Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-08-11 14:45:32

Obwieszczenia 2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG. 6220.6/4.2017.KK z dnia 23.11.2017r. o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 776/89, 777/90, 778/90, 212/2, 213/2, 214/2 w miejscowości Krasiejów".

 

 

ZRG. 6220.6/4.2017.KK                                                                               

Ozimek 23.11.2017r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2017r., poz. 1405) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), w związku z wnioskiem Firmy SOL-INVEST Spółka z o.o., ul. Podgórna 4, 47 – 300 Krapkowice

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 776/89, 777/90, 778/90, 212/2, 213/2, 214/2 w miejscowości Krasiejów”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia, w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Krasiejów.

 

 

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza