Drogi w Gminie Ozimek

Zajęcie pasa drogowego

Zajmowanie pasa drogowego

 • Warunkiem uzyskania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego jest dostarczenie wnioskuzawierającego :
 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 2. cel zajęcia pasa drogowego,
 3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy,
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.
 • Do wniosku należy dołączyć:
 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic
  i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
  a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów,
 2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
  w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
 • Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:
 1. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
 2. oświadczenie o:

a)         posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub

b)        zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub

c)         zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 • W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
 1. projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym,
 2. harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego powinien być złożony
  z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędnym do wydania i uprawomocnienia się decyzji – co najmniej 30 dni.
 • Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego naliczane są na podstawie uchwały Nr VIII/36/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego opublikowanej
  w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1125 z dnia  05.05.2015 roku.

Podstawa prawna: art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz.1481, z 2015 r. poz.328).

 

Wniosek o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (WORD, 48,00 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2015-10-12 09:11 Liczba pobrań: 74

 • Data aktualizacji: 2020-05-25 16:12
 • |
 • Licznik odwiedzin: 57 065 428