Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-02-25 06:02:02

Organizacje pozarządowe

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2011-12-28 11:59:00
Wyświetl historię zmian

Ogłoszenie Burmistrza Ozimka o konsultacjach społecznych projektu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek"

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ozimka

z dnia 30 października 2012 roku.

Na podstawie uchwały Nr LI/478/10 Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia  25 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

ZAPRASZAM

wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych

projektu
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Ozimek
.

Konsultacje trwają
od 31 października 2012 roku do 14 listopada 2012 roku.

Uczestnicy konsultacji:

  1. Organizacje pozarządowe.
  2. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), których określony w statucie obszar działania obejmuje teren Gminy Ozimek.
  3. Mieszkańcy Gminy Ozimek.

Treść projektu Regulaminu i formularz do zgłaszania uwag stanowią załącznik niniejszego ogłoszenia oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. Dzierżona 4B w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska – II piętro, pokój 217.

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2012 roku na:

-adres poczty elektronicznej: ochronasrod@ugim.ozimek.pl,

- adres pocztowy: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,

- nr faxu: 77 – 462 – 28 – 11.

Burmistrz Ozimka

/-/ Marek Korniak

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Dagmara Radziej
Insp. ds. ochrony środowiska i
tel. 77 462 28 63
e-mail: d.radziej@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2012-10-31 07:56:00
Wyświetl historię zmian