Konkursy ofert

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr  BO.0050.5.2018

Burmistrza Ozimka

z dnia 9 stycznia 2018 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016r. poz. 1817, 1948, z 2017r. poz. 60, 573,1909) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 obejmujące zadania z zakresu:

  1. Kultury, tradycji i edukacji:

1)      promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych (m.in. warsztaty, kursy, sympozja, konferencje, wystawy);

2)      wspieranie przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i kulturalnych;

3)      działalność na rzecz mniejszości narodowych.

w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 1;

  1. Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia:

1)      pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w środowisku domowym oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek,

2)      integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników,

3)      upowszechnianie krwiodawstwa,

w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 2;

  1. Kultury fizycznej i sportu:

1) organizacja imprez sportowych, a także udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych,

2) zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, osób po 50 roku życia i osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych, (między innymi treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów, zawodów),

w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 3.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/-/Jan Labus

Burmistrz Ozimka

Załącznik 1 - kultura (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2018-01-09 13:39 Liczba pobrań: 51

Załącznik 2 - pomoc społeczna (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2018-01-09 13:39 Liczba pobrań: 30

Załącznik 3 - kultura fizyczna i sport (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2018-01-09 13:39 Liczba pobrań: 36

WZÓR OFERTY (WORD, 53,21 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2018-01-09 13:39 Liczba pobrań: 51

WZÓR SPRAWOZDANIA (WORD, 48,15 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2018-01-09 13:39 Liczba pobrań: 14

  • Data aktualizacji: 2021-06-16 18:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 740 698