Działalność gospodarcza

Ewidencja działalnosci gospodarczej

Ewidencja działalności gospodarczej

 

             I.      Ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

 

W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz.. 97 ), która wprowadziła nowy model ewidencjonowania przedsiębiorców w Polsce.

W związku z tymi zmianami zadania organów gmin w tym zakresie są następujące:

 • przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie wniosków o wpis do CEIDG,
 • przekazywanie do CEIDG informacji w zakresie działalności regulowanej,
 • organy gminy pozostają właściwe w zakresie spraw ewidencyjnych przedsiębiorców, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 roku.

Rejestracja firmy krok po kroku.

Przed przystąpieniem do rejestracji jednoosobowej firmy warto przygotować:

 • dokumenty potwierdzające tożsamość,
 • dane dotyczące adresu zamieszkania  ( jeżeli stale działalność ma być wykonywana poza miejscem zamieszkania, trzeba będzie wskazać również te adresy ),
 • dane dotyczące biura rachunkowego ( jeśli zamierza się korzystać z usług takiego biura ),
 • rodzaj działalności określony numerem Polskiej Klasyfikacji Działalności (właściwy dla przedmiotu zamierzonej działalności), więcej informacji na stronie:  http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
 • nazwę przyszłej firmy,
 • numer konta bankowego.
 • przygotowanie wniosku o wpis do CEDIG drogą elektroniczną: należy zarejestrować się na platformie ePUAP w celu uzyskania tzw. profilu zaufanego, pozwalającego na elektroniczny kontakt z urzędami; alternatywnie można uzyskać podpis elektroniczny ( płatny ), przydatny także w innych sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • przygotowanie wniosku do złożenia w gminie ( jeśli wniosek będzie złożony bez narzędzi elektronicznej autoryzacji ).

Krok pierwszy: przygotowanie wniosku.

Krok drugi: złożenie wniosku w systemie CEDIG albo urzędzie gminy.

Należy wejść na stronę internetową CEIDG i wypełnić wniosek o wpis do ewidencji. Jest
on jednocześnie: wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej ( REGON ), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Poza podaniem niezbędnych danych osobowych ( PESEL, data urodzenia, posiadane obywatelstwo, imiona rodziców itp.), koniecznie trzeba określić m.in.:

 • datę rozpoczęcia wykonywania działalności ( od tego dnia liczy się obowiązek zapłaty składek do ZUS ) – można określić inną datę rozpoczęcia działalności, nie wcześniejszą jednak niż data złożenia elektronicznego formularza,
 • sposób prowadzenia dokumentacji rachunkowej ( księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość, inne ewidencje ),
 • oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym ( zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa ),
  adres firmy i miejsca wykonywania działalności,
 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej (zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności, nazwę firmy).

Jeśli nie posiadamy numeru NIP lub REGON, zostaną one automatycznie nadane.
Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to - gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku.
Jeśli wniosek złożony urzędzie gminy jest niepoprawny - organ gminy wezwie do skorygowania go lub uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych.
Więcej informacji: www.firma.gov.pl, www.ceidg.gov.pl, infolinia: 801 055 088.

Krok trzeci: złożenie dokumentów ZUS ZUA i ZUS ZZA we właściwym miejscowo oddziale ZUS.

Wniosek do CEDIG jest zgłoszeniem firmy jako płatnika składek, a na powyższych drukach należy złożyć informację o osobie (osobach) ubezpieczonych. Wizyta w ZUS pozwoli też na wyliczenie pierwszej składki, w zależności od dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się działalność.
Więcej informacji: http://www.zus.pl/.

Krok czwarty: złożenie w urzędzie skarbowym dokumentów rejestracyjnych dla celów podatków VAT i akcyzy ( o ile działalność firmy będzie jej podlegała ).

We wniosku do CEDIG kwestie podatkowe dotyczą tylko podatku dochodowego. Uwaga! Od 1 stycznia 2012 r. możliwe będzie dołączenie formularza rejestracyjnego VAT-R do wniosku o wpis do CEIDG.
Więcej o obowiązkach podatkowych przedsiębiorcy: Ministerstwo Finansów.
Poradniki dla podatników na stronie Ministerstwa Finansów.

Krok piąty: założenie firmowego konta bankowego i wyrobienie pieczątki.

Nie jest to wymagane przepisami, ale w praktyce okazuje się przydatne.

Pomocne formularze i instrukcje znajdują się na stronie CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba.

 

          II.      Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS ).

 

Rejestr prowadzą sądy rejonowe (sądy gospodarcze), obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część.

Do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisywane są następujące podmioty:

 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo – akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne.

Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu, właściwym dla danego rodzaju spółki. Złożenie wniosku o wpis do KRS wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Do wniosku dołącza się szereg dodatkowych dokumentów. Np. podczas rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:

- umowę spółki,

- listę wspólników, w której należy podać imię i nazwisko albo firmę i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów, a w przypadku, gdy do rejestru zgłoszono spółkę jednoosobową także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki,

- oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione,

- poświadczone urzędowo wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki (członków zarządu i prokurentów),

- dowód powołania poszczególnych członków organów spółki, jeżeli o powołaniu nie stanowi umowa spółki.

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Termin

Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

Opłaty

Wniosek o zarejestrowanie firmy w KRS podlega opłacie w wysokości 500 zł, natomiast wniosek o dokonanie zmiany wpisu - 250 zł. Ponadto opłacić należy ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie wpisu podmiotu do KRS kosztuje 500 zł, natomiast zmiana danych - 250 zł.

 

 • Data aktualizacji: 2020-05-26 13:33
 • |
 • Licznik odwiedzin: 57 083 533