć za zgodą Zamawiającego.

W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadają  wiedzę i doświadczenie,

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5) nie są w trakcie postępowania upadłościowego, upadłości lub likwidacji,

Czas przetargu: Oferty należy składać do dnia 22.04.2013r. do godz. 10:00 w BIURZE PODAWCZYM (parter) Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku. Oferty zostaną otwarte dnia 22.04.2013r. o godz. 10:15 w Sali nr 20 SALA NARAD (parter).

Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym prowadzonym na podstawie zapisów Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 701- 705  oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu, na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Przetargu.

Kryteria wyboru oferty

Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nie odrzucone Organizator przyjął następujące kryterium : CENA  za kurs nauki pływania (16 h lekcyjnych) dla 1 osoby – 100%

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/MAERK KORNIAK

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (WORD, 164,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-04-12 13:32 Liczba pobrań: 25

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU (WORD, 302,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-04-12 13:33 Liczba pobrań: 28

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia (WORD, 154,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-04-22 13:54 Liczba pobrań: 17

  • Data aktualizacji: 2020-06-02 11:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 177 777