Obwieszczenia 2012 r.

 

                     

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: remoncie drogi gminnej oraz budowę wewnętrznych dróg pożarowych

ZMG.6733.02.2012.AU                                                              Ozimek, dnia 16 lipca 2012 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 16 lipca 2012 roku wydana została decyzja nr ZMG.6733.02.2012.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: remoncie drogi gminnej oraz budowę wewnętrznych dróg pożarowych

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr:

925, 141, 1058/143, k.m.1, położonych w miejscowości Grodziec, obręb Grodziec.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 17 lipca 2012 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZMG/AU/aa 
  • Data aktualizacji: 2020-07-07 14:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 579 548