Przetargi

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych nr: 573/121, 417/121, położonych we wsi Biestrzynnik, stanowiące własność Gminy Ozimek.

BURMISTRZ  OZIMKA

 

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż działek niezabudowanych

 

 

1.      Działki nr 573/121,417/121 km5 o łącznej powierzchni 0,1206 ha, położone we wsi Biestrzynnik, stanowiące własność Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu, Kw Nr OP1O/00074868/6.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 14 maja 2012 r.

2.      Powyższe działki nie posiadają planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Biestrzynnik, działki przeznaczone są na cele rekreacji wodnej, i nie posiadają żadnych obciążeń.

3.      Cena wywoławcza działki wynosi 10.000 zł, a postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny przetargowej.

4.      Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2012 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek przy ulicy ks. Jana Dzierżona 4B - sala nr 216.

5.      Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki, tj kwotę w wysokości 1.000 zł  przelewem bankowym na konto Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Ozimek nr 78 8907 1050  2004 3000 1010 0007,  najpóźniej do dnia 03 września 2012 r.

6.      Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

7.      Osoba ustalona jako nabywca w niniejszym przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomości, traci wpłacone wadium.

8.      Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bip.ozimek.pl

9.      Bliższe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Referacie Zarządzania Mieniem Gminnym tutejszego urzędu – pokój nr 201, tel. 77-46 22 854.

  • Data aktualizacji: 2020-06-02 11:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 177 830