Konkursy ofert

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015r

ZARZĄDZENIE Nr  BO.0050.14.2015

Burmistrza Ozimka 

z dnia 06 lutego 2015r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014r. poz. 1118, poz. 1146, poz.1138) zarządzam, co następuje:

 § 1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 obejmujące zadania z zakresu:

 Kultury, tradycji i edukacji:

1)      promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych (m.in. warsztaty, kursy, sympozja, konferencje, wystawy),

2)      wspieranie przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i kulturalnych,

3)      działalność na rzecz mniejszości narodowych,

 w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 1;

 2. Pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia:

1)      pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w środowisku domowym oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek

2)      integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników,

3)      upowszechnianie krwiodawstwa,

 w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 2;

 3. Kultury fizycznej i sportu:

1) organizacja imprez sportowych, a także udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych;

2) zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, osób po 50 roku życia i osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych, (m. in. Treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów, zawodów),

 w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 3.

 §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 - tryb i zasady konkursu z zakresu kultury, tradycji i edukacji (WORD, 91,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-02-06 10:50 Liczba pobrań: 42

Załącznik nr 2 - tryb i zasady konkursu z zakresu pomocy społecznej (WORD, 89,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-02-06 10:50 Liczba pobrań: 24

Załącznik nr 3 - tryb i zasady konkursu z zakresu kultury fizycznej i sportu (WORD, 90,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-02-06 10:50 Liczba pobrań: 31

WZÓR OFERTY (WORD, 135,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-02-06 11:23 Liczba pobrań: 29

WZÓR SPRAWOZDANIA (WORD, 119,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-02-06 11:23 Liczba pobrań: 13

  • Data aktualizacji: 2021-05-07 21:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 242 288