Zam. powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.03.2017.KS na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych Gminę Ozimek

01.12.2017r. Dodano zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami

01.12.2017r. dodano wyjaśneinie treści SIWZ

01.12.2017r. dodano sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 01.12.2017r. 

18.12.2017r. zmiana załącznika nr 2 - formularz ofertowy

18.12.2017r. zmiana treści SIWZ dot. Oświadczeń art 25

19.12.2017r. dodano informację z otwarcia ofert oraz oświadczenie dot. gr. kapitałowej

03.01.2018r. Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZDANIE PN.: 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych Gminę Ozimek

Polska-Ozimek: Usługi związane z odpadami

2017/S 213-443814

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Ozimek, siedziba Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ul. ks. J. Dzierżona 4b
Osoba do kontaktów: Katarzyna Szewczyk
46-040 Ozimek
Polska
Tel.: +48 774622869
E-mail: k.szewczyk@ugim.ozimek.pl
Faks: +48 774622811

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.ozimek.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych Gminę Ozimek.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Ozimek.

Kod NUTS PL524

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny oraz zmieszany od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Ozimek oraz zagospodarowanie poprzez przekazanie uprawnionym przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odzysku tych odpadów. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do SIWZ,
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000, 90511000, 90000000, 90512000, 90513100, 34928480

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
1. Charakterystyka gminy
Zgodnie z danymi posiadanymi przez Zamawiającego:
a) powierzchnia gminy wynosi 12 650 ha, w tym miasto 325 ha.
b) liczba osób zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek wynosi 14 292 zgodnie ze złożonymi deklaracjami,
c) gmina ma charakter miejsko–wiejski i składa się z 13 wsi (Antoniów, Biestrzynnik, Chobie, Dylaki, Grodziec, Jedlice, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Mnichus, Nowa Schodnia, Pustków, Schodnia i Szczedrzyk) oraz miasta Ozimka.
d) liczba budynków jednorodzinnych – około 2 916,
e) liczba budynków wielorodzinnych – około 125, na terenie których jest zlokalizowanych 74 altan śmietnikowych lub miejsc posadowienia pojemników na odpady komunalne.
2. Rodzaje odbieranych odpadów
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) odbierania oraz zagospodarowania z terenu Zamawiającego każdej ilości zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie: 20 03 01,
2) odbierania oraz zagospodarowania z terenu Zamawiającego każdej ilości odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, do których zalicza się: żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów, opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania ze szkła, papier i tektura, szkło, odpady kuchenne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, tworzywa sztuczne, metale, odpady ulegające biodegradacji, inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny oraz odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach o kodach: 10 01 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 01 99, 20 03 99,
3) odbierania oraz zagospodarowania dwa razy w roku w ramach tzw. „wystawki”, przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego każdej ilości odpadów komunalnych selektywnie zbieranych nie wymienionych w pkt. 2) niniejszego ustępu, do których zalicza się: zużyte opony oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe o kodach: 16 01 03, 20 03 07.
3. Sposób i częstotliwość odbioru odpadów
Wykonawca zobowiązuje się odbierać odpady komunalne z następującą częstotliwością:
1) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie dla zabudowy jednorodzinnej oraz nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej;
2) zebrane selektywnie żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów pochodzące z palenisk i kotłów opalanych paliwami stałymi – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie dla zabudowy jednorodzinnej oraz nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej;
3) zebrane selektywnie tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej oraz nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej;
4) zebrane selektywnie szkło oraz odpady opakowaniowe ze szkła i papier – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące w zabudowie jednorodzinnej oraz nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w zabudowie wielorodzinnej;
5) odpady komunalne ulegające biodegradacji to jest odpady komunalne zielone i inne ulegające biodegradacji – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie dla zabudowy jednorodzinnej oraz nie rzadziej niż raz w tygodniu dla zabudowy wielorodzinnej, a w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu dla zabudowy jednorodzinnej oraz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie dla zabudowy wielorodzinnej;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony – nie rzadziej niż dwa razy w roku w systemie tzw. „wystawki”.
4. Wyposażenie w pojemniki
1. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy na świadczenie usługi wyposażyć obsługiwany obszar w zestaw specjalistycznych pojemników do zbierania i odbierania odpadów komunalnych:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia obsługiwanych nieruchomości w pojemniki do zbierania i odbierania odpadów komunalnych stosownie do rodzaju zabudowy, ilości powstających odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania;
2) dostarczone pojemniki powinny spełniać normy wymagane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapisy „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek” oraz zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19) – Zamawiający dopuszcza stosowanie pojemników w innej kolorystyce, ale muszą one być oznakowane naklejką w odpowiednim kolorze i posiadać opis frakcji odpadów;
3) naklejki do oznakowania pojemników powinny być odporne na warunki atmosferyczne, wykonane z foli samoprzylepnej odpornej na wilgoć, z zastosowaniem druku wysokoodpornego na promieniowanie UV, o gwarantowanej trwałości, zapewniającej czytelność przez cały okres realizacji usługi oraz w formacie A4 (210x297 mm).
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać w okresie realizacji umowy (niezależnie od terminu określonego w ust. 1), na wezwanie Zamawiającego, w miejsce i terminie wskazane przez tego ostatniego, pojemniki w przypadku gdy konieczność ich dostarczenia pojawiła się później (np. w przypadku złożenia nowych deklaracji, uszkodzenia pojemników itp.).
3. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć właścicieli nieruchomości w pojemniki sprawne technicznie i o estetycznym wyglądzie.
4. Wykonawca zapewni pojemniki do zbierania odpadów spełniające wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.
5. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być wymieniane w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia oraz na bieżąco uzupełniane w przypadku ich kradzieży lub całkowitego zniszczenia.
6. Pojemniki uszkodzone z winy właściciela nieruchomości są uzupełniane na jego koszt.
7. Pojemniki Wykonawca dostarcza właścicielowi nieruchomości uzyskując od niego potwierdzenie ich dostarczenia. Potwierdzenie powinno zawierać datę i podpis właściciela nieruchomości.
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić działanie linii telefonicznej obsługiwanej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz skrzynki poczty elektronicznej do obsługi Zamawiającego, w celu zgłaszania przez tego ostatniego: zapotrzebowania na pojemniki, ustalania sposobu i terminu wyposażenia nieruchomości w pojemniki.
5. Wymagania zamawiającego wobec wykonawcy
a) w zakresie posiadania pojazdów i bazy magazynowo-transportowej
— Wykonawca do realizacji usługi zapewni pojazdy spełniające warunki wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
— Wykonawca zapewni pojazdy specjalistyczne przystosowane od odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów:
co najmniej trzy pojazdy typu śmieciarka, przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników stałych z funkcją kompaktującą o masie powyżej 29 Mg,
co najmniej trzy pojazdy typu śmieciarka, przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pojemników stałych, w tym co najmniej dwa pojazdy typu śmieciarka trzykomorowa z funkcją kompaktującą,
co najmniej jeden pojazd typu śmieciarka do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej z pojemników stałych,
— Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pojazdy do odbioru i transportu odpadów z pojemników w kamery monitorujące odbiór odpadów komunalnych oraz umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych.
— Wykonawca do realizacji usługi zapewni bazę magazynowo-transportową usytuowaną w Gminie Ozimek lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy na terenie, do którego posiada tytuł prawny, spełniającą warunki wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
b) w zakresie opracowania harmonogramu odbioru odpadów
W zakresie opracowania i dostarczenia harmonogramu odbioru odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązuje się:
a) opracować w podziale na zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną na okres świadczenia usługi, z podaniem dokładnych dat (dzień, miesiąc, rok), harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, w szczególności:
zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zbieranych selektywnie: papieru i tektury, metalu, tworzywa sztucznego, opakowań wielomateriałowych oraz szkła,
odpadów zielonych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
żużli, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów,
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon.
b) uzgodnić harmonogram z Zamawiającym w taki sposób, aby co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi został on zaakceptowany przez obydwie Strony;
c) uwzględnić w harmonogramie wymaganą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie dochodziło do przepełniania pojemników na odpady, szczególnie w dniach świątecznych oraz w dniach wolnych od pracy;
d) wydrukować i dostarczyć do właścicieli nieruchomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych.
c) w zakresie opracowania ulotek w ramach działań edukacyjnych
Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest:
— opracować czytelną i przejrzystą ulotkę informacyjno – edukacyjną zawierającą sposób segregowania odpadów w wersji papierowej i elektronicznej,
— wydrukować ulotki informacyjno – edukacyjne w ilości 4000 egzemplarzy i przekazać je właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi.
Szczegółowe informacje dotyczące ulotki:
format A4 (210X297 mm) składana na dwie części, dwustronna, papier kreda 170 g full kolor, folia mat dwustronnie, 4000 sztuk, wersja papierowa i elektroniczna
Ulotka informacyjno – edukacyjna powinna zawierać w szczególności:
1. Informację o prawidłowym segregowaniu odpadów komunalnych wraz z rysunkami do jakich pojemników należy wrzucać powstałe odpady,
2. pouczenie o konieczności segregowania śmieci,
3. informację edukacyjną o szkodliwości niesegregowanych odpadów na środowisko i społeczeństwo oraz zalety w przypadku ich segregowania.
Warunki:
Opracowana ulotka informacyjno – edukacyjna musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Po uzyskaniu zgody od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ulotkę w wersji papierowej do każdej nieruchomości na terenach zamieszkałych Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć ww. ulotkę w wersji elektronicznej do siedziby Zamawiającego w celu umieszczenia jej na stronie internetowej.
d) w zakresie sporządzania i przesyłania dokumentacji:
W zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą niniejszym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się:
a) prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.);
b) przekazywać raz dziennie nagrania z kamer (na płycie CD/DVD lub innym nośniku wraz ze wskazaniem daty odbioru odpadów komunalnych) znajdujących się na pojazdach;
c) sporządzać miesięczne sprawozdania w formie papierowej i elektronicznej w terminie do 10 dni od dnia zakończenia danego miesiąca kalendarzowego zawierające w szczególności:
dla odpadów komunalnych zmieszanych informację o:
— ilości (masie) odbieranych odpadów zmieszanych,
— miejscu przekazania odebranych odpadów zmieszanych,
dla odpadów komunalnych zbieranych selektywnie informacje o:
— rodzaju i ilości (masie) odebranych poszczególnych frakcji odpadów zebranych selektywnie,
dla odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (pozostałe odpady surowcowe) informacje o:
— ilości (masie) odebranych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
— ilości (masie) odebranych zużytych opon.
d) Okazywać na każde żądanie Zamawiającego dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów komunalnych oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
e) Trwale zapisywać i przechowywać w sposób zapewniający odczytanie danych oraz udostępniać na żądanie Zamawiającemu informacje o położeniu i miejscach postojów pojazdów, którymi Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej Umowy oraz informacje o miejscach wyładunku odpadów pochodzące z monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego;
f) Sporządzać opis zdarzenia (protokół) i dokumentację fotograficzną cyfrową oraz udostępniać Zamawiającemu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt e) – f) Umowy, § 5 ust. 1 pkt f) – g) Umowy, § 6 ust. 1 pkt c) Umowy.
e) dodatkowo Zamawiający wymaga od Wykonawcy
a) zapewnienia w trakcie trwania umowy dostępu do „systemu GPS” dzięki któremu Zamawiający będzie mógł śledzić bieżące położenie pojazdów realizujących zlecone zadanie. „System GPS” będzie umożliwiał wykonanie raportów z przebytych tras pojazdów realizujących zadania zlecone przez Zamawiającego.
b) poprzez portal udostępniony przez zamawiającego Wykonawca będzie realizował następujące obowiązki:
— tworzenie tras wywozowych,
— tworzenie harmonogramów wywozu odpadów na poszczególnych trasach,
— tworzenie dziennych raportów zawierających ilości poszczególnych rodzajów odpadów,
— przekazywanie informacji o nieprawidłowościach potwierdzonych dokumentacją fotograficzną powiązaną z nagraniami z kamer
— przesyłanie sprawozdań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
f) Pracownicy
a) Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie oraz zanonimizowane dokumenty tj. potwierdzenie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudniania na podstawie umowy o pracę dotyczące listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.
b) Lista pracowników zatrudnionych na umowę o pracę winna określać w szczególności: Imię i nazwisko pracownika, zakres wykonywanych czynności, uprawnienia i doświadczenie.
c) Niezłożenie dokumentów o których mowa w ust. 1 niniejszego §, będzie skutkowało naliczeniem kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust.1 za każdy dzień zwłoki.
d) W przypadku wprowadzenia zmian w składzie osobowym, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i przedstawić dokumenty potwierdzające, że nowy pracownik posiada kwalifikacje nie mniejsze niż pracownik, który był wskazany w wykazie pracowników.
e) Zamawiający w przypadku powzięcia wątpliwości co do sposobu zatrudnienia zastrzega sobie możliwość zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 123 610,57 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 PLN
1.1. Wadium może być wniesione w:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada:
wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ozimek prowadzonego przez Burmistrza Ozimka zgodnie z przepisami art. 9b i 9c ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289),
— zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016 r. poz. 1987).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 3.3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 3.000.000 zł. (słownie: trzy miliony złotych).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od co najmniej 10.000 osób w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy.
Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca ww. usługę wykonywał w ramach kilku umów pod warunkiem, że były lub są one wykonywane w sposób ciągły w tym samym okresie czasu przez okres minimum 12 miesięcy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada lub będzie posiadał:
a)co najmniej trzy pojazdy typu śmieciarka, przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników stałych z funkcją kompaktującą o masie powyżej 29 Mg,
b)co najmniej trzy pojazdy typu śmieciarka, przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pojemników stałych, w tym co najmniej dwa pojazdy typu śmieciarka dwukomorowa z funkcją kompaktującą, oraz
c)co najmniej jeden pojazd typu śmieciarka do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej z pojemników stałych, oraz
d)bazę magazynowo – transportową usytuowaną w Gminie Ozimek lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy na terenie, do której wykonawca posiada tytuł prawny
spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (załączono do SIWZ).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada lub będzie posiadał:
minimum 7 osobową załogę, w tym co najmniej 1 osobą odpowiedzialną za realizację usługi oraz co najmniej 6 osobami, które będą wykonywać bezpośrednio zamówienie (operatorzy sprzętu, pracownicy fizyczni).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Kryterium środowiskowe – emisja spalin. Waga 15

3. Kryterium środowskowe – dodatkowy odbiór. Waga 15

4. Edukacja ekologiczna. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.271.03.2017.KS
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.12.2017 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 14.12.2017 - 10:15

Miejscowość:

Sala narad urzędu gminy i miasta w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek

BURMISTRZ OZIMKA 

JAN LABUS

PEŁNE OGŁOSZENIE WRAZ Z SIWZ PONIŻEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU opublikowane W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ (PDF, 175,53 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-11-07 10:20 Liczba pobrań: 14

SIWZ ODBIÓR ŚMIECI 2018-2020 (WORD, 211,30 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-11-07 10:22 Liczba pobrań: 61

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (WORD, 131,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-11-07 10:22 Liczba pobrań: 41

załącznik nr 3 do oferty Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ (WORD, 182,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-11-07 10:22 Liczba pobrań: 9

Załącznik nr 1 do oferty oświadczenie art 25a ust. 1 wykluczenie (WORD, 36,26 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-11-07 10:22 Liczba pobrań: 5

zał nr 2 do oferty oświadczenie-z-art-25a-ust-1 warunki udziału (WORD, 33,73 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-11-07 10:22 Liczba pobrań: 7

zał 2 do SIWZ formularz oferty (WORD, 85,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-11-07 10:23 Liczba pobrań: 10

zał nr 4 do oferty wykaz usług (WORD, 49,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-11-07 10:23 Liczba pobrań: 5

Załącznik nr 5 do oferty wykaz narzędzi (WORD, 29,07 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-11-07 10:23 Liczba pobrań: 10

Załącznik nr 6 do oferty wykaz osób (WORD, 28,27 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-11-07 10:23 Liczba pobrań: 11

LXII.253.17 Regulamin utrzymania czystości (PDF, 308,76 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-11-07 10:23 Liczba pobrań: 4

uchwała LXII.254.17 (PDF, 244,92 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-11-07 10:23 Liczba pobrań: 9

CZĘŚĆ III SIWZ PROJEKT UMOWY (WORD, 230,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-11-07 10:35 Liczba pobrań: 17

zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji w dniu 01.12.2017 (PDF, 117,46 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-01 13:40 Liczba pobrań: 9

zmiana treści SIWZ z dnia 01.12.2017r. (WORD, 199,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-01 13:41 Liczba pobrań: 17

wyjaśnienie SIWZ z dnia 01.12.2017r. (WORD, 178,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-01 13:41 Liczba pobrań: 10

Zmiana szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (WORD, 131,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-01 13:41 Liczba pobrań: 9

zmiana zał. nr 2 formularz oferty (WORD, 86,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-01 13:41 Liczba pobrań: 6

zmiana projektu umowy (WORD, 228,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-01 13:41 Liczba pobrań: 7

zmiana zał nr 4 wykaz usług (WORD, 49,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-01 13:44 Liczba pobrań: 6

zmiana ogłoszenia o zamóweniau opublikowana w Dz.U.U.E w dniu 06.12.2017r. (PDF, 162,44 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-06 10:04 Liczba pobrań: 14

II zmiana treści SIWZ (WORD, 161,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-18 10:36 Liczba pobrań: 13

zmieniony załacznik nr 2 formularz oferty 18.12.2017 (WORD, 85,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-18 10:36 Liczba pobrań: 10

III zmiana treści SIWZ (WORD, 162,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-18 15:15 Liczba pobrań: 11

Informacja z otwarcia ofert (WORD, 154,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-19 10:57 Liczba pobrań: 61

gr kapitałowa (WORD, 18,51 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-19 10:57 Liczba pobrań: 12

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTANEIJSZEJ OFERTY (WORD, 178,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-01-03 13:11 Liczba pobrań: 63

  • Data aktualizacji: 2021-07-24 22:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 193 604