Konkursy ofert

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr  BO.0050.28.2016

Burmistrza Ozimka 

z dnia  03 lutego 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014r. poz. 1118, poz. 1146, poz. 1138, Dz.U. z 2015r. poz. 1255, poz. 1339, poz. 1777) zarządzam, co następuje:

 

 § 1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 obejmujące zadania z zakresu:

 

 1. Kultury, tradycji i edukacji:

1)      promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych (m.in. warsztaty, kursy, sympozja, konferencje, wystawy),

2)      wspieranie przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i kulturalnych,

3)      działalność na rzecz mniejszości narodowych,

 w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 1;

 

2. Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia:

1)      pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w środowisku domowym oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek,

2)      integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników,

3)      upowszechnianie krwiodawstwa,

 w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 2;

 

3. Kultury fizycznej i sportu:

1) organizacja imprez sportowych, a także udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych;

2) zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, osób po 50 roku życia i osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych, (między innymi treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów, zawodów),

 w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 3.

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/Jan Labus

Burmistrz Ozimka

Załącznik 1 - kultura (PDF, 283,06 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2016-02-03 11:30 Liczba pobrań: 70

Załącznik 2 - pomoc społeczna (PDF, 282,36 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2016-02-03 11:30 Liczba pobrań: 36

Załącznik 3 - kultura fizyczna i sport (PDF, 264,96 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2016-02-03 11:30 Liczba pobrań: 74

WZÓR SPRAWOZDANIA (WORD, 103,50 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2016-02-04 12:17 Liczba pobrań: 32

WZÓR OFERTY (WORD, 119,00 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2016-02-04 12:17 Liczba pobrań: 42

  • Data aktualizacji: 2021-05-07 21:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 242 383