Działalność gospodarcza

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 487)

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

1) posiadanie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Ozimka

2) wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,

3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty

5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się:

1) na podstawie wniosku przedsiębiorcy (załącznik do pobrania) przez Burmistrza Ozimka

2) po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3) oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • powyżej 18% zawartości alkoholu

4) dla punktu detalicznego – na czas nie krótszy niż 2 lata

5) dla punktu gastronomicznego – na czas nie krótszy niż 4 lata

Wymagane dokumenty:

Do wypełnionego wniosku (załącznik do pobrania) należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu), o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywości i żywienia

Opłaty:

Przed wydaniem zezwolenia przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie wnosi opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )
 • 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i wynoszą:

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37.500 zł
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu - jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37.500 zł
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 77.000 zł

Opłaty w kolejnych latach wnosi się w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

 

Opłaty wnosi się w kasie urzędu (pokój 113, I piętro) lub na rachunek bankowy Gminy:

Gmina Ozimek

siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek

Bank Spółdzielczy 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002

 

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, obowiązani są do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (załącznik do pobrania) w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 

Zezwolenie cofa się w przypadku:

 • nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

           -sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub na zastaw

           -sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem art. 14 ust. 3 i 4

 • nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych
 • powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócenia publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego
 • wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł
 • przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 • popełnienie przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie
 • orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zwolnieniem

 Przedsiębiorca któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży
 • upływu terminu ważności zezwolenia
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
 • niedopełnienie w terminach obowiązku:

- złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu   określonego w ustawie terminu złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie kolejnych 30 dni nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty rocznej)

- dokonania opłaty w określonej wysokości (zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu określonego w ustawie terminu dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie kolejnych 30 dni nie wniesie raty opłaty w odpowiedniej wysokości powiększonej o 30% tej opłaty)

- przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z tej przyczyny może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydane jednorazowe zezwolenia na okres 2 dni.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek (załącznik do pobrania)
 • ksero posiadanego zezwolenia na sprzedaż danego rodzaju napojów alkoholowych

Opłaty:

Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy (podany powyżej) przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, a więc:

 • 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu
 • 175,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu
wniosek o wydanie zezwolenia (WORD, 33,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2017-01-02 11:51 Liczba pobrań: 46

wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia (WORD, 31,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2017-01-02 11:51 Liczba pobrań: 21

oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu (WORD, 29,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2017-01-02 11:51 Liczba pobrań: 72

 • Data aktualizacji: 2020-05-26 13:33
 • |
 • Licznik odwiedzin: 57 084 427