Zam. do 14 000 euro

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nr ZZP.271.03.2012.IW na dostawę tablicy interaktywnej w ramach projektu "Indywidualizacja szansą na lepszy start"

DODANO WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO!!

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZZP.271.03.2012.IW

na dostawę tablicy interaktywnej

dotyczy projektu „Indywidualizacja szansą na lepszy start”

                                                                                                                                        

(postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych)

I.        ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Gmina Ozimek reprezentowana przez Burmistrza Ozimka, który działa przy pomocy urzędu.

Adres Zamawiającego:

46 – 040 Ozimek

Ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

Godziny pracy urzędu - poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

 II.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablicy interaktywnej
  z oprogramowaniem – 1 szt. w ramach projektu nr POKL/09.01.02-16-098/11  pn. „Indywidualizacja szansą na lepszy start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Wymagania techniczne:

 

Przekątna powierzchni roboczej min.

79"

Technologia

Tablica dotykowa

Rodzaj powierzchni

Matowa, ceramiczna, suchościeralna, magnetyczna, żadne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy

Sposób obsługi

Pióro bez konieczności stosowania baterii, palec lub dowolny wskaźnik

Format obrazu

4:3

Rozdzielczość rzeczywista

4096 x 4096

Czas reakcji min.:

Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms

Komunikacja

USB

Wymiary opakowania

2040 x 1400 x 200 mm

System operacyjny

Windows 2000/XP/Vista/7 32 bit i 64 bit

Zasilanie

Port USB

Akcesoria

3 pisaki (czerwony, czarny, niebieski), wymazywacz,

wskaźnik teleskopowy, inteligentna półka na pisaki, kabel USB 7.5 m, uchwyty do montażu na ścianie, oprogramowanie w języku polskim, instrukcja obsługi

Akcesoria opcjonalne

Mobilny stojak

Język oprogramowania

Język polski

Wybrane funkcje oprogramowania

Inteligentna półka na pisaki - zmiana koloru pisaka w zależności od tego który jest podniesiony, zmiana na funkcję wymazywania w przypadku podniesienia wymazywacza
Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego - m.in. w języku polskim
Rozpoznawanie gestów wykonanych na tablicy
Wbudowane interaktywne narzędzia przedmiotowe - do nauki matematyki, chemii, fizyki i języka angielskiego
Zarządzanie obiektami - m.in. funkcja blokowania, grupowania i rozgrupowania obiektów graficznych
Definiowanie skrótów - do wybranych programów, folderów, plików, dostępne z menu ekranowego
Funkcja “chwytania obrazu” - ułatwia pracę niższym osobom oraz daje możliwość szybkiego uzyskania dodatkowego miejsca do pracy na tablicy

 

 

 

Pozostałe możliwości oprogramowania

 • Praca w 3 trybach: okna, ramki i pełnoekranowym;
 • Sterowanie komputerem przy pomocy tablicy interaktywnej;
 • Funkcja automatycznego zapisywania pliku co zadany interwał czasu;
 • Funkcja chwytania i przesuwania obszaru roboczego za pomocą dłoni dostępna bez konieczności uruchamiania dodatkowych funkcji;
 • Zmiana kolorów tła, wstawianie różnych wzorów tła z zewnętrznej bazy grafik
 • Rozpoznawanie pisma odręcznego (m.in. w języku polskim);
 • Rozpoznawanie narysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie ich na figury geometryczne;
 • Rozpoznawanie gestów wykonanych na tablicy;
 • Baza figur geometrycznych - pozwala na łatwe wstawianie figur oraz brył geometrycznych do prezentacji;
 • Interaktywne narzędzia do geometrii - linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel;
 • Dodatkowe narzędzia i grafiki ułatwiające naukę matematyki, chemii, fizyki
  i języka angielskiego;
 • Możliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych na ekranie;
 • Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej;
 • Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów;
 • Wstawianie plików wykonanych w technologii Flash, plików graficznych, animacji i filmów z wewnętrznej bazy;
 • Możliwość modyfikowania zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektów poprzez dodawanie własnych obiektów oraz porządkowanie ich
  w drzewiastej strukturze katalogów i podkatalogów;
 • Wypełnianie wybranych obiektów kolorem lub obrazem;
 • Możliwość grupowania/rozgrupowania obiektów graficznych;
 • Funkcja pozwalająca blokować elementy, zabezpieczając przed ich przypadkową edycją;
 • Regulacja stopnia przezroczystości obiektów;
 • Możliwość powiększania wybranego fragmentu strony;
 • Pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie;
 • Zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału wideo
  z dźwiękiem z mikrofonu;
 • Zapisywanie materiału powstałego na tablicy w czasie zajęć
  w następujących formatach: plik obrazu, strona internetowa, dokument PDF, prezentacja Power Point;
 • Zachowywanie notatek wykonanych przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint);
 • Za pomocą oprogramowania można nanosić zmiany i tworzyć notatki na dowolnym dokumencie wyświetlonym na pulpicie naszego komputera;
 • Personalizacja paska narzędzi poprzez zapisanie spersonalizowanych ustawień pod różnymi profilami;
 • Możliwość zdefiniowania skrótów do wybranych programów, folderów, plików;
 • Przypisywanie hiperłączy, skrótów do aplikacji, plików oraz slajdów do dowolnego obiektu;
 • Zmiana języka oprogramowania Polski/Angielski;

 

Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt ma być fabrycznie nowy (nie używany),
o zaoferowanych parametrach technicznych, niewadliwy, w najlepszym gatunku pod względem technicznym, jakościowym, użytkowym oraz  posiadać oznaczenia CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kserokopie certyfikatów poświadczone za zgodność z oryginałem i deklaracje zgodności na sprzęt objęty umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy dostawie.

Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i ubezpieczenia, zainstalowania
i uruchomienia, przeszkolenia osób wskazanych przez zamawiającego, instrukcji w języku polskim.

 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych
 i użytkowych.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa, spełniaja wymagania określone przez zamawiającego (przedstawić porównanie parametrów technicznych sprzętu wymaganego przez Zamawiającego z parametrami oferowanego sprzętu).

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć tablicę interaktywną o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

 

Okres rękojmi rozszerza się na okres gwarancji – zgodnie z gwarancją producenta.

 

Wymagane warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego:

 • czas reakcji autoryzowanego serwisu producenta na zgłoszenie awarii (faksem, e-mailem, pisemnie) przez Zamawiającego – 48 godzin,
 • Wykonawca  dostarczy wraz z urządzeniami oryginalne karty gwarancyjne uprawniające do obsługi gwarancyjnej przez autoryzowane serwisy na terenie Polski,
 • wszelkie wady i uszkodzenia powstałe z winy producenta w okresie objętym gwarancją muszą być usunięte wyłącznie przez autoryzowany(e) serwis(y)
  z siedzibą na terenie Polski,
 • gwarancja obejmuje bezpłatne dokonanie napraw ewentualnych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe,
 • okres gwarancji liczony od daty podpisania koncowego protokołu odbioru,
 • usunięcie wad uniemożliwiających działanie sprzętu w terminie 7 dni roboczych,
 • w przypadku, gdy przewidywany czas naprawy, z uzasadnionych przyczyn, będzie dłuższy niż w/w, Wykonawca na czas naprawy bezpłatnie dostarczy
  i zainstaluje urządzenie zastępcze o porównywalnych parametrach technicznych,
 • gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia Wykonawcy  uszkodzenia sprzętu do dnia usunięcia usterki,
 • Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi (koszty  dojazdu, koszty przesyłek  kurierskich etc.).

III.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy. 

Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa nr 3 w Gminnym Zespole Szkół w Ozimku.

 

Pełne ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nr ZZP.271.03.2012.IW (WORD, 230,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-03-27 15:24 Liczba pobrań: 12

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF, 141,60 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-04-17 11:54 Liczba pobrań: 25

 • Data aktualizacji: 2020-06-02 13:12
 • |
 • Licznik odwiedzin: 57 178 183