Obwieszczenia 2019 r.

Zawiadomienie Burmistrza Ozimka Nr ZRGG. 6220.1/4.2019.KK z dnia 12.03.2019r. o zebranych dowodach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obiektu inżynierskiego nad rz. Białka w ciągu drogi krajowej nr 46, w km 122+922, w m. Grodziec".

 

 

ZRGG. 6220.1/4.2019.KK                                                                             Ozimek 12.03.2019r.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach

i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zmian.) Burmistrz Ozimka zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45 – 085 Opole, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inżynierskiego nad rz. Białka w ciągu drogi krajowej nr 46, w km 122+922, w m. Grodziec”.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. strony wg wykazu w trybie art. 49 KPA
  2. ZRGG-aa

Obwieszczono:12.03.2019r.

  • Data aktualizacji: 2020-06-02 11:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 177 349