Zam. do 14 000 euro

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nr ZZP.271.07.2012.IW na dostawę mebli do przechowywania pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Indywidualizacja szansą na lepszy start"

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZZP.271.07.2012.IW

(postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych)

na dostawę mebli na pomoce dydaktyczne

do SP w Szczedrzyku i SP w Grodźcu

w ramach  projektu „Indywidualizacja szansą na lepszy start”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

I.ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Gmina Ozimek reprezentowana przez Burmistrza Ozimka, który działa przy pomocy urzędu.

Adres Zamawiającego:

46 – 040 Ozimek

Ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

Godziny pracy urzędu - poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

 II.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ I

Przedmiotem zamówienia jest dostawa funkcjonalnej szafki do przechowywania pomocy dydaktycznych – 1 szt.

Szczegółowy opis:

Wym. 75x40x158 cm (+/- 10 cm)

Cztery półki w tym dwie razem z drzwiami z płyty MDF lub z płyty lakierowanej jedna na dole i jedna do góry. Drzwiczki muszą posiadać uchwyty drewnianie.

Jedna z dwóch otwartych półek podzielona na dwie równe części

Kolor szafki i drzwiczek zostanie uzgodniony po podpisaniu umowy.

Zakres przedmiotu zapytania ofertowego:

1)     dostawę do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczedrzyku wraz z załadunkiem i rozładunkiem szafy –montaż dostarczonych mebli oraz ich ustawienie w pomieszczeniu wskazanym przez pracowników Zamawiającego;

2)     udzielenie gwarancji jakości na dostarczony mebel.

Do oferty należy dołączyć opis i zdjęcie oferowanej szafki

 

CZĘŚĆ II

Przedmiotem zamówienia jest dostawa funkcjonalnej szafki z szufladami (komody) do przechowywania pomocy dydaktycznych – 1 szt.

Szczegółowy opis:

Wymiary: wys 108 x szer 89 x gł 50 cm, gł. półek 38 cm (+/- 10 cm)

Cztery szuflady oraz jedna półka na samej górze przykryta blatem w kolorze szafki.

Każda szuflada musi posiadać 2 otwory lub uchwyty do otwierania

Krawędź tylnej ścianki musi przylegać do ściany

Komoda musi posiadać wycięcie pod listwę przypodłogową

Kolor komody  zostanie uzgodniony po podpisaniu umowy.

Zakres przedmiotu zapytania ofertowego:

1)     dostawę do  Szkoły Podstawowej w Grodźcu wraz z załadunkiem i rozładunkiem szafki.

2)     montaż dostarczonych mebli oraz ich ustawienie w pomieszczeniu wskazanym przez pracowników Zamawiającego;

3)     udzielenie gwarancji jakości na dostarczony mebel

Do oferty należy dołączyć opis i zdjęcie oferowanej szafki

Zaoferowany przez Wykonawcę mebel ma być fabrycznie nowy (nie używany),
o zaoferowanych parametrach technicznych, niewadliwy, w najlepszym gatunku pod względem technicznym, jakościowym, użytkowym

 Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie najpóźniej
w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy do ustalenia kolorystyki zaoferowanych mebli, z zastrzeżeniem prawa wyboru i zatwierdzenia koloru przez Zamawiającego.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych
 i użytkowych.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego meble, spełniają wymagania określone przez zamawiającego

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć szafkę o parametrach nie gorszych niż parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Okres rękojmi rozszerza się na okres gwarancji – zgodnie z gwarancją producenta.

Wymagane warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego:

 • wszelkie wady i uszkodzenia powstałe z winy producenta w okresie objętym gwarancją muszą być usunięte,
 • okres gwarancji liczony od daty podpisania końcowego protokołu odbioru,
 • Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi (koszty  dojazdu, koszty przesyłek  kurierskich etc.).

 III.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy. 

Miejsce dostawy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku – część I

                                Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu – część II

 IV.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia, lub na poszczególne części.           
 2. Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 lub 1A do zapytania, w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. do oferty należy załączyć opis oferowanego przedmiotu zamówienia wraz ze zdjęciem
 4. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej;
 5. Za osoby uprawnione do podpisywania oferty i składania oświadczeń w imieniu Wykonawców uznaje się:

-  Osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach przedsiębiorców lub rejestrach spółdzielni.

-  Osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

-  Osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez ww. osoby. W przypadku podpisania oferty i jej załączników przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo posiadające zakres (podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną) musi być dołączone do oferty.

- Wspólników, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej.

 1. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 V.     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFER

 1. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem:

-  poczty elektronicznej w formie skanu na adres przetargi@ugim.ozimek.pl

-  faksem na nr 77 46 22 811,

- kuriera, za pośrednictwem poczty lub też dostarczona osobiście do Biura Podawczego znajdującego się w siedzibie Zamawiającego

do dnia 27.04.2012r. do godz. 12:30 wraz z załączoną kserokopią/skanem wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

 1. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie do 7 dni.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki rachunkowe,
  z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.ozimek.pl w zakładce Przetargi i zamówienia publiczne do 14 000 euro.

VI.   OCENA OFERT – część I i II

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena brutto - 100%
 2. Kryterium ceny będzie oceniane na podstawie ceny brutto, podanej
  w formularzu ofertowym i przeliczone wg wzoru:

C = najniższa oferowana Cena / Cena badanej oferty x 100

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium: CENA.

 VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.ozimek.pl/ zakładka Przetargi i zamówienia publiczne do 14 000 Euro oraz na tablicy ogłoszeń.

VIII.    DODATKOWE INFORMACJE

1.Dodatkowych informacji udziela Pani Iwona Wiercińska – Inspektor ds. środków pomocowych i zamówień publicznych pod numerem telefonu 77 46 22 833 oraz adresem email: i.wiercinska@ugim.ozimek.pl

2.Zamawiający może w każdym czasie zmienić treść ogłoszenia. Zmiana treści ogłoszenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej w formie załącznika  pod ogłoszeniem o zapytaniu ofertowym.

PEŁNE OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM NR ZZP.271.07.2012.IW (WORD, 198,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-04-19 11:19 Liczba pobrań: 3

PEŁNE OGŁOSZENIE O ZAPYTANIUOFERTOWYM NR ZZP.271.07.2012.IW (PDF, 208,20 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-04-19 11:20 Liczba pobrań: 3

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF, 109,96 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2012-05-08 14:08 Liczba pobrań: 6

 • Data aktualizacji: 2019-04-25 15:40
 • |
 • Licznik odwiedzin: 48 764 190