Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-07-07 15:30:29

Raport o stanie gminy.

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY OZIMEK ZA 2018 ROK

W dniu 24 czerwca 2019r. o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Ozimku, na której zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), będzie rozpatrywany raport o stanie Gminy Ozimek za rok 2018. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Ozimka, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał rady miejskiej.

Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której głos zabierać będą radni oraz mieszkańcy Gminy Ozimek. Aby móc zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ozimku pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych (I piętro, pokój 122) najpóźniej w dniu 21 czerwca 2019r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącą rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Ozimek za 2018r. zostanie przeprowadzone głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Ozimka wotum zaufania.

/-/ Aldona Koczur

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ozimku