Przetargi

Wykaz nieruchomości zabudowanej, działka nr 1111/204 położonej w Krasiejowie, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym, stanowiącej własność Gminy Ozimek.

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż działki zabudowanej

 

 

 1. Działka nr 1111/204 km 4 o powierzchni 0,0768 ha, położona we wsi Krasiejów, zabudowana stacją pośrednią przepompowni wody, stanowiąca własność Gminy Ozimek, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu, Kw Nr OP1O/00081738/8.
 2. Powyższa działka w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów , przeznaczona jest jako tereny urządzeń i obiektów komunikacji.
 3. Cena wywoławcza działki wynosi 20.000 zł. a postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny przetargowej.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 07 grudnia 2015 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek przy ulicy ks. Jana Dzierżona 4B - sala nr 216.
 5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki, tj kwotę w wysokości 2.000 zł przelewem bankowym na konto Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Ozimek nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007, najpóźniej do dnia 01 listopada 2015 r.
 6. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 7. Osoba ustalona jako nabywca w niniejszym przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomości, traci wpłacone wadium.
 8. Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bip.ozimek.pl
 9. Bliższych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Referacie Zarządzania Mieniem Gminnym tutejszego urzędu – pokój nr 201, tel. 77 46 22 854.
 • Data aktualizacji: 2020-06-02 11:58
 • |
 • Licznik odwiedzin: 57 177 846